Τετάρτη 23 Μαΐου 19:46      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΜΟΝΟ ΣΤΟ PELOP: Δείτε όλο το σχέδιο συμφωνίας για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας

ΜΟΝΟ ΣΤΟ PELOP: Δείτε όλο το σχέδιο συμφωνίας για το θαλάσσιο μέτωπο της ΠάτραςΣτα χέρια του δημάρχου Πατρέων, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, του ΟΛΠΑ και στα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης, είναι από χθες το σχέδιο προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠΑ και Δήμου Πατρέων για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα ακόμα σχέδιο προσωρινής παραχώρησης, διάρκειας τριών ετών, μέσα στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν προωθήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την οριστική παραχώρηση των χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινή χρήση των πολιτών της Πάτρας, με δικαίωμα παράτασης μετά από μεταξύ τους συμφωνία.
Κύριο σημείο της νέας συμφωνίας, είναι η ρητή πρόβλεψη στο τέλος του κειμένου, σύμφωνα με την οποία όλοι οι χώροι εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, δεν θα περιληφθούν στους χώρους που τυχόν θα διατεθούν προς αξιοποίηση ή ιδιωτικοποίηση, είτε με πώληση των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ και το ΟΛΠΑ προς οποιονδήποτε τρίτο και θα εξαιρεθούν με οποιαδήποτε απαιτούμενη διαδικασία από την ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου ανεξαρτήτως εάν σήμερα έχουν την αποκλειστική χρήση ή εκμετάλλευση το ΤΑΙΠΕΔ ή ο ΟΛΠΑ.
Όπως αποσαφηνίζεται, η ανωτέρω πρόβλεψη εμπεριέχεται στη σύμβαση για να διατηρηθούν οι χώροι στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο με την σειρά του θα διαθέσει τους άνω χώρους όπου κρίνει, δεδομένου ότι είναι κοινόχρηστοι και δεν αποτελούν μέρος της ιδιωτικής του περιουσίας.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν φτάσουμε σε σύμβαση οριστικής παραχώρησης, τότε αυτή θα αφορά την χρήση του θαλάσσιου μετώπου και όχι την κυριότητα, νομή και κατοχή η οποία θα παραμείνει στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη νέα σύμβαση προσωρινής παραχώρησης, όλα τα δικαιώματα οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσαίας λιμενικής ζώνης, θα τα έχει ο ΟΛΠΑ, όπως και την ευθύνη για την αποκατάσταση φθορών ή ζημιών.
Όπως ορίζεται στο σχέδιο συμφωνίας, όλες οι απαιτήσεις πάσης φύσεως του Δήμου Πατρέων έναντι τρίτων για τέλη και δικαιώματα περιέρχονται στον ΟΛΠΑ ο οποίος νομιμοποιείται να τα διεκδικήσει από τρίτους, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.
Όλα τα εκκρεμή δικαιώματα εισπράξεων παντός είδους και οι υποχρεώσεις ή αρμοδιότητες του Δήμου Πατρέων που πηγάζουν από την υφιστάμενη προσωρινή σύμβαση παραχώρησης, περιέρχονται αυτοδικαίως στον ΟΛΠΑ και εάν πρόκειται για οικονομικές απαιτήσεις προκειμένου να εισπραχθούν, αναλαμβάνονται από τον ΟΛΠΑ. Από την υπογραφή της νέας σύμβασης η είσπραξη τελών ή δικαιωμάτων πάσης φύσεως θα γίνεται από τον ΟΛΠΑ. Επίσης πάσης φύσεως δικαιοδοτικές πράξεις, π.χ. άδειες καταστημάτων ή άλλες ρυθμιστικές πράξεις, θα ανήκουν στη δικαιοδοσία του ΟΛΠΑ.

ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙ
Οι χώροι που αφορούν την παρούσα σύμβαση, ορίζεται ρητώς ότι είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα ανήκοντα στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και μόνο η χρήση και εκμετάλλευση ανήκει κατά παραχώρηση στον ΟΛΠΑ Α.Ε.
Ο ΟΛΠΑ θα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε έργα πάσης φύσεως που εξυπηρετούν την εμπορική επιβατική, ναυτιλιακή τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της χερσαίας λιμενικής ζώνης.
Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί χώρους ή και κτίρια τα οποία είτε καθορίζονται με την παρούσα συμφωνία σε ειδικό παράρτημα είτε θα συμφωνηθούν στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση θα υπογράφονται συμφωνητικά.
Ο δήμος θα απαλλάσσεται της καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος για τους χώρους που θα χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς είτε από τον ίδιο ή από φορέα που του ανήκει.
Ο δήμος θα μπορεί να αιτείται και ο ΟΛΠΑ θα αναλαμβάνει με δαπάνες του, την κατασκευή στους χώρους της σύμβασης, παιδικών χαρών, θεατρικών χώρων, τουριστικών αναπλάσεων για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, είτε διοργανώνονται από το δήμο είτε από άλλες κοινωνικές οργανώσεις ή φορείς με τη σύμφωνη γνώμη του δήμου.
Επίσης ο δήμος θα έχει το δικαίωμα να ζητά από τον ΟΛΠΑ την διαμόρφωση με έξοδα του οργανισμού, χώρων πρασίνου, ποδηλατοδρόμων, αθλητικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, χώρων στάθμευσης ή άλλων κατασκευών.
Ο δήμος Πατρέων αναλαμβάνει από την πλευρά του την τήρηση της καθαριότητας των χώρων που αφορούν τη σύμβαση καθώς και την εξασφάλιση της ύδρευσης αυτών με κόστος από τον ΟΛΠΑ.
Ο ΟΛΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί ακόμα και κοινωφελή έργα που αιτείται ο δήμος, εκτός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Οι αναλαμβανόμενες από τον ΟΛΠΑ υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 500.000 ευρώ ετησίως.
Για τα έργα εντός της λιμενικής ζώνης βαρύνοντα λόγο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού θα έχει ο Δήμος Πατρέων που θα αναλαμβάνει την έκδοση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.
Όλες οι βλάβες, φθορές και συντήρηση που αφορούν τη σύμβαση, από οποιαδήποτε αιτία προέρχονται, θα αναλαμβάνονται από τον ΟΛΠΑ
Και τα δύο μέρη συμφρωνούν στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στους χερσαίους χώρους εκτός αυτών που απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας (χώροι ASPS, κ.λ.π.) αλλά και χώρων που εξαιρούνