Κυριακή 27 Μαΐου 16:56      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το αγροτικό εισόδημα μπορεί να ανέβει παρά την κρίση, εκτιμά μελέτη της Πειραιώς

Το αγροτικό εισόδημα μπορεί να ανέβει παρά την κρίση, εκτιμά μελέτη της Πειραιώς«Για να υλοποιήσει τις δυνατότητες που εκτιμούν οι μελετητές ότι έχει ο ελληνικός αγροτροφικός τομέας, είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του παραγωγικού προτύπου, χτίζοντας πάνω στα ισχυρά σημεία που διαθέτει η χώρα, όπως είναι η υψηλή ποιότητα προϊόντων και παγιωμένα δίκτυα διανομής σε ανεπτυγμένες αγορές. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αρνητική συγκυρία, πιστεύουμε ότι με τις κατάλληλες επιλογές μπορεί να ανέβει σημαντικά η αξία του αγροτικού προϊόντος» κατά τον κ. Λεβεντάκη, που μαζί με τον κ. Λεκκό εκπόνησαν εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς έρευνα για τις προοπτικές του αγροτροφικού τομέα στην Ελλάδα.
Η μελέτη βασίστηκε σε μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βασικά προϊόντα μεγάλων αγορών, προσαρμόζοντας τις ερευνητικές υποθέσεις για να συμπεριλάβει επιπλέον προϊόντα μεγάλου ειδικού βάρους για την Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή μελέτη εστιάζει εκτός των άλλων σε γαλακτοκομικά προϊόντα και δημητριακά και για χώρες μέλη της ΕΕ πριν το 2004, τα «παλιά μέλη» δηλαδή, όπως η Ελλάδα, προβλέπει αρνητική μεταβολή του αγροτικού εισοδήματος της τάξης του 5%. Αντίθετα για την Ελλάδα όμως, οι μελετητές της Τράπεζας Πειραιώς επισημαίνουν ότι «περιμένουμε περισσότερα όσον αφορά στις επιδόσεις και τη συμβολή σε προστιθέμενη αξία του αγροτροφικού κλάδου δεδομένου που σήμερα βρίσκεται γύρω στο 7% αλλά μπορεί να ανέβει στο μέλλον», όπως σημειώνει ο Αρτέμης Λεβεντάκης . «Χαρακτηριστικό παράδειγμα προϊόντος που μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία των εξαγωγών είναι το ελαιόλαδο που φεύγει σε φορτία χύδην στην Ιταλία. Οπου εκεί τυποποιείται και επιστρέφει με πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην αγορά» συμπληρώνει.
Αντίθετα από τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος που προβλέπεται να χαρακτηρίσει παλιά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η μελέτη προβλέπει ότι το αγροτικό εισόδημα θα αυξηθεί ως το 2024 έως και 9% στην Ελλάδα αν και όχι πριν το 2021. Αυτό διότι «έχουμε άλλου είδους κατανομή προϊόντων λόγω του κλίματος και της γεωφυσικής δομής της χώρας, έτσι τα γαλακτοκομικά και τα δημητριακά που αποτελούν δύο μεγάλες κατηγορίες στην μελέτη της επιτροπής συμμετέχουν με σχετικά μικρό ποσοστό της τάξης του 20% στην ελληνική παραγωγή. Ενώ αντίστοιχα προϊόντα μεγάλης αξίας και εξαγωγικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τα προϊόντα αλιείας ή τα φρούτα και λαχανικά δεν λαμβάνονονται υπ΄όψιν στη μελέτη της επιτροπής» συμπληρώνει ο Αρτέμης Λεβεντάκης.
Η συμβολή της ΚΑΠ στον ελληνικό αγροτροφικό τομέα
Συχνά η ΚΑΠ ενοχοποιείται για αρνητικές επιδόσεις που παρατηρήθηκαν την περασμένη δεκαετία στον αγροτικό κλάδο της χώρας μας. Η μελέτη, ωστόσο, εκτιμά ότι ο ρόλος της ΚΑΠ που έχει επενδύσει από το 2007 περισσότερα από 19,53 δισ. ευρώ έχει συμβάλει σημαντικά στην ανανέωση και τις καλές εξαγωγικές επιδόσεις του πρωτογενούς τομέα μες την κρίση. Επιπλέον από τις συνολικές δαπάνες για άμεσες πληρωμές, μέτρα της αγοράς και ανάπτυξης της υπαίθρου για την περιόδο 2007-2013 το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης έχει συμβάλει στην αύξηση άνω των 8.132 νέων αγροτών.
Υποστηρίζοντας επενδύσεις σε 80.305 αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η ΚΑΠ συνέβαλε στην αναβάθμιση υποδομών και στην καταπολέμηση της «επενδυτικής απαξίωσης που χαρακτηρίζει τον ελληνικό γεωργικό τομέα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» επισημαίνει ο Αρτέμης Λεβεντάκης. Ειδικά μετά το 2010, η ψαλίδα ανάμεσα στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανοίγει απότομα σε περισσότερες από 5 ποσοστιαίες μονάδες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, γεγονός που εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας.
Η ΚΑΠ επιπλέον παρείχε υποστήριξη σε περισσότερες από 10.034 εκμεταλλεύσεις σε περιοχές NATURA 2000. Ετσι, όπως επισημαίνει η μελέτη, ο ρόλος της ΚΑΠ πρέπει να θεωρηθεί ότι βοήθησε στο κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων που σημειώνεται την τελευταία πενταετία μες την κρίση και τον περιορισμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου προϊόντων του αγροτοφικού τομέα σε 1,36 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας
Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η μελέτη επιχειρεί το συγκερασμό δύο κλάδων με κοινή συνιστώσα, την αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση που αποτελεί καινοτομία «δεν έχει γίνει παρόμοια μελέτη σε ιδιαίτερα αναλυτικό επίπεδο παρότι ο συνδυασμός των δύο τομέων μαζί έχει προστιθέμενη αξία 7,2% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, ποσό που δεν είναι καθόλου αμελητέο», λέει ο Λεβεντάκης.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι ο αγροτροφικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, η μελέτη επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που προϋποθέτουν, εκτός των άλλων:
-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
-Ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών - clusters.
-Αύξηση της προστιθέμενης αξίας με εμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα.
-Χρήση νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας.
-Αξιοποίηση της δημοσίας γης (π.χ. ενοικίαση μέσω μακροπρόθεσμης μίσθωσης leasing).
-Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
-Ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών.
-Εξειδίκευση παρεμβάσεων στην τεχνική υποδομή - έργα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:56:18]