Παρασκευή 23 Μαρτίου 01:19      6°-13° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πατρών-Κορίνθου:"Λαβύρινθος" ο δρόμος λόγω έργων και εκτροπών κυκλοφορίας

Πατρών-Κορίνθου:"Λαβύρινθος" ο δρόμος λόγω έργων και εκτροπών κυκλοφορίαςΣτα πλαίσια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διαρκείας που εφαρμόζονται στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα και από χ/θ 163,650 έως χ/θ 154,850 στην
ατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών υφίστανταικυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Κατασκευή τμήματος του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των Χ.Θ. 156,600 και 163,650
της Ν.Ε.Ο.
2. Κατάληψη και αποκλεισμός κατά περίπτωση: i) του νότιου (αριστερού) κλάδου της
4ιχνης διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., ii) του βόρειου (δεξιού) κλάδου της 4ιχνης
διατομής της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., iii) τμήματος του πλάτους της 2ιχνης διατομής της
υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. στην νότια (αριστερή) πλευρά αυτής και εξυπηρέτηση της
κυκλοφορίας από το εναπομείναν πλάτος της διατομής αυτής.
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
3.1. Κατεύθυνση Αθήνα-Πάτρα:
α) Μεταξύ των Χ.Θ. 156+200 και 157+000 της Ν.Ε.Ο., έχει γίνει κατάληψη και
αποκλεισμός του υφιστάμενου νότιου (αριστερού) κλάδου της 4ιχνης διατομής της
Ν.Ε.Ο. και η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον υφιστάμενο βόρειο (δεξιό) κλάδο
αυτής. Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή των δύο κτιριακών εγκαταστάσεων των
σηράγγων Πλατάνου. Εφαρμόζεται διατομή τύπου «διευρυμένου σωλήνα» με
ενσωματωμένη την εργοταξιακή πρόσβαση (εισόδου και εξόδου) μέσω του χώρου
στάθμευσης της Ν.Ε.Ο. περί τη Χ.Θ. 156+200 της Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση
κυκλοφορίας Αθήνα-Πάτρα.
β) Μεταξύ των Χ.Θ. 157+000 και 158+400 της Ν.Ε.Ο., έχει γίνει κατάληψη και
αποκλεισμός του υφιστάμενου βόρειου (δεξιού) κλάδου της 4ιχνης διατομής της
Ν.Ε.Ο. με σκοπό την ανακατασκευή του. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο
νότιο (αριστερό) κλάδο του αυτοκινητοδρόμου, όπου εφαρμόζεται διατομή τύπου
«σωλήνα».
γ) Μεταξύ των Χ.Θ. 158+400 και 158+650 της Ν.Ε.Ο., έχει γίνει κατάληψη και
αποκλεισμός του υφιστάμενου νότιου (αριστερού) κλάδου της 4ιχνης διατομής της
Ν.Ε.Ο. με σκοπό την ανακατασκευή του. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον
υφιστάμενο βόρειο (δεξιό) κλάδο της Ν.Ε.Ο., όπου εφαρμόζεται διατομή τύπου
«διευρυμένου σωλήνα».
δ) Μεταξύ των Χ.Θ. 158+650 και 162+800 της Ν.Ε.Ο., έχει γίνει κατάληψη και
αποκλεισμός του υφιστάμενου νότιου (αριστερού) κλάδου της 4ιχνης διατομής της
Ν.Ε.Ο. με σκοπό την ανακατασκευή του. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται από τον νέο
βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητοδρόμου, όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθες
διατομές κυκλοφορίας:
Ø Μεταξύ των Χ.Θ. 158+800 και 159+500 της Ν.Ε.Ο., διατομή τύπου «διευρυμένου
σωλήνα».
Ø Μεταξύ των Χ.Θ. 159+500 και 162+800 της Ν.Ε.Ο., διατομή συνολικού πλάτους
10,50 μέτρων.
ε) Μεταξύ των Χ.Θ. 162+800 και 163+650 της Ν.Ε.Ο., η κυκλοφορία εξυπηρετείται από
τον νέο βόρειο (δεξιό) κλάδο του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος, στο εν λόγω τμήμα,
περιλαμβάνει την νέα βόρεια (δεξιά) γέφυρα του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου (Β-272)
περί τη Χ.Θ. 162+800 της Ν.Ε.Ο. και την νέα βόρεια (δεξιά) γέφυρα του Βουραικού
ποταμού (Β-273) περί τη Χ.Θ. 163+250 της Ν.Ε.Ο., όπου εφαρμόζονται οι
ακόλουθες διατομές κυκλοφορίας:
Ø Μεταξύ των Χ.Θ. 162+800 και 163+050 της Ν.Ε.Ο., διατομή συνολικού πλάτους
10,50 μέτρων.
