ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πανελλήνιες 2019: Αυτό είναι το θέμα της Εκθεσης στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Πανελλήνιες 2019: Αυτό είναι το θέμα της Εκθεσης στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛΑπό την ενότητα «Δημοκρατία και νέοι», έπεσε το θέμα της Εκθεσης στις Πανελλήνιες 2019.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)


ΚΕΙΜΕΝΟ

[Επίκληση των αξιών της δημοκρατίας]

Χρειάζεται μια απάντηση στο βασικό ερώτημα που άκουσα να επαναλαμβάνεται συχνά, κυρίως από τους νέους οι οποίοι τόσο εύκολα αυταπατώνται κι εξίσου εύκολα απογοητεύονται: Αφού η δημοκρατία είναι κατά κύριο λόγο ένα σύνολο διαδικαστικών κανόνων, πώς μπορούμε να έχουμε την απαίτηση να βασιζόμαστε στους «ενεργούς πολίτες»; Για να έχουμε ενεργούς πολίτες, δεν χρειάζονται άραγε και ιδανικά; Και βέβαια χρειάζονται τα ιδανικά. Πώς όμως να μην πάρουμε υπόψη μας τις μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις που δημιούργησαν αυτούς τους κανόνες; Θέλετε να δοκιμάσουμε να τις απαριθμήσουμε;
Πρώτο μεταξύ όλων συναντάμε μέσα από αιώνες αμείλικτων θρησκευτικών πολέμων το ιδανικό της ανοχής. Αν σήμερα απειλείται η ειρήνη στον κόσμο, η απειλή προέρχεται για άλλη μια φορά από τον φανατισμό, δηλαδή από την τυφλή πίστη στη δική μας αλήθεια και ότι αυτή μπορεί να επιβληθεί με τη βία. Δεν χρειάζονται παραδείγματα· τα έχουμε καθημερινά μπροστά στα μάτια μας.
Έπειτα έρχεται το ιδανικό της μη βίας. Ποτέ μου δεν ξεχνώ τη διδαχή του Καρλ Πόπερ*, σύμφωνα με την οποία αυτό που ουσιαστικά διακρίνει μια δημοκρατική εξουσία από μια μη δημοκρατική είναι πως μονάχα στην πρώτη οι πολίτες μπορούν να ξεφορτωθούν τους κυβερνώντες χωρίς αιματοχυσίες. Οι τυπικοί κανόνες της δημοκρατίας, που τόσο συχνά γίνονται αντικείμενο χλευασμού, εισήγαγαν για πρώτη φορά στην ιστορία τρόπους συμβίωσης που είχαν στόχο την επίλυση των κοινωνικών συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας. Μόνον εκεί όπου οι κανόνες αυτοί γίνονται σεβαστοί, ο αντίπαλος δεν θεωρείται πλέον εχθρός που πρέπει να εξοντωθεί αλλά αυτός που μας αντιπολιτεύεται και αύριο μπορεί να πάρει τη θέση μας.
Τρίτο, το ιδανικό της σταδιακής ανανέωσης της κοινωνίας μέσα από την ελεύθερη αντιπαράθεση των ιδεών και την αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής. Μόνο η δημοκρατία επιτρέπει τη διαμόρφωση και την εξάπλωση των ειρηνικών επαναστάσεων, όπως συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες με την αλλαγή στις σχέσεις των δύο φύλων, που ίσως να είναι η μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας.
Τέλος, το ιδανικό της αδελφότητας (η fraternité της Γαλλικής Eπανάστασης). Η ιστορία του ανθρώπου είναι σε μεγάλο βαθμό ιστορία συγκρούσεων αδελφοκτόνων. Στο έργο του Φιλοσοφία της Ιστορίας ο Χέγκελ** χαρακτήρισε την Ιστορία ως «απέραντο σφαγείο». Μπορούμε να τον διαψεύσουμε; Σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει περίπτωση να διαρκεί επί μακρόν η δημοκρατία δίχως να γίνει ήθος και συμπεριφορά.
------------------------------------------
* Καρλ Πόπερ: Φιλόσοφος του 20ού αι. ** Γ. Β. Φ. Χέγκελ: Φιλόσοφος του 19ου αι.

Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό δίχως την αναγνώριση της αδελφότητας που ενώνει όλους τους ανθρώπους σε ένα κοινό πεπρωμένο; Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι τόσο περισσότερο αναγκαία σήμερα, που καθημερινά συνειδητοποιούμε αυτό το κοινό πεπρωμένο και θα έπρεπε να ενεργήσουμε με συνέπεια όσο υπάρχει ακόμα αυτή η μικρή φλόγα της λογικής που φωτίζει την πορεία μας.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Norberto Bobbio, Το μέλλον της δημοκρατίας, μετάφραση Π. Ράμος. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1993, σελ. 49-51.
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σ α ς τ η ν π ε ρ ί λ η ψ η τ ο υ κ ε ι μ έ νο υ π ο υ σ α ς δ ό θ η κ ε
( 9 0 - 11 0 λ έ ξ ε ι ς ) .
Μ ο ν ά δ ε ς 2 5Β 1 . Ν α ε π α λ η θ ε ύ σ ε τ ε ή να δ ι α ψ ε ύ σ ε τ ε , μ ε β ά σ η τ ο κ ε ί μ ε νο , τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά σ ε ι ς , γ ρ ά φ ο ντ α ς σ τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό σ α ς δ ί π λ α σ τ ο γ ρ ά μ μ α π ο υ α ντ ι σ τ ο ι χ ε ί σ ε κ ά θ ε π ρ ό τ α σ η τ η λ έ ξ η Σ ω σ τ ό ή Λ ά θ ο ς :

α. Κ υρί ως ο ι νέ οι αμ φισβ ητού ν τη δ υνα τ ότητ α τη ς δημο κρατί ας να β ασί ζετ αι
σ τους «ε νε ργού ς πο λίτε ς».
β. Η α λλαγή σ τις σ χέσ εις τ ων δ ύο φύ λων δ ε ν ε ντ ά σσε ται στι ς ειρη νι κές ε πα να στ άσει ς.
γ . Η μα κρ οβιότη τα τη ς δημ οκρα τία ς πρ οϋποθέ τει α νά λο γη στά ση ζωή ς .
δ . Ο φ α νατι σμό ς και η βί α β ρίσ κο νται στ ο ν α ντίποδα τη ς α νο χή ς .
ε. Σ τό χο ς των δ ημ οκρα τικών πο λιτευ μάτων δ ε ν εί ναι η ειρηνι κή ε πίλυση τ ων κοι νωνι κών συ γκρ ούσ εων .

Μ ο ν ά δ ε ς 10


Β 2 .
α .
Ν α ε ντ ο π ί σ ε τ ε σ τ ο κ ε ί μ ε νο δ ύ ο π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς ε π ί κ λ η σ η ς σ τ η ν α υ θ ε ντ ί α ( μ ο νά δ ε ς 2 ) .

β.
Γ ι α π ο ι ο ν λ ό γ ο χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ο σ υ γ γ ρ α φ έ α ς τ η ν ε π ί κ λ η σ η σ ε κ ά θ ε μ ί α π ε ρ ί π τ ω σ η ; Ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ε τ ε τ η ν α π ά ντ η σ ή σ α ς μ ε σ τ ο ι χ ε ί α α π ό τ ο κ ε ί μ ε ν ο ( μ ο νά δ ε ς 4 ) .
Μ ο ν ά δ ε ς 6

Β 3 .

α.

Ν α ξ α να γ ρ ά ψ ε τ ε κ ά θ ε μ ί α α π ό τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά σ ε ι ς τ η ς τ ρ ί τ η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ , α ντ ι κ α θ ι σ τ ώ ντ α ς τ η ν υ π ο γ ρ α μ μ ι σ μ έ νη λ έ ξ η μ ε μ ί α ά λ λ η , σ η μ α σ ι ο λ ο γ ι κ ά ι σ ο δ ύ να μ η :

1 . « … δ ε ν ξ ε χ νώ τ η δ ι δ α χ ή τ ο υ Κ α ρ λ Π ό π ε ρ … » .
2 . « … γ ί νο ντ α ι α ντ ι κ ε ί μ ε να χ λ ε υ α σ μ ο ύ … » .
3 . « … ε ι σ ή γ α γ α ν σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α τ ρ ό π ο υ ς σ υ μ β ί ω σ η ς … » .
4 . « … α υ τ ό ς π ο υ μ α ς α ν τ ι π ο λ ι τ ε ύ ε τ α ι … » .
Μ ο ν ά δ ε ς 4


