Τετάρτη 25 Απριλίου 10:06      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ξεκινά ο νέος αναπτυξιακός με τέσσερα προγράμματα

Ξεκινά ο νέος αναπτυξιακός με τέσσερα προγράμματαΜε έμφαση στις φοροαπαλλαγές και λιγότερο στις άμεσες χρηματοδοτικές ενισχύσεις, ξεκινάει από τις 12 Οκτωβρίου η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού νόμου.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και νέοι επιχειρηματίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα από τα τέσσερα «καθεστώτα ενίσχυσης» του νόμου 4399/2016, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα αναμένονται έως το τέλος του χρόνου.
Ειδικότερα, από τα 550 εκατ. του συνολικού προϋπολογισμού των τεσσάρων προγραμμάτων, τα 380 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών, ενώ μόλις τα 170 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης, επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης ή επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.
Τα τέσσερα προγράμματα που προκηρύχθηκαν είναι «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».
Όσον αφορά τα δύο πρώτα προγράμματα, προβλέπονται όλες οι μορφές ενίσχυσης του νέου επενδυτικού νόμου, ενώ για τα δύο τελευταία προβλέπονται μόνο φοροαπαλλαγές, με το πρόσθετο πλεονέκτημα του σταθερού φορολογικού συντελεστή για 12 χρόνια να αφορά μόνο τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».
Οι προθεσμίες υποβολής επενδυτικών προτάσεων για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και τις «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ» λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 (α' κύκλος) και στις 28 Απριλίου 2017 για τα προγράμματα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», υπό την προϋπόθεση ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν θα έχει εξαντληθεί.
Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις. Τα δε επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν σ' αυτόν θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής στον νόμο.
Καταβολή ενισχύσεων
Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Γενική Επιχειρηματικότητα
Είδη ενίσχυσης: Επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και φορολογική απαλλαγή.
Δικαιούχοι: Ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό σύσταση.
Προϋπολογισμός για το 2016: 150.000.000 ευρώ
Αιτήσεις: Από 12 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2016

2. Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ
Είδη ενίσχυσης: Επιχορήγηση επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100% και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.
Δικαιούχοι: Νεοσύστατες ή υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜμΕ στους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.
Προϋπολογισμός για το 2016: 150.000.000 ευρώ.
Αιτήσεις: Από 12 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2016.

3. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Είδη ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγές για δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που αφορούν αρχική επένδυση.
Προϋπολογισμός για το 2016: 150.000.000 ευρώ.
Αιτήσεις: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
Είδη ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγές και σταθερός συντελεστή φορολογίας.
Δικαιούχοι: Επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά εκατ. επιλέξιμης επένδυσης.
Προϋπολογισμός για το 2016: 100.000.000 ευρώ.
Αιτήσεις: Από 12 Οκτωβρίου 2016 έως τις 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:06:20]