Σάββατο 26 Μαΐου 11:06      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το Νοέμβριο ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 9 τραπεζών

Το Νοέμβριο ολοκληρώνεται η αξιολόγηση 9 τραπεζώνΣυνολική αξιολόγηση εννέα τραπεζών διενεργεί την τρέχουσα χρονιά η Τραπεζική Εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βάσει απόφασης που έλαβε η ΕΚΤ νωρίτερα φέτος. Οκτώ από αυτές δεν είχαν λάβει μέρος στην άσκηση του 2014.
Όπως αναφέρει η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της, η αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, διενεργείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και το 2014.
Μία από τις εννέα τράπεζες θα υποβληθεί μόνο στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία είχε αναβληθεί το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα κατά τράπεζα θα δημοσιευθούν με τη μορφή υποδειγμάτων παρόμοιων με εκείνα που είχαν παρουσιαστεί το 2014.
Πέντε από τις τράπεζες είχαν ήδη χαρακτηριστεί σημαντικές το 2014, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ, ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία μια τράπεζα τίθεται υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ ή το 20% του ΑΕΠ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή η τράπεζα συγκαταλέγεται στις τρεις συστημικώς σημαντικότερες τράπεζες στο συμμετέχον κράτος μέλος.
Οι υπόλοιπες τέσσερις τράπεζες υποβάλλονται στην αξιολόγηση επειδή ενδέχεται να καταστούν σημαντικές έως τον Ιανουάριο του 2016.
Πρόκειται για τη βελιγκή Banque Degroof S.A., τη γαλλική Agence Française de Développement, την J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.από το Λουξεμβούργο, τη Mediterranean Bank plc από τη Μάλτα, τις αυστριακές Sberbank Europe AG και VTB Bank (Austria) AG, την πορτογαλική Novo Banco, SA (μόνο stress test), τη σλοβενική Unicredit Banka Slovenija d.d. και τη φινλανδική Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc)
Στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του 2014, η οποία αποτέλεσε έλεγχο της οικονομικής ευρωστίας 130 ιδρυμάτων προτού η ΕΚΤ αναλάβει καθήκοντα άμεσης τραπεζικής εποπτείας, διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 25 δισ. ευρώ σε 25 τράπεζες και εναπομένουσα υστέρηση κεφαλαίων σε 13 από αυτές, αφού ελήφθησαν υπ' όψιν τα μέτρα που έλαβαν στη διάρκεια του 2014.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η συνολική αξιολόγηση ήταν ένα αποτελεσματικό εργαλείο ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την αύξηση των επιπέδων κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) στις 13 τράπεζες και να διορθωθούν τα ποιοτικά ζητήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού σε ένα ευρύτερο δείγμα συμμετεχουσών τραπεζών.
Τα μέτρα που έλαβαν οι τράπεζες αφορούσαν μεταξύ άλλων εκποιήσεις, μέτρα για την αύξηση κεφαλαίου, δραστηριότητες αναδιάρθρωσης καθώς και βελτιώσεις της διαχείρισης κινδύνων και των λογιστικών διαδικασιών για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:06:02]