Ø Μεταξύ των Χ.Θ. 163+050 και 163+650 της Ν.Ε.Ο., διατομή κυκλοφορίας
συνολικού πλάτους 12,20 μέτρων.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3.1.ε
(τομέας Τ.Τ. Αυτοκ/μων Αχαΐας) είναι η εφαρμογή μιας προπαρασκευαστικής φάσης
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των Χ.Θ. 162,350 και 163,750 της Ν.Ε.Ο.,
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Ø Κατασκευή του τμήματος της διαχωριστικής νησίδας του αυτοκινητόδρομου
μεταξύ των Χ.Θ. 162,800 και 163,600 της Ν.Ε.Ο. .
Ø Κατάληψη και αποκλεισμός τμήματος του πλάτους της 2ιχνης διατομής της
υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. στην νότια (αριστερή) πλευρά αυτής, μεταξύ των Χ.Θ.
162,800 και 163,600 της Ν.Ε.Ο. .
Ø Εφαρμογή διατομής τύπου «σωλήνα».
3.2. Κατεύθυνση Πάτρα-Αθήνα:
α) Μεταξύ των Χ.Θ. 163,650 και 156,400 της Ν.Ε.Ο., εφαρμόζονται όσα αναφέρονται
στην ανωτέρω παράγραφο 3.1 της παρούσης.
3
β) Μεταξύ των Χ.Θ. 156+400 και Χ.Θ. 154+850 της Ν.Ε.Ο. , εφαρμόζεται η
κυκλοφοριακή ρύθμιση αποκλεισμού της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης του 4ιχνου
τμήματος της Ν.Ε.Ο. Σύμφωνα με αυτήν, λειτουργεί λωρίδα πλάτους 3,0 μέτρων για
την κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων, παράλληλα προς τη Ν.Ε.Ο. αλλά
πλήρως διαχωρισμένη από αυτήν και με την οποία εξασφαλίζεται η πρόσβαση των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων των σηράγγων Πλατάνου, μέσω της νέας εργοταξιακής
πρόσβασης (εισόδου και εξόδου) περί τη Χ.Θ. 156+700 της Ν.Ε.Ο. στην κατεύθυνση
κυκλοφορίας Πάτρα-Αθήνα.
3.3. Διατομές κυκλοφορίας:
α) Η διατομή «διευρυμένος σωλήνας» έχει συνολικό πλάτος 8,60 μέτρα, με μία (1)
λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4,00 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό
πλάτους 0,60 μέτρων, στο οποίο τοποθετείται ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και
διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).
β) Η διατομή «σωλήνας» έχει συνολικό πλάτος 8,20 μέτρα, με μία (1) λωρίδα
κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους
0,60 μέτρων, στο οποίο τοποθετείται ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού
(εύκαμπτοι οριοδείκτες).
γ) Η διατομή πλάτους 10,50 μέτρων διαθέτει 2 λωρίδες στην κατεύθυνση Αθήνα-Πάτρα
πλάτους 3,40 μέτρων η δεξιά και 3,00 μέτρων η αριστερή, 1 λωρίδα στην κατεύθυνση
Πάτρα-Αθήνα πλάτους 3,80 μέτρων και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,30 μέτρων, στο
οποίο τοποθετείται ελαφρύ μέσο καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι
οριοδείκτες).
δ) Η διατομή πλάτους 12,20 μέτρων διαθέτει ανά κατεύθυνση 1 λωρίδα κυκλοφορίας
πλάτους 3,75 μέτρων και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 2,35 μέτρων. Οι 2
κατευθύνσεις κυκλοφορίας διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρύ μέσο οπτικής
καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).
Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμε την υπ΄αριθ. 16Δ-2015 από 17-11-2016
απόφασής μας που αφορά στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από χ/θ 156,300
έως Χ.Θ. 163,650 στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα και από χ/θ 163,650 έως
Χ.Θ. 154,850 στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών,
στο τμήμα αυτής: α) από χ/θ 156,850 έως χ/θ 156,600 της Ν.Ε.Ο. για την λειτουργία
νέας εργοταξιακής πρόσβασης περί την χ/Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:19:26]