β. Σ ε κ ά θ ε έ ν α α π ό τ α π α ρ α κ ά τ ω α π ο σ π ά σ μ α τ α , να α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς γ λ ώ σ σ α ς σ τ ι ς υ π ο γ ρ α μ μ ι σ μ έ νε ς φ ρ ά σ ε ι ς (μονάδες 2) και να αποδώσετε τη σημασία τους μονολεκτικά ή περιφραστικά (μονάδες 4):
1 . « … ο Χέ γκε λ χα ρ ακτ ήρισ ε τη ν Ι στο ρία ως " α π έ ρ α ν τ ο
σ φ α γ ε ί ο " …» (5 η πα ρά γρ αφ ο ς) .
2. « … η μι κρή φ λόγα τη ς λο γική ς που φ ω τ ί ζ ε ι τ η ν π ο ρ ε ί α
μ α ς . » (6η πα ρά γρ αφ ο ς).
Μ ο ν ά δ ε ς 6
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν 10


Β 4 . α . Σ τα υφ ολογι κά χαρ ακτη ριστι κά του δ οκιμίο υ συμ πε ριλαμβ άνο ντ αι τα πα ρα κά τω:

1 . σ ύ νθετη δο μή προτ άσ εων πο υ ε πιτυ γχά νεται με τη χρ ήσ η υ πο τα κτι κού λό γου , και
2 . κά ποια πρ οφο ρικότητ α στο ύ φο ς πο υ δεί χνει διά θεσ η του δ οκιμι ογρά φο υ να επικοι νωνήσει με το ν α να γνώστη.
Για κά θε έ να από τ α παρ απά νω χα ρακτη ριστι κά ν α ε ντ οπίσετ ε στο κείμε νο δύ ο (2 ) πα ρα δεί γμα τα και να τα μ ετα φέ ρετε στ ο τε τρά διό σα ς.

Μ ο ν ά δ ε ς 4


β. Να ε ξηγήσε τε τ η χρή ση του ση μείου στίξ η ς τ ης πα ρέ νθεσ η ς πο υ β ρίσ κετ αι σ τη ν 5η πα ρά γρ αφ ο:
«… (η fraternité της Γαλλικής επανάστασης) …».
Μ ο ν ά δ ε ς 2


γ. Σ τ η ν πα ρ α κά τω φρ άσ η να α να γνωρίσ ετε τ ο είδ ο ς τη ς σ ύ ντα ξη ς (ε νε ργητική - παθ ητι κή ) (μονάδα 1) και να το μετατρέψετε στο άλλο είδος (μονάδες 2):
« … Μ ό νο η δ η μ ο κ ρ α τ ί α ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η δ ι α μ ό ρ φ ω σ η κ α ι τ η ν ε ξ ά π λ ω σ η ε ι ρ η νι κ ώ ν ε π α να σ τ ά σ ε ω ν … » .

Μ ο ν ά δ ε ς 3
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν 9


Γ 1 . « Γ ι α να δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ ι ς β α σ ι κ έ ς τ ο υ ς α ρ χ έ ς , ο ι σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς δ η μ ο κ ρ α τ ί ε ς β α σ ί ζ ο ντ α ι σ τ η δ ρ ά σ η τ ω ν ε νε ρ γ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν » ε ί να ι τ ο θ έ μ α
α φ ι ε ρ ώ μ α τ ο ς σ τ η ν η λ ε κ τ ρ ο νι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ σ ου .
Σ ε έ να ά ρ θ ρ ο 5 0 0 - 6 0 0 λ έ ξ ε ω ν να π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ις τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν α τ ι ς θ έ σ ε ι ς σ ου γ ι α τ ο θ έ μ α , ε σ τ ι ά ζ ο ντ α ς :
α. σ τις ε νέ ργειε ς μ ε τι ς οποίε ς ο πο λίτη ς κά νει πρ άξη τη δη μοκρ ατία στ η ν καθ ημε ρι νότητ ά τ ου, και
β . σ τις δ ρ άσει ς με τις ο ποίε ς το σ χο λείο μπο ρεί να σ υμβ ά λλει στη δι αμό ρφ ωσ η ε νε ρ γών πο λιτών με δημ οκρ ατικό ή θο ς .

Π ρ ο σ ο χ ή : στο άρθρο να μη ν αναγράψ ε τε το ο νο ματε πώ νυμό σας.

Μ ο ν ά δ ε ς 40


Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 14:30]  Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις -...
[χθες 12:00]  Πανελλήνιες - Βάσεις για 459...
[χθες 12:59]  Εως 15 Ιουλίου η τελική υποβολή...
[χθες 14:05]  Πανελλήνιες 2019: Φωτιά... και...
[χθες 09:43]  Πανελλήνιες 2019: Οι άριστοι της...
[χθες 12:59]  Πανελλήνιες 2019: Αναρτήθηκαν οι...
[χθες 08:12]  Πανελλήνιες 2019: Ανεβαίνουν στο...
[χθες 07:49]  Πανελλήνιες 2019: Πεσμένοι οι...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:12:54]