Πέμπτη 24 Μαΐου 07:29      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πρόσληψη 53 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πατρέων

Πρόσληψη 53 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο ΠατρέωνΑπό τον Δήμο Πατρέων ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 53 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:
-4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
-2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ - ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
-2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - JCB - ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄)
-5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
-4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
-4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
-2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ)
-30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), Μαιζώνος & Βότση (είσοδος από Μαιζώνος - ισόγειο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Βασιλικής Κοτσάλου (2613610235, 291).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015.
Ολόκληρη η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015, μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «23-1-2015» καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθενται από την υπηρεσία μας στην διεύθυνση Παντανάσσης αρ. 30, β' όροφος, και από το site του Δ. Πατρέων (www.e-patras.gr).
Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ: 2613 610235, 291, 223, 224.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:29:44]