Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 03:51      7°-16° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αχαϊα: 15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων- Απο αύριο οι αιτήσεις

Αχαϊα: 15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων- Απο αύριο οι αιτήσειςΑνακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» και συνεχιζόμενου (έργο phasing) έργου «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» για χρονικό διάστημα έως 18 - 11 - 2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγοι Τρεις (3) Σκάμματα από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α (ή ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Δύο (2) Εργαστήριο Συντήρησης Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαίας και Σκάμματα από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Δέκα (10) Σκάμματα από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα - 261 10, απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης της ανακοίνωσης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εφορείας (http://www.efaacha.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλαδή από 18 - 04 - 2016 έως και 22 - 04 - 2016). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τυχόν διευκρινίσεις στους εξής υπαλλήλους της Εφορείας : κα Γαζετά Ελένη [(Τηλ. επικοινωνίας : 261 0 275 - 070 / Εσωτερικό 33)] ή κο Παυλόπουλο Κωνσταντίνο [Τηλ. επικοινωνίας : 261 0 275 - 070 (Εσωτερικό 33)] ή κα Κωτσογιάννη Μαρία [(Τηλ. επικοινωνίας : 261 0 275 - 070 (Εσωτερικό 19)].
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%984%CE%A54653%CE%A04-%CE%9D53?inline=true
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [03:51:58]