Δευτέρα 19 Μαρτίου 03:20      10°-16° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αιγιάλεια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αιγιάλεια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσειςΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου Ακράτας και τέθηκαν από σήμερα σε εφαρμογή προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
"Στην Πάτρα σήμερα την 21 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, o Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αστυνομικός Διευθυντής.
Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το υπ' αριθ. 6600Α/ 16/1606754 από 19/08/2016 έγγραφο Α.Τ Ακράτας
3. Υπ' αριθ. 83732/8671 από 21-06-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
4. Υπ' αριθ. 16497 από 02-06-2016 έγγραφο του Δήμου Αιγιαλείας / Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5. Υπ' αριθ. Α - 2694/ΧΚ από 18-05-2016 αίτηση της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ( ΜΕΤ.ΚΑ ). 6. Τεχνική έκθεση της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ( ΜΕΤ.ΚΑ ).
Στα πλαίσια εργασιών απαιτούνται για την κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών του τεχνικού της ΚΔ 33 και του οχετού Ο8 στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου Ακράτας και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1ο Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού που οδηγεί στον Άνω Πλάτανο, από την διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και για απόσταση εκατό μέτρων περίπου, με κατεύθυνση προς τον Άνω Πλάτανο.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν δύο επιμέρους φάσεις ΠΛΑΤ- 3Β.1 και ΠΛΑΤ-3Β.2 όπως περιγράφονται παρακάτω. - Στη φάση ΠΛΑΤ-3Β.1 ολοκληρώνεται η κατασκευή της επέκτασης του οχετού Ο8.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία των οχημάτων στο ένα ρεύμα της οδού, που συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την Π.Ε.Ο.
Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3.00μ για ένα μήκος 20μ. και στη συνέχεια προσαρμόζεται στο πλάτος της υφιστάμενης οδού.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος, που θα διέρχεται από την περιοχή των έργων, προτείνεται με κατάλληλη σήμανση, η εκτροπή των μικρών οχημάτων, που έρχονται από τον Άνω Πλάτανο, σε υφιστάμενη ανώνυμη δημοτική οδό, που μονοδρομείται και βρίσκεται δυτικά των έργων.
2o Στη φάση ΠΛΑΤ-3Β.2 ολοκληρώνεται η κατασκευή του τεχνικού ΚΔ33. Σε αυτήν τη φάση η κυκλοφοριακή ρύθμιση επιτυγχάνεται με την με την κυκλοφορία των οχημάτων στο ένα ρεύμα της οδού, που συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την Π.Ε.Ο. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3.50μ για ένα μήκος 20μ. και στη συνέχεια προσαρμόζεται στο πλάτος της υφιστάμενης οδού. Για την ελαχιστοποίηση του κυκλοφοριακού φόρτου, που θα διέρχεται από την περιοχή των έργων, παραμένει η κατάλληλη σήμανση, που εκτρέπει τα μικρά οχήματα, που έρχονται από τον Άνω Πλάτανο, στην υφιστάμενη ανώνυμη δημοτική οδό, που έχει μονοδρομηθεί στην προηγούμενη φάση και βρίσκεται δυτικά των έργων.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, τηρουμένων επακριβώς των προβλεπομένων από το Νόμο μέτρων ασφαλείας, να τοποθετεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας, τόσο των διερχόμενων χρηστών της οδού, όσο και των περιοίκων για την πρόσβαση στις οικίες τους, στην περιοχή των εκτελούμενων έργων και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής.
Όπου γίνονται εργασίες τοποθετείται προσωρινό στηθαίο ασφαλείας (σκυροδέματος ή εναλλακτικά μεταλλικό) κατά ΕΝ 1317 ελάχιστης ικανότητας συγκράτησης Η1 και λειτουργικού πλάτους W3 ή ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Το ελάχιστο μήκος εφαρμογής του θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί Το μέγεθος των πινακίδων σήμανσης, είναι μεσαίου μεγέθους.
Η στήριξή τους θα είναι με πάκτωση στο έδαφος και στις θέσεις, όπου με επαρκή αιτιολόγηση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες στηρίξεις αντοχής σε ανεμοπίεση με ορθογωνικές ή κυκλικές βάσεις μέγιστου ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο. Το κάτω άκρο της πινακίδας να απέχει τουλάχιστον 1.20μ σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει κίνηση πεζών και 2.30μ. εφόσον υπάρχει.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή-ισχύ από 22-8-2016 και θα διαρκέσουν για δύο (2) μήνες, έως 22-10-2016. Άρθρο 2ο Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργολάβο.-
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:20:57]