Σάββατο 21 Απριλίου 03:20      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πατρών- Κλάους

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πατρών- ΚλάουςΣτην Πάτρα σήμερα την 29 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα, o Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Ιωάννης ΣΕΪΝΤΗΣ Ταξίαρχος,
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.
4313/14
2. Την υπ΄ αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/220 από 15/1/2015 εγκύκλιο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ /Δ-νσης Οδικών
΄Εργων
3. Την υπ΄ αριθ. 198211/3999 από 05/8/2016 άδεια τομής Περιφ. Ενότητας Αχαΐας
4. Το υπ΄ αριθ. 8903 Β1/3095 από 25/8/2016 έγγραφο ΔΕΥΑΠ μετά τεχνικής έκθεσης
5. Την από 26/8/2016 αίτηση ΚΟΥΤΣΟΝΤΕΜΟΥ Σοφίας Ε.Δ.Ε
6. Το υπ'αριθ. 65973/16/1652095 από 28/08/2016 έγγραφο Τ.Τ Πατρών Αχαΐας.
Στα πλαίσια στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
(2015)» και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων
ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο
ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην 2Η επαρχ. οδό
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ ήτοι 10 μέτρα μετά τον οικοδομικό αριθμό 24 προς την εκκλησία του Αγ.
Γεωργίου στη θέση που προσδιορίζεται σε απόσταση 60,00 μέτρα μετά την οδό ΔΙΟΝΥΣΟΥ προς
την οδό ΡΥΑΚΙΩΝ‚ για δυο (2) ημέρες την 31/08/2016 και την 01/09/2016 από ώρες
07.00 -19.00 αντίστοιχα.
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν ελεύθερο
τμήμα της οδού σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση που θα τοποθετηθεί από την υπεύθυνη
εργολάβο, η οποία καθίσταται και υπεύθυνη για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής και τους
ανθρώπους της εταιρείας που θα βρίσκονται στα σημεία των εργασιών.
Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από
τον υπεύθυνο εργολάβο.-
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:20:08]