Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 09:43      0°-8° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΟΑΕΔ: Έτσι θα γίνει η πρόσληψη 3.737 ωφελούμενων στην Κοινωφελή

ΟΑΕΔ: Έτσι θα γίνει η πρόσληψη 3.737 ωφελούμενων στην ΚοινωφελήToν τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι προσλήψεις 3.737 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που εφαρμόζεται σε πρώτη φάση σε 17 δήμους, περιγράφει Οδηγός Οδηγός Εφαρμογής του ΟΑΕΔ που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. Συγκεκριμένα, εν αναμονή της δημοσίευσης του τελικού πίνακα κατάταξης των ανέργων στην ιστοσελίδαOAED .gr, o Oργανισμός καλεί τις Υ̟πηρεσίες του, για «την α̟ποτελεσµατικότερη υλο̟ποίηση και οµαλή εφαρµογή του ανωτέρω ̟προγράµµατος, ό̟πως αυτό ̟περιγράφεται στις σχετικές ΚΥΑ και τη ∆ηµόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις ̟παρακάτω οδηγίες εφαρµογής».
Σύμφωνα με τον οδηγό του ΟΑΕΔ «μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων», οι υπηρεσίες του Οργανισμού για την α̟ποτελεσματικότερη υλο̟ποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω ̟ρογράμματος, ό̟πως αυτό ̟περιγράφεται στις σχετικές ΚΥΑ και τη∆ημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις ̟παρακάτω οδηγίες εφαρμογής.

Αναλυτικά:
Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρµόδιοι υ̟πάλληλοι των ΚΠΑ2, ό̟ου οι ωφελούµενοι είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι, καλούν τους ωφελούµενους ̟που έχουν ε̟πιλεγεί ̟ρος το̟ποθέτηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9 της οικείας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, εντός ̟προθεσµίας ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών, µε κάθε ̟πρόσφορο µέσο ό̟πως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη ̟πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική ε̟πικοινωνία, ̟προκειµένου να ̟πραγµατο̟οιήσουν µε τον Εργασιακό Σύµβουλο την ̟πρώτη συµβουλευτική δράση και να ̟παραλάβουν το συστατικό σηµείωµα για την υ̟πόδειξή τους στον Ε̟πιβλέ̟οντα Φορέα (∆ήµο).
Η συνέχεια ΕΔΩ
Πηγή: aftodioikisi.grΑποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [09:43:27]