Σάββατο 21 Απριλίου 17:57      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πύργος: Ερχονται προσλήψεις– Τα δικαιολογητικά και η υποβολή των δηλώσεων

Πύργος: Ερχονται προσλήψεις– Τα δικαιολογητικά και η υποβολή των δηλώσεωνΟ Δήμος Πύργου ανακοινώνει έκτακτες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επτά ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Kαθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου μετά και την κήρυξη του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την 22/7/2016 για τη προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 3. Φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή φορτωτή 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών(όπου απαιτείται) 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει αν τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του. 7.Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. - Α.Μ. ΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ. 26213-62407, (Αρμόδιος υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός προθεσμίας έως 19/9/2016 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:57:50]