ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Χρυσόστομος για Φίλη: "Θα μείνει στην Ιστορία ως καταστροφέας, αν θυσιάσει το συμφέρον της Παιδείας "

Χρυσόστομος για Φίλη: "Θα μείνει στην Ιστορία ως καταστροφέας, αν θυσιάσει το συμφέρον της Παιδείας "Κατά του υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη στρέφεται με άρθρο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.
Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αν θυσιάσει στο βωμό των ιδεολογικών αγκυλώσεων την αλήθεια και το συμφέρον της παιδείας, τότε θα καταστεί επικίνδυνος και θα μείνει στην Ιστορία ως "καταστροφεύς".

Ολόκληρο το άρθρο του Μητροπολίτη Πατρών
«Μέ πόνο ψυχ?ς καί ?ς ?ρχιερεύς, ?λλά καί ?ς ?λληνας πολίτης, ?κουσα ?σα ε?πε ? ?πουργός Παιδείας κ. Νικόλαος Φίλης, σέ συνέντευξή του σέ ραδιοφωνικό σταθμό, μεταξύ τ?ν ?λλων, γιά τό θέμα τ?ς προσευχ?ς στά Σχολε?α καί τ?ν παρελάσεων τ?ν μαθητ?ν.

Λυπο?μαι βαθύτατα, διότι ? κ. ?πουργός ?πό ?τι φαίνεται ?πό τά λεγόμενά του το?λάχιστον, ?νοχλε?ται τόσο ?πό τήν πρωϊνή προσευχή στά Σχολε?α, ?σο καί ?πό τίς παρελάσεις κατά τίς ?θνικές ?ορτές. Καί ?πειδή δέν θά ?θελε ε?θέως νά π? τίς ?πόψεις του, προσπαθε? νά τίς περάσ? μέ ?να πρωτότυπο καί ?διόμορφο τρόπο.

Ε?πε χαρακτηριστικά ? κ. ?πουργός: «...?ν σέ ?να Σχολε?ο γίνεται προσευχή καί σέ ?λλο ?χι, καί τί ?γινε; Θέλομε νά δοθ? ? ε?θύνη, ? ?μπιστοσύνη στούς ?κπαιδευτικούς κάθε σχολείου νά ?ποφασίζουν γιά τό ζήτημα α?τό. Δέν θέλομε νά ?πάρχ? ε?δικά μιά ?κπορευόμενη γραμμή νά δεσμεύ? ?λο τόν κόσμο σέ τέτοια ζητήματα. Σέ θέματα δηλαδή ?κπαιδευτικ?ς καθημερινότητας, δίνομε τήν ε?καιρία στόν Σύλλογο νά ?ποφασίζ? γιά α?τά τά ζητήματα...»

?ρώτησις Δημοσιογράφου: «Α?τό δέν ε?ναι λίγο μεσοβέζικο;»

?πάντησις ?πουργο?: «Ο?τε μεσοβέζικο, ο?τε μή μεσοβέζικο. Ε?ναι μιά ?ντίληψη γιά τή λειτουργία το? Σχολείου. Στήν ?λλάδα τό Σχολε?ο ε?ναι πολύ συγκεντρωτικό. Κάθε ?μέρα ?πογράφω τριακόσιες ?πουργικές ?ποφάσεις, ?πό ?κδρομή πού πάει νά γίν? ? δέν πάει νά γίν?, μέχρι μετάθεση μέχρι ?λλα ζητήματα, ?σσονος προσπαθείας. Ε?μαι ?ναγκασμένος, νά τά ?πογράφω ?γώ. ?τσι δέν μπορε? νά λειτουργ? τό Σχολε?ο. ?ταν σέ ?να Σχολε?ο γίνεται προσευχή καί σέ ?λλο δέν γίνεται καί τί ?γινε, ποιό ε?ναι τό πρόβλημα;...»

