Κυριακή 22 Απριλίου 11:36      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μέρισμα 0,023 ευρώ ανά μετοχή διανέμουν οι Μύλοι Κεπενού

Μέρισμα 0,023 ευρώ ανά μετοχή διανέμουν οι Μύλοι ΚεπενούΤη διανομή μερίσματος 0,023 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της "Μύλοι ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΕΒΕΕ", η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.
Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 27η Ιουνίου, με την καταβολή να ξεκινά στις 4 Ιουλίου.
Παράλληλα, η γενική συνέλευση της εταιρείας έλαβε και τις εξής αποφάσεις:
-Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.
-Απηλλάγησαν, ομόφωνα, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.
-Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
-Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και αναπληρωματικός ο Ιωάννης Μπιτζαράκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE»), με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:36:50]