Κυριακή 22 Απριλίου 21:07      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αλλάζει ο τρόπος αναφοράς των "κόκκινων δανείων" από τις τράπεζες

Αλλάζει ο τρόπος αναφοράς των "κόκκινων δανείων" από τις τράπεζεςΔημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2779/5.9.2016) η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 102/30.8.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία αναθεωρείται η ΠΕΕ 42/30.5.2014 που αφορά το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

Με την νέα ΠΕΕ επέρχονται αλλαγές στον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των εποπτικών αναφορών από τα τραπεζικά ιδρύματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είχαν αρχικά διαμορφωθεί το 2014 με την ΠΕΕ 42. Η αναθεώρηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου:

• να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με την ενσωμάτωση περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης ανά κατηγορία δανείου,

• να ενσωματωθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για τον υπολογισμό των λειτουργικών στόχων (operational targets) για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που προβλέπονται στο τελευταίο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφθηκε με τους θεσμούς και

• να ενσωματωθεί στα τακτικά υποβαλλόμενα στοιχεία πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η πρόσφατη αναθεώρηση είναι οι εξής:

1. Προστέθηκε νέο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 8: Κώδικας Δεοντολογίας) προς παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

2. Προστέθηκε νέο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 9: Χρονική Ανάλυση Απόδοσης) προς παρακολούθηση της εξέλιξης και απόδοσης των τύπων ρύθμισης επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3. Προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες και συγκεκριμένα ο «Πίνακας Λειτουργικών Στόχων και Βασικών Δεικτών Απόδοσης» και ο «Πίνακας Πρόσθετων Δεικτών Παρακολούθησης», μέσω των οποίων απεικονίζονται απολογιστικά οι βασικοί και πρόσθετοι δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης για υποβολή και παρακολούθηση των εν λόγω δεικτών.

4. Εισήχθησαν τεχνικές βελτιώσεις στα υπάρχοντα υποδείγματα προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναλυτικότερη απεικόνιση και παρακολούθηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, καθώς και των βασικών και πρόσθετων δεικτών απόδοσης, με σημαντικότερη την αναμόρφωση του Υποδείγματος 4 «Ροές Εξυπηρετούμενων και Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

Η αναθεωρημένη ΠΕΕ τίθεται σε εφαρμογή από τις 10 Νοεμβρίου 2016. Έχει δε αναρτηθεί, μαζί με τους αναθεωρημένους πίνακες, στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:07:37]