Δευτέρα 23 Ιουλίου 11:11      19°-32° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στο ΓΕ.ΜΗ η νέα ΠΑΕ Παναχαϊκή

Στο ΓΕ.ΜΗ η νέα ΠΑΕ ΠαναχαϊκήΚαταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο του Κράτους η σύσταση της νέας ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ο ακριβής της τίτλος, το μετοχικό κεφάλαιο και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.
Τα βασικά σημεία από τη σύσταση της νέας ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891
1. Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891».
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως εξής: «PANACHAIKI 1891 F.C.".
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστης, εκ των οποίων οι χίλιες (1.000) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Το κατά το άρθρο 7 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο από ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης, θα καλυφθεί ολόκληρο με τον ακόλουθο τρόπο: α) Με εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 και 71 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο της χρήσης της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών του γνωρισμάτων. Η εισφορά αυτή αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ. Έναντι αυτής της εισφοράς το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο θα λάβει χίλιες (1.000) ονομαστικές προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. β) Με καταβολή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ σε μετρητά ποσόν στο οποίο αντιστοιχούν εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3-9 του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999.
2. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής που εξελέγη την 14-06-2017 από την Γενική Συνέλευση της ιδρυτικού αθλητικού σωματείου Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, και ειδικότερα τους κ.κ:
1. Αντώνιο Κουνάβη του Παναγιώτη και της Παναγιώτας επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 8-9-1963
2. Παναγιώτη Λαμπρόπουλο του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 25-5-1957
3. Κωνσταντίνο Χρυσανθόπουλο του Βασίλειου και της Δέσποινας επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 29-11-1958
4. Σπυρίδωνα Μπουλή του Νικολάου και της Αγγελικής επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 20-8-1958
5. Δημήτριο Τσαούσογλου του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας δικηγόρο που γεννήθηκε στην Πάτρα την 09-08-1957
Η θητεία των ανωτέρω μελών του Δ.Σ. ορίζεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη νόμιμη σύσταση της και την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:11:51]