Τετάρτη 23 Μαΐου 18:10      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΑΣΕΠ: Πάνω από 1.600 προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΚΟ

ΑΣΕΠ: Πάνω από 1.600 προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΚΟΜε 1.608 υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους με νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό αλλά και με προκηρύξεις ΔΕΚΟ και Δήμων. Αναλυτικά θα γίνουν 1.069 προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό και 539 για εποχικό προσωπικό. Οι φορείς που θα απασχολήσουν τους νέους υπαλλήλους είναι: δήμοι, νοσοκομεία, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφορείες αρχαιοτήτων, παιδικοί σταθμοί, Ταμείο Παρακαταθηκών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: διοικητικοί, οδηγοί, διανομείς, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, τεχνίτες, υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης, διαμετακομιστές, βρεφονηπιοκόμοι, μάγειρες κ.ά. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.
Ξεκινάει στις 20 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 32 μόνιμους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη προβλέπει γραπτό διαγωνισμό για όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994, να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, να διαθέτουν πιστοποιητικό Υγείας Γ' Κατηγορίας, να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Τον Δεκέμβριο οι αιτήσεις για 121 μόνιμους σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καλεί τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρωση εκατόν είκοσι μιας (121) θέσεων ως κατωτέρω: Α. Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης εκατό (100) θέσεις, και Β. Τεχνολογικής (TΕ) Εκπαίδευσης είκοσι μία (21) θέσεις. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ (Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2015), Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:10:35]