Πέμπτη 24 Μαΐου 01:45      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: απαλλάσσονται από τέλη άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες

Πάτρα: απαλλάσσονται από τέλη άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειεςΑνακοινώνεται ότι, με την υπ' αριθμ. 720/7-12-2015, ΑΔΑ: Ω1ΨΒΩΞΙ-11Σ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται ακολούθως.
Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι κάτοικοι του ∆ήμου Πατρέων που ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες:
Άποροι, (ποσοστό μείωσης 100%)
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ στο όνομά του.
3. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από τη ∆ΟΥ
Πολύτεκνοι
Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €.
Πλήρης απαλλαγή
Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €.
Απαλλαγή κατά το 50%.
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο).
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ στο όνομά του.
3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από τη ∆ΟΥ
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).
Τρίτεκνοι
Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €.
Πλήρης απαλλαγή.
Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 €.
Απαλλαγή κατά το 50%.
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο).
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ στο όνομά του.
3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆ΟΥ
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).
ΑμεΑ
Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€.
Πλήρης απαλλαγή.
Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.
Απαλλαγή κατά το 50%.
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ στο όνομά του.
3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆ΟΥ
6. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.
Μονογονεϊκές οικογένειες
Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
Πλήρης απαλλαγή
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ στο όνομά του.
3.Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆ΟΥ
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη -ος και δεν έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).
Μακροχρόνια άνεργοι
Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ. και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.
Απαλλαγή κατά το 50%.
Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο στην περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται από το ∆ήμο)
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆ΕΗ στο όνομά του.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆ΟΥ
5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία αίτησης απαλλαγής στο Δήμο Πατρέων.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο δημοτικό γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 110 (έναντι κεντρικού Πρωτοκόλλου) από την Δευτέρα 21/3/2016 έως 22/4/2016 για όλες τις εργάσιμες μέρες, από 9:00 έως 13:00.
Προς διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων η παραλαβή τους θα γίνει αυστηρά με την εξής χρονολογική σειρά:
Άποροι και Μονογονεϊκές οικογένειες: από 21 έως και 24/3/2016
Ανάπηροι: από 28 έως και 1/4/2016
Τρίτεκνοι & Πολύτεκνοι: από 4 έως και 12/4/2016
Άνεργοι: από 13 έως και 22/4/2016.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:45:43]