Σάββατο 21 Απριλίου 05:04      8°-22° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Δ. Πατρέων

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Δ. ΠατρέωνΜε 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Παρασκευή, 26 Αυγούστου και ώρα 10.30 π.μ., στη γνωστή αίθουσά της (στο κτίριο Λαδόπουλου), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.
Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, που απέστειλε στο μέλη της ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παναγιώτης Μελάς, είναι τα ακόλουθα:
1- Οικονομικές καταστάσεις έτους 2015 Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
2- Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις Δ.Ε. πρώην Δ. Πατρέων και Δ. Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3- Εξέταση ενστάσεων που αφορούν στον ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών, νομικών προσώπων και σχολικών επιτροπών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π.Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
4- Εξέταση των ενστάσεων που αφορούν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων και του νομικού του προσώπου ΔΕΥΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. α' του Π..Δ.60/2007 με δημοσίευση προκήρυξης και τους όρους της αριθμ. 3/2015 διακήρυξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.794,73 ευρώ (εκτός ΦΠΑ), με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π.Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
5- Επικύρωση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος, του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καυσίμων και θέσης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
6- Επικύρωση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος, του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για Δ.Ε. Μεσσάτιδας-Παραλίας-Βραχναιίκων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
7- Λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου για την έγκριση ή μη του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2015) ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8- Τροποποίηση της υπ' αριθ. 66247/8-6-2016 σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
9- Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος -Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
10- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) των Δ/νσεων: α) Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, β) Διοικητικών Υπηρεσιών και γ) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
11- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
12- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
13- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
14- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
15- Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών (ανεξαρτήτου είδους διαγωνισμού) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς -Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
16- Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για το έργο: «Κατασκευή - Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
17- Ψήφιση πίστωσης ποσού 300.000,00 € για πληρωμή έργου με τίτλο: 17- «Τσιμεντοστρώσεις οδών και μικρά τεχνικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας-Σελλών-Αργυρών-Α. Καστριτσίου του Δήμου Πατρέων», από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΑΠΕ) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
18- Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για το έργο: «Ολοκλήρωση κτιρίου γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
19- Ψήφιση πίστωσης ποσού 496,00 € για την ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του πρώην Αρσακείου Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
20- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 € για την υπηρεσία μίσθωσης γερανού για την αποκατάσταση βλάβης στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
21- Ψήφιση πίστωσης ποσού 182.200,00 € για Χρεωλύσια δανείων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
22- Ψήφιση πίστωσης ποσών α) 800.000,00 €, β) 120.000,00 € και γ) 80.000,00 € για πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων (α,γ), ακινήτων λιμενικής ζώνης (β) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
23- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Ανατολικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
24- Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δ.Κ. Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
25- Ακύρωση της υπ' αριθμ. 442/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αποζημίωση του κ. Τσούρα Παναγιώτη (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου - Αρμ. Δ/ντής)
26- Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια «Σιδηρών υλικών, μεταλλικών πλαισίων και ειδών περίφραξης για την κάλυψη αναγκών των Δ/νσεων Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ και Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων», δαπάνης 45.981,58 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) σύμφωνα με την υπ'αριθ. 27/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:04:24]