ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Πάτρα: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:
1) Έγκριση της αριθ. 98/2019 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού, Απολογισμού 2018 (εισηγητής: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου - Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)
2) Έγκριση της αριθ. 134/2019 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2018 - Απολογιστικά Στοιχεία (εισηγητής: Ήρα-Ειρήνη Κουρή - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας)
3) Έγκριση της αριθ. 136/2019 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην Ε΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής: Ήρα-Ειρήνη Κουρή - Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας)
4) Νομική στήριξη του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Πατρέων, κ. Παύλου Στάμου (εισηγητής: εισηγητής: Κώστας Πελέτιδης - Δήμαρχος Πατρέων)
5) Έγκριση ή μη της από 18-6-2019 υπ' αριθ. εκθ. καταθ. 1687/19-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ' άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου - Νομική Σύμβουλος)
6) Έγκριση ή μη της από 18-6-2019 υπ' αριθ. εκθ. καταθ. 1688/19-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ' άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου - Νομική Σύμβουλος)
7) Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ' αριθ. εκθ. καταθ. 1755/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ' άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου - Νομική Σύμβουλος)
8) Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
9) Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διανοίξεις οδών 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
10) Έγκριση του από 13/11/19 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση της Προμήθειας φυτών, κηπευτικού χώματος, τύρφης, πασσάλων υποστύλωσης, σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και λοιπών υλικών για χώρους πρασίνου, με συνολικό προσφερόμενο ποσό, για όλα τα τμήματα της μελέτης, 110.194,37€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
11) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 24/2019 μελέτης, έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση ΄΄απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους΄΄ και απευθείας ανάθεση για την ΄΄Αποκατάσταση σφαλμάτων στις παλιές βάσεις δεδομένων μισθοδοσίας΄΄ CPV: 722510000-9 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
12) Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
13) Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
14) Εξειδίκευση πίστωσης για την «προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογής διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
15) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 350,00 €, ως αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη έκθεση εκτίμησης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Καραμανλή στη συμβολή της με την οδό Βουραϊκού στην Αγυιά (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
16) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του Πρωτοκόλλου κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «κατεδάφιση κτισμάτων - Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
17) Ορθή επανάληψη της αριθ. 542/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Τ. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
18) Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 576/12-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
19) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Μεσμπούρη Πέτρο) εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, έτους 2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος)
20) Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
21) Παράταση απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 2.913 -Α6.620/2019 (Αριθ. 355/21-8-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) για δαπάνες τελών ταξινόμησης και ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)
22) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη διέλευσης οχημάτων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)
23) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (Αγγελόπουλος) για πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)
24) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες μεταγραφών στο Υποθηκοφυλάκιο - Έξοδα κτηματολογίου εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
25) Διαγραφή οφειλής (ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ Ι.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
26) Διαγραφή οφειλής (ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
27) Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:27:44]