Σέ ?λλο σημε?ο καί στήν ?ρώτηση, πώς θά προχωρήσ? τό θέμα α?τό, ? ?πουργός ε?πε, ?τι θά σταλο?ν ?γκύκλιοι, ?ν? κατέληξε, ?τι γιά θέματα ?πως προσευχή, παρελάσεις κ.λ.π. θά ?ποφασίζ? ? Σύλλογος Διδασκόντων, ? Σύλλογος Γονέων καί ? Τοπική Κοινωνία. Δέν θά ?πάρχ? κεντρική ?κπορευόμενη γραμμή.

?κούοντας τά παραπάνω διερωτ?μαι, ?άν ? κ. ?πουργός ?χει συνειδητοποιήσ? ποιά θά ε?ναι τά ?ποτελέσματα τ?ς ?φαρμογ?ς α?τ?ν τ?ν ?πόψεων στά Σχολε?α, α?τ?ς τ?ς «πρωτοτυπίας», ?στε νά μήν ?πάρχ? συγκεκριμένη ?δηγία ?πό τό ?ρμόδιο ?πουργε?ο καί νά κάν? ? καθένας, ?,τι θέλει. Φαντάζεσθε στό ?να Σχολε?ο νά γίνεται πρωινή προσευχή καί στό διπλανό ?χι; Ο? μαθητές το? ?νός Σχολείου νά παρελαύνουν καί το? διπλανο? ?χι; ?ναλογίζεσθε, τί θά γίν?, ?άν κάποιοι ?κ τ?ν Διδασκόντων, ? τ?ν Γονέων ? ?κόμη τ?ν Μαθητ?ν, θέλουν νά γίνεται προσευχή καί κάποιοι ?λλοι ?χι;

Σέ τί βλάπτει ?ραγε ? πρωϊνή προσευχή τούς μαθητάς, ?φόσον μάλιστα κάποιοι πού δέν θά ?θελαν νά συμμετέχουν σέ α?τή μπορο?ν νά τό πράξουν;

Θά ?χωμε, δηλαδή, Σχολε?α «περισσότερον ε?σεβ?ν» καί «?λιγότερων ε?σεβ?ν» καί Σχολε?α μαθητ?ν πού θά ?γαπο?ν τήν ?λλάδα καί ?κείνων πού φαινομενικά δέν θά ε?ναι φιλοπάτριδες;

?λήθεια, σέ τί φταίει ? παρέλαση καί ο? ?ποιες ?κδηλώσεις, πού γίνονται γιά τήν τιμή ?λων ?κείνων πού ?γωνίστηκαν, ?στε νά μπορο?με ?με?ς ?λεύθερα νά ?κφράζομε τίς ?ποιες ?πόψεις μας. (Γιά τό θέμα τ?ν παρελάσεων θά ?ναφερθο?με σέ ?λλο ?ρθρο μας, γιατί χρειάζεται πολλή κουβέντα)

Δέν θά ?θελα ποτέ νά πιστεύσω, ?τι ? κ. ?πουργός δέν ε?ναι σέ θέση νά ?ντιληφθ? βασικές ?ρχές μι?ς κοινωνίας ?νθρώπων καί βασικούς ?ρους μι?ς ?κπαιδευτικ?ς κοινότητος, ? ?τι δέν σέβεται τήν πίστη καί τήν παράδοση ?νός Λαο?, ? ?πο?ος ?χει τήν δική του πνευματική καί πολιτιστική ταυτότητα.

Ε?λικρινά, δέν φοβο?μαι ?τι θά πάθει κάτι ? πίστη μας, ?άν κάποιοι δέν κάνουν προσευχή. ? πίστη μας ε?ναι ?ποκάλυψη Θεο? καί γιά α?τό ?ποιος διαχρονικά τήν πολέμησε ?πέτυχε παταγωδ?ς καί ?χασε ? καλύτερον ?χάθη, γιά νά θυμηθο?με τόν στίχο πού ψάλλομε τό Πάσχα, γιά τούς πολεμίους τ?ς ?πό τό Θεό ?ποκεκαλυμμένης ?ληθείας «?ς ?κλείπει καπνός ?κλιπέτωσαν, ?ς τήκεται κηρός ?πό προσώπου πυρός»

Πιστεύω ?τι ?σοι ?χουν ?μμονές, πάνω σέ θέματα πίστεως, πρέπει νά ?ντρυφήσουν λίγο στήν ?στορία, ?στε νά βρο?ν καί νά μάθουν τό χρησμό τ?ς Πυθίας στόν ?ουλιανό τόν Παραβάτη «...Ε?πατε τ? βασιλε?, χαμαί πέσε δαίδαλος α?λά, ο?κέτι Φο?βος ?χει καλύβην, ο? μάντιδα δάφνην, ο?δέ παγ?ν λαλέουσαν. ?πέσβετο καί λάλον ?δωρ».

Δέν φοβούμεθα γιά τήν πίστη μας, διότι γνωρίζομε πολύ καλά, ?τι ?ν? ?πί α??νες ?διώκετο, ?ν τούτοις μέσα ?πό θυσίες καί φρικτά μαρτύρια ?χι ?πλ?ς διετηρήθη, ?λλά λαμπροτέρα κατέστη.

Γιά ?λλο ?νησυχο?με. Γιά τήν ?σοπέδωση τ?ν πάντων στή χώρα μας. Γιά τό διχαστικό σχέδιο ?νησυχο?με, τό ?πο?ο ?πιχειρε?ται νά περάσ? στά Σχολε?α μας. Ε?ναι ? χειροτέρα ?πηρεσία πού θά μπορο?σε νά προσφερθ?, α?τή τήν συγκεκριμένη στιγμή στόν τόπο μας.

? Λαός μας σήμερα, ?χει ?νάγκη ?πό ?νότητα καί ?χι ?πό διασπαστικές κινήσεις καί διχασμούς. ?άν προσέξ? ? κ. ?πουργός, θά μπορέσ? νά προσφέρ? στήν Πατρίδα μας καλές ?πηρεσίες. ?ν ?μως θυσιάσ? τήν ?λήθεια καί τό συμφέρον τ?ς Παιδείας στόν βωμό τ?ν ?δεολογικ?ν ?γκυλώσεων, τότε θά καταστ? ?πικίνδυνος καί θά μείνη στήν ?στορία ?ς καταστροφεύς.

?χομε δι’ ?λπίδος ?τι θά ?πάρξ? σύνεσις ?ς πρός τήν λ?ψιν κάθε ?ποφάσεως, ?πό τό ?ρμόδιο ?πουργε?ο. Καί ?ν, ?περ ?πευχόμεθα, δέν ?πάρξει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει νά μιλήσουν ?ν πνεύματι ?νότητος προασπιζόμενοι τό συμφέρον τ?ν παιδι?ν μας καί τ?ς κοινωνίας μας, ο? ?διοι ο? ?κπαιδευτικοί , ο? ?διοι ο? Γονε?ς καί ο? ?διοι ο? Μαθητές.

?ρκετά α?τός ? Λαός ?βίωσε στό πετσί του τόν διχασμό καί ?ρκετά θύματα θρηνήσαμε σέ ?λλες ?ποχές ?ξαιτίας τέτοιων καταστάσεων.

Τό πρόβλημα τ?ς Παιδείας δέν ε?ναι ? προσευχή καί ο? παρελάσεις. Ε?ναι τά ?κπαιδευτικά προγράμματα, ? ?ντιμετώπιση τ?ν προβλημάτων πού ?πασχολο?ν τούς ?κπαιδευτικούς, ?στε νά ?πιτελο?ν ?πρόσκοπτα τό ?ργο τους. Τά ?κπαιδευτικά σεμινάρια, ? ο?κείωση το? μαθητ? μέ ?να σχολικό περιβάλλον πού θά τόν ?ναπαύ?, ? σεβασμός το? μαθητ? πρός τό Σχολε?ο καί τόσα ?λλα.

?ς σκύψουν λοιπόν πάνω στά σοβαρά προβλήματα τ?ς παιδείας καί ?ς μή παραπλανο?ν, ο? ?ρμόδιοι, τόν Λαό, μέ σκοπό ?ποφύγουν τά φλέγοντα ζητήματα, πού ?πασχολο?ν τόν τόσο ε?αίσθητο α?τό χ?ρο.»Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:32:07]