ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΔΕΥΑΑ: Τα έργα  που έρχονται... με κέρδη για τους δημότες - Ένα, μοναδικό πανελληνίως

ΔΕΥΑΑ: Τα έργα που έρχονται... με κέρδη για τους δημότες - Ένα, μοναδικό πανελληνίωςΗ ΔΕΥΑ συνεχίζοντας δυναμικά το αναπτυξιακό και επενδυτικό της πρόγραμμα, αναβαθμίζει την υδροδότηση του Δήμου και προσβλέπει μελλοντικά, σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες, έχει προωθήσει μια σειρά έργων, μετά από μακρόχρονη προετοιμασία και ωρίμανσή τους. Αυτά εκτιμάται ότι θα λύσουν οριστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα η Αιγιάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό, η «ΠτΔ», μετά το πρώτο αφιέρωμα στα ενταγμένα έργα της ΔΕΥΑΑ, παρουσιάζει σήμερα έργα υπό ένταξη, τα οποία θα καταδείξουν στους δημότες ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο στη διαχείρισή τους.
Πιο συγκεκριμένα στα έργα υπό ένταξη είναι:
- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 20.658.295 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Τα έργο έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος I του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται σύντομα η ένταξη και χρηματοδότησή του.
Aφορά κυρίως στην κατασκευή του έργου υδροσυλλογής και επεξεργασίας νερού μέσω διυλιστηρίου (παροχής 900 m3/h) από τον αναβαθμό του ποταμού Σελινούντα, καθώς και έργων μεταφοράς του νερού προς τους κάτωθι δυναμικούς και κρίσιμους (από άποψη υδροδότησης) οικισμούς του Δήμου Αιγιαλείας:
• Αιγίου, περιλαμβάνεται η πόλη του Αιγίου και οι οικισμοί Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Κουλούρας
• Διακοπτού, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Διακοπτού, Νικολεΐκων, Ριζομύλου, Ελαιώνα, Ελίκης, Τράπεζας και Πούντας
• Συμπολιτείας, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ροδοδάφνης (συμπεριλαμβανομένων της Ακολης, Αβύθου και Πανοράματος), Σελιανιτίκων και Λόγγου.
• Ερινεού, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήρειας και Λαμπιρίου
Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν σωληνωτό δίκτυο αγωγών όπου θα μεταφέρεται το νερό από τις Εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου καλύπτοντας τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών από τη Ζήρια της ΔΕ Ερινεού μέχρι και την Τράπεζα της ΔΕ Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν:
• Αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 10.500 m περίπου, από την δεξαμενή αποθήκευσης νερού πλησίον του διυλιστηρίου έως την υφιστάμενη κεντρική δεξαμενή της πόλης του Αιγίου (θέση Ρούβαλη) που έχει όγκο 1.500 μ3.
• ανατολικός αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 17.400 m περίπου, ως την δεξαμενή του οικισμού Τράπεζα
• δυτικός αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 12.000 m περίπου ως την δεξαμενή του οικισμού Ζήρια

Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μέσω 6.000 ασυρμάτων αισθητήρων - μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης για τη δραστική μείωση των διαρροών σε ζώνες υδροδότησης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ) στις τοπικές κοινότητες Διακοπτού, Ελαιώνα, Σελιανιτίκων, Λόγγου και Καμαρών.

Από την υλοποίηση και λειτουργία του συνολικού έργου που χαρακτηρίζεται εμβληματικό έργο ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, αναμένεται να επιλυθεί κατά ορθολογικό τρόπο η διαχείριση και προστασία του υδατικού δυναμικού της μείζονος περιοχής με την ελαχιστοποίηση των δαπανών άντλησης του νερού των γεωτρήσεων αλλά και της καλύτερης εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων του Σελινούντα. Επιπλέον θα βελτιωθούν οι συνθήκες ύδρευσης και υδροδότησης του Δήμου Αιγιαλείας, επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα της επαρκούς κάλυψης των υδρευτικών αναγκών και υδροδοτώντας με νερό ποιοτικά πολύ καλύτερο του σημερινού.


- «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα το Υποέργο 1 : «Αποχέτευση οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου», προϋπολογισμού 1.350.000 € και Υποέργο 2: «Αρχαιολογική Επίβλεψη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000 €.
Έχει υποβληθεί στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφ. Δυτ. Ελλάδας για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Το έργο αφορά στην κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Κορίνθου της πόλης του Αιγίου, καθώς και κάθετων αγωγών σε διάφορες κάθετες οδούς στη διαδρομή του κύριου αγωγού. Συνολικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών μήκους 2.700,00μ.
Η κατασκευή του νέου συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης κατά μήκος των οδών Κορίνθου - Ζωοδόχου πηγής κρίνεται απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να εξυπηρετήσει τις ανάντι και κατάντι του αγωγού περιοχές παραλαμβάνοντας αστικά λύματα από αυτές. Ο υπάρχων παντοροϊκός συλλεκτήριος αγωγός λόγω μικρού βάθους αδυνατεί να παροχετεύσει τα λύματα των παραπάνω περιοχών. Θα εξυπηρετηθούν μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα και κτήρια. Επίσης η ύπαρξη των δύο αγωγών καθιστά το δίκτυο αυστηρά χωριστικό με ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσματα στην λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού καθώς και την δυνατότητα παραλαβής όμβριων υδάτων από μεγάλο τμήμα της πόλεως.- - --
-«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ)», προϋπολογισμού 2.485.241,60 €
Το έργο έχει υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των 85 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών - Γεωτρήσεων - Φρεατίων, στις Δημοτικές Ενότητες ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, την προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνιών καθώς και την Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων - συσκευών (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λπ.).
Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί σπουδαίο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, με δεδομένη την επίτευξη της κάλυψης των αναγκών τους σε πόσιμο νερό χωρίς την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, αλλά με την μείωση των διαρροών, όπου σήμερα κυμαίνονται σε ποσοστό άνω του 48% του αντλούμενου νερού. Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, έχοντας την εμπειρία από την λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού στην Δ.Ε. Αιγίου και την επίτευξη μείωσης των διαρροών, γνωρίζει ότι με την πράξη αυτή θα ολοκληρωθεί για όλο τον δήμο Αιγιαλείας η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών σε πόσιμο και ασφαλές νερό με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Με την αποφυγή ανόρυξης νέων γεωτρήσεων θα επιτευχθεί η προστασία του υπόγειου υδροφορέα της ευρύτερης λεκάνης απορροής. Επίσης θα υπάρξει μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας με άμεσο όφελος για το περιβάλλον.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ», προϋπολογισμού 6.800.000 (χωρίς ΦΠΑ).
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης της αφυδατωμένης ιλύος από τους βιολογικούς καθαρισμούς, το οποίο θα αποβεί αξεπέραστο στο αμέσως προσεχές μέλλον, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας έχει υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου: «Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Αστικής Λυματολάσπης».
Η τεχνική φιλοσοφία της πρότασης στηρίζεται στη θερμική ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος μέσω θερμικού ξηραντήρα, με χρήση ξηρού ελαιοπυρήνα (πυρηνόξυλου) ως καύσιμης ύλης, που αποτελεί ανανεώσιμη και πολύ χαμηλής δαπάνης πηγή ενέργειας, ενώ είναι δυνατή η χρήση και άλλων ειδών βιομάζας. Η ξηρά ιλύς μετά την επεξεργασία της θα περιέχει ποσοστό στερεών μεγαλύτερο του 90%, θα είναι απολύτως υγιεινοποιημένη και κατάλληλη για οποιαδήποτε εύλογη χρήση, ακόμη και για γεωργική χρήση ως λίπασμα άνευ του οποιουδήποτε περιορισμού.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:28:48]