ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τελευταία τιμωρία από τον Αμβρόσιο για οικονομικά στοιχεία σε δύο ηγούμενους

Τελευταία τιμωρία από τον Αμβρόσιο για οικονομικά στοιχεία σε δύο ηγούμενουςΑνακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για οικονομικά στοιχεία της Μητρόπολης και την απαλλαγή του π. Καλλινίκου από τα καθήκοντα του μετά από επιθυμία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Πριν παραδώσουμε το πηδάλιον της τοπικής ημών Εκκλησίας εις τον εκλεγέντα Διάδοχόν μας εθεωρήσαμεν αναγκαίον, όπως προβώμεν εις έλεγχον της οικονομικής Δι-αχειρίσεως τόσον του Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, όσον και των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και Δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και των Ιερών Μονών Μεγάλου Σπηλαίου, Αγίας Λαύρας και Ταξιαρχών.
Ούτω, λοιπόν, από της 5ηε Ιουλίου ε.ε. παρεκαλέσαμεν τον εκλεκτόν Συνεργάτην μας και Πρωτοψάλτην κ. Φώτιον Θεοδωρακόπουλον, ο οποίος διατηρεί Λογιστικόν Γραφείον, όπως ελέγξη τα σχετικά στοιχεία των επί μέρους διαχειρίσεων και μας γνωστοποιήση το πόρισμα της ερεύνης του.
Με την Χάριν του Κυρίου εις όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής μας δραστηριότητος η Διαχείρισις απεδείχθη ΑΨΟΓΟΣ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ!
Εξαίρεσιν απετέλεσαν δύο Μοναί, ήτοι των Ταξιαρχών και της Αγίας Λαύρας, εκ των οποίων εζητήθησαν να μας υποβάλουν ωρισμένα συμπληρωματικά στοιχεία της διαχειρίσεώς των.
Η Ιερά Μονή Ταξιαρχών μετά πολλής προθυμίας έσπευσεν να μας υποβάλη τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία!
Αντιθέτως η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, παρά τας επανειλημμένας υπομνήσεις και παρακλήσεις ημών μέχρι της σήμερον ημέρας ενεφάνισεν μίαν αδιαφορίαν, ίνα μη είπωμεν και περιφρόνησιν, προς την Προισταμένην αυτής Αρχήν! Τελευταία υπόμνησις και προτροπή προς τον Πανοσ. Καθηγούμενον και πολύ αγαπητόν μας π. Ευσέβιον εγένετο την 26ην Σεπτεμβρίου ε.ε., οπότε μας εδόθη η εξής απάντησις:
«Αρχάς της ερχομένης εβδομάδος θα τα αποστείλη όλα μαζί».
Ματαίως ανεμένομεν την πραγματοποίησιν της δοθείσης υποσχέσεως μέχρι προχθές Σάββατον 16 Νοεμβρίου! Δυ-στυ-χως, ούτε τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία ελάβομεν, αλλ' ούτε και κάποια άλλη ενημέρωσις ή και εξήγησις μας εδόθη διά την μη αποστολήν των ταμειακών παραστατικών. Δυστυχώς ο αγαπητός μας π. Ευσέβιος μας... ετίμησεν, επιδεικνύοντας μίαν ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ!

Προκειμένου, λοιπόν, να διορθώσωμεν την επιδειχθείσαν παρακοήν και περιφρόνησιν, διά του υπ' αριθμ. Πρωτ. 1113/ 18.11.2019 ημετέρου εγγράφου, επεβάλομεν εις αυτόν το εκκλησιαστικόν επιτίμιον της αργίας και της αποχής από πάσης ιεροπραξίας από της 19ης Νοεμβρίου έως και της 1ης Δεκεμβρίου ε.ε.
Το ημέτερον έγγραφον παρεδόθη διά ειδικού απεσταλμένου εις τον π. Ευσέβιον Σπανόν, ο οποίος αντί να σπεύση ίνα ζητήση συγγνώμην από τον πνευματικόν του Πατέρα και Επίσκοπον, επιδεικνύων τον εποφειλόμενον σεβασμόν, μας έδωσε γραπτώς την εξής ασεβεστάτην και συνεπώς απαράδεκτον απάντησιν: «παρέλαβον το υπ' αριθμ. 1113/18.11.2019 έγγραφον με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της Ι.Μ. Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων και εμού του ιδίου με την ιδιότητά μου ως Ηγουμένου».

Ας έλθωμεν τώρα και εις την Ιεράν Μονήν Ταξιαρχών.

Ο Πανοσ. Καθηγούμενος και αγαπητός μας π. Καλλίνικος Πουλής μας υπέβαλεν αμέσως τα αιτηθέντα συμπληρωματικα στοιχεία. Πλην όμως ο διεξαχθείς έλεγχος διεπίστωσεν ουσιώδη τινά λογιστικά λάθη και παραλείψεις, τα οποία αποκαλύπτουν μίαν πλημμμελή οικονομικήν διαχείρισιν! Επαναλαμβάνομεν, μίαν πλημμελή διαχείρισιν και ουχί βεβαίως κάποιαν ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ! Παρά ταύτα η πλημμελής καταγραφή και διαχείρισις των της Μονής ιερών χρημάτων συνιστά λάθος, το οποίον κατ' ανάγκην επιφέρει κυρώσεις. Επί παραδείγματι η οικονομική διαχείρισις εμφανί-ζει ένα μη δικαιολογημένον περίσσευμα:
Διαχείρισις από 01.01-31.08.2019:
Έσοδα 52.221,14 €
Έξοδα 50.135,29 €
Υπόλοιπον 2.704,74 €
Αδικαιολόγητον πλεόνασμα εις χείρας του π. Καλλινίκου το ποσόν των 673,94 €.
Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα με την διακίνησιν και την διαχείρισιν του γνωστού προιόντος «Ροδοζάχαρη» της Μονής.
Κατόπιν των ανωτέρω ο π. Καλλίνικος μας παρεκάλεσε να τον απαλλάξωμεν από τα καθήκοντα του Καθηγουμένου της Μονής, καθ' όσον, επιφορτισμένος με το πνευματικόν και ιεραποστολικόν έργον, δεν δύναται να παρακολουθή επιμελως τα της καλλιεργείας των κτημάτων της Μονής και τα της οικονομικής Διαχειρίσεως.
Όθεν και ημείς, ανταποκρινόμενοι εις την επιθυμίαν του, διά του υπ' αριθμ. 1086/11.11.2019 ημετέρου εγγράφου, τον απηλλάξαμεν εκ των καθηκόντων του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών, ωρίσαμεν δε ως προσωρινόν Ηγούμενον τον Πανοσ. Αρχιμ. π. Ιερόθεον Παπαθανασίου, αδελφον της Ιεράς Μονής.
Τέλος, μετά την εκλογήν ως Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αίγιαλείας του έως χθες Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου π. Ιερωνύμου Κάρμα ωρίσαμεν ως προσωρινόν Καθηγούμενον τον Πανοσ. Αρχιμ. π. Καλλίνικον Αποστολόπουλον, αδελφόν της Ιεράς Μονής.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:16:49]