Τετάρτη 25 Απριλίου 10:01      12°-24° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αρσάκειο:Παρουσίαση προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στα Θερινά Σχολεία

Αρσάκειο:Παρουσίαση προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στα Θερινά Σχολεία
Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:15 στο Αμφιθέατρο της Εστίας Επιστημών στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στα Θερινά Σχολεία Ιουλίου 2016, με συνεργασία του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Χαιπεσιςμόρ αοό σξμ Διετθτμσή σξτ Απςακείξτ Λτκείξτ Πασπώμ, Εμμαμουήλ Πετράκη, Φτςικό PhD.
ü Χαιπεσιςμόρ αοό σξμ Στμσξμιςσή Φτςικώμ Εοιςσημώμ σηρ Φιλεκοαιδετσικήρ Εσαιπείαρ Δημήτριο
Κλαυδιαμό, Φτςικό MSc.
ü Χαιπεσιςμόρ αοό σημ Πρύταμι του Παμεπιστημίου Πατρώμ, Καθηγήσπια σξτ Τμήμασξρ Ιασπικήρ
Βεμετσάμα Κυριαζοπούλου.
ü Σύμσξμξι φαιπεσιςμξί αοό σξτρ Καθηγησέρ σξτ Παμεοιςσημίξτ Πασπώμ, τοεύθτμξτρ σωμ
Ππξγπαμμάσωμ:
• Δημήτριο Μούρτζη, Αμ. Καθηγησή σξτ Τμήμασξρ Μηφαμξλόγωμ και Αεπξματοηγώμ Μηφαμικώμ
• Περικλή Νταβλούρο, Αμ. Καθηγησή σξτ Τμήμασξρ Ιασπικήρ
• Ελέμη Κουρέα, Αμ. Καθηγήσπια σξτ Τμήμασξρ Ιασπικήρ
• Αικατερίμη ΢ολωμού, Αμ. Καθηγήσπια σξτ Τμήμασξρ Ιασπικήρ
• Γεώργιο ΢πυρούλια, Καθηγησή σξτ Τμήμασξρ Φαπμακετσικήρ
• Ειρήμη Μαργιωλάκη, Εοικ. Καθηγήσπια σξτ Τμήμασξρ Βιξλξγίαρ
ü Παπξτςίαςη σωμ Ππξγπαμμάσωμ σωμ Θεπιμώμ Σφξλείωμ αοό σξτρ μαθησέρ.
ü Εοίδξςη σωμ Βεβαιώςεωμ Στμμεσξφήρ σξτρ ςσα Ππξγπάμμασα.
΢υμμετέχομτες Μαθητές:
Αγαλιώση Σξυία, Αμσωμακξοξύλξτ Δαμάη, Αμσωμξοξύλξτ Βιξλέσσα, Βλαςσαπάρ Αμδπέαρ, Γκιώμηρ Νικόλαξρ, Γξύδαρ
Κωμςσαμσίμξρ, Δξτγαλήρ Αςσέπιξρ, Δξτγαλήρ Γεώπγιξρ, Ηλιάδη Μτπσώ, Θξύα Ηλιξςσάλακση, Καλαμάπα Άμμα-Μαπία,
Καλαμάπαρ Σωσήπιξρ-Αμδπέαρ, Κξλξμόμδξρ Βαςίλειξρ, Λαϊμάρ Γεώπγιξρ Νικόλαξρ, Μοξτζξύκα Παμαγιώσα, Νσαήρ
Γεώπγιξρ, Παλξύμοη Νίκη, Παοαδξοξύλξτ Ειπήμη, Παοαδξοξύλξτ Μαγδαλημή, Ππξδπξμίση Ελέμη, Σακελλαπόοξτλξρ
Δημήσπιξρ, Σαμξύσ Μοασίςσαρ Αλένηρ-Αοόλλωμ, Σοηλιωσόοξτλξρ Νικόλαξρ, Τανιάπφη Ελοίδα, Τςιώμηρ Κωμςσαμσίμξρ,
Φλιςκαμόοξτλξρ Θεόδωπξρ.
Τπεύθυμοι Καθηγητές Αρσακείου Λυκείου Πατρώμ:
Βλαφξδημησπόοξτλξρ Δημήσπιξρ, βιξλόγξρ PhD
Γιαμμακόοξτλξρ Νικόλαξρ, φημικόρ MSc
Ψήμαρ Αμαςσάςιξρ, υτςικόρ PhDΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:01:05]