Πέμπτη 24 Μαΐου 17:09      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 53 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 53 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΑπό τον Δήμο Πατρέων ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 53 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:
- 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ - ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
- 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - JCB - ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄)
- 5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
- 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
- 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
- 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ)
- 30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος - ισόγειο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Βασιλικής Κοτσάλου (2613610235, 291).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.
Ολόκληρη η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015, μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «23-1-2015» καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθενται από την υπηρεσία μας στην διεύθυνση Παντανάσσης αρ. 30, β' όροφος, και από το site του Δ. Πατρέων (www.e-patras.gr).
Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ: 2613 610235, 291, 223, 224.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:09:15]