Δευτέρα 24 Απριλίου 06:48      8°-19° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αγορά
Πάτρα: Το Accenture Technology Vision 2017
21/04/2017
[16:20]


H Accenture, κορυφαία εταιρεία παγκοςμίωσ ςε κζματα ςτρατθγικισ, ςυμβουλευτικισ, ψθφιακϊν μζςων, τεχνολογίασ και λειτουργιϊν, διοργανϊνει τθν Πζμπτη 27.04 εκδιλωςθ ςτθν Πάτρα με κζμα Accenture "Amplify You". Η εν λόγω εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο POS Coworking Space (Δθμ. Γοφναρθ 69) από τισ 14:00 – 16:00 και απευκφνεται κυρίωσ ςε φοιτθτζσ και... 
 

 
Πολυδιάστατες κοινωνικά οι πασχαλινές πρωτοβουλίες Αλληλεγγύης της INTERAMERICAN Coffee Island: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια Η INTERAMERICAN στο διεθνές προσκήνιο της Ψηφιακής Υγείας
 
Ροή ειδήσεων κατηγορίας

 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 



Τελευταία [06:48:34]