Σάββατο 21 Απριλίου 20:33      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αχαία:Έργα...κλείνουν τη Ν..Ε.Ο Πατρών-Κορίνθου-Σε Ρίο,Αραχωβίτικα, Άγ.Βασίλειο

Αχαία:Έργα...κλείνουν τη Ν..Ε.Ο Πατρών-Κορίνθου-Σε Ρίο,Αραχωβίτικα, Άγ.ΒασίλειοΤην παράταση της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διαρκείας επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Πατρών, ανακοίβνωσε η αστυνομία Αχαίας, με σκοπό την ανακατασκευή τμήματός της και την αναβάθμιση του βόρειου κλάδου του αυτοκινητόδρομου.
Για το σκοπό αυτό,θα γίνει μόνιμη κατάληψη και αποκλεισμός του συνόλου του πλάτους της διατομής της
υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. και εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από το τμήμα του νεο-κατασκευασθέντος νότιου (αριστερού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των ίδιων
χ/θ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση, αναφέρει:
Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ως ακολούθως:
o Η νέα συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα έχει μήκος 3.300 μέτρα και θα εκτείνεται
μεταξύ των χ/θ. 199+500 και 202+800 της Ν.Ε.Ο., ενώ η περιοχή τροποποίησης
αυτής σε σχέση με την εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση θα εκτείνεται μεταξύ των
χ/θ. 200+200 και 202+800 της Ν.Ε.Ο.
Επιπλέον θα ισχύουν τα παρακάτω:
o Περί τη χ/θ. 199+500 της Ν.Ε.Ο., η προτεινόμενη νέα συνολική ρύθμιση θα εφάπτεται
ανατολικά με την ήδη εφαρμοζόμενη ρύθμιση της Απόφασης 103Α/2016 από
05.09.2016 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας (ρύθμιση ανατολικής περιοχής Αραχωβίτικων) και των τροποποιήσεων/παρατάσεων αυτής.
o Περί τη χ/θ. 202+800 της Ν.Ε.Ο., η προτεινόμενη νέα συνολική ρύθμιση θα εφάπτεται
δυτικά με την ήδη εφαρμοζόμενη ρύθμιση της Απόφασης 93Α/2016 από 04.07.2016
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας (ρύθμιση περιοχής Αγίου Βασιλείου) και των
τροποποιήσεων/παρατάσεων αυτής.
Η νέα συνολική ρύθμιση θα επιμερίζεται στις ακόλουθες περιοχές:
3
α) Περιοχή 1: θα έχει μήκος 700 μέτρα και θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 199+500 και
200+200 της Ν.Ε.Ο. Θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Αστυνομική
Απόφαση υπ. αριθ. 1Β/2016 από 30.05.2016. Η κυκλοφορία θα εξακολουθήσει να
εξυπηρετείται από την υφιστάμενη Ν.Ε.Ο. σε διατομή κυκλοφορίας τύπου «σωλήνα»
περιορισμένου συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, η οποία θα αποτελείται από μία (1)
λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,80 μέτρων και ενδιάμεση ζώνη
διαχωρισμού πλάτους 0,60 μ. στην οποία θα τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο οπτικής
καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι ελαστικοί οριοδείκτες).
β) Περιοχή 2: θα έχει μήκος 450 μέτρα και θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 200+200 και
200+650 της Ν.Ε.Ο. Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τμήμα του νεο-
κατασκευασθέντα νότιου (αριστερού) κλάδου σε διατομή κυκλοφορίας τύπου «σωλήνα»
περιορισμένου συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων, η οποία θα αποτελείται από μία (1)
λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,80 μέτρων και ενδιάμεση ζώνη
διαχωρισμού πλάτους 0,60 μ. στην οποία θα τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο οπτικής
καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι ελαστικοί οριοδείκτες).
γ) Περιοχή 3: θα έχει μήκος 1.400 μέτρα και θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 200+650 και
202+050 της Ν.Ε.Ο. Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τμήμα του νεο-
κατασκευασθέντα νότιου (αριστερού) κλάδου σε διατομή κυκλοφορίας συνολικού
πλάτους 12,20 μέτρων, όπου ανά κατεύθυνση θα υπάρχουν λωρίδα κυκλοφορίας
πλάτους 3,75 μέτρων και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 2,35 μέτρων. Οι 2
κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρύ μέσο οπτικής
καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι ελαστικοί οριοδείκτες).
δ) Περιοχή 4: θα έχει μήκος 500 μέτρα και θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 202+050 και
202+550 της Ν.Ε.Ο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της υπό κατασκευής χοάνης
του νέου μετωπικού Σταθμού Διοδίων Ρίου (άξονας διοδίων περί τη χ/θ. 202+350 της
Ν.Ε.Ο.) και ειδικότερα: i) η κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα σε λωρίδα πλάτους
4,50 μέτρων, η οποία θα διαμορφωθεί στο χώρο των λωρίδων διοδίων νο-4 και νο-5,
χωρίς την ενδιάμεση νησίδα διοδίων και ii) η κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα σε
λωρίδα πλάτους 3,80 μέτρων και μέσω της υπηρεσιακής λωρίδα διοδίων νο-1.
ε) Περιοχή 5: θα έχει μήκος 250 μέτρα και θα εκτείνεται μεταξύ των χ/θ. 202+550 και
202+800 της Ν.Ε.Ο. Θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Αστυνομική
Απόφαση υπ. αριθμ. 1Β/2016 από 30.05.2016. Η κυκλοφορία θα εξακολουθήσει να
εξυπηρετείται από τμήμα του νεο-κατασκευασθέντα νότιου (αριστερού) κλάδου σε
διατομή κυκλοφορίας τύπου «σωλήνα» περιορισμένου συνολικού πλάτους 8,20 μέτρων,
η οποία θα αποτελείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους
3,80 μέτρων και ενδιάμεση ζώνη διαχωρισμού πλάτους 0,60 μ. στην οποία θα
τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο οπτικής καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι
ελαστικοί οριοδείκτες).
Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης στις οποίες θα ισχύουν οι
περιγραφόμενες τροποποιήσεις, τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι προσβάσεις των
εργοταξιακών χώρων, και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται και θα
υλοποιηθούν σύμφωνα με τη εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που
είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το
Ν.3621/2007.
Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση υπ.
αριθμ. 1Β/2016 από 30.05.2016 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.
Η ημερομηνία έναρξης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι στις 25.09.2016 και η
λήξη αυτών είναι στις 31.01.2017.
4
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη την διάρκεια των εργασιών υπό την
επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και
της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων
και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης,
φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή
της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων
από τον υπεύθυνο εργολάβο.-Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:33:44]