Τετάρτη 23 Μαΐου 09:58      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιλεγέντες για τα οκτάμηνα στο Δήμο Πατρέων

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιλεγέντες για τα οκτάμηνα στο Δήμο ΠατρέωνΑπό το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε ότι:
Α. Στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Παντανάσσης 30, στο ισόγειο τοιχοκολλήθηκαν, α) πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, β) ονομαστικές καταστάσεις, γ) καταστάσεις επιλογής και δ) καταστάσεις απορριφθέντων υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 για τους κωδικούς θέσεων 101 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, 102 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ - ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄), 103 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - JCB - ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄), 104 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ - ΤΑΞΗΣ Γ΄), 105 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), 107 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ) & 108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Β. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 21/11/2015 έως και 1/12/2015. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Όλοι οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:58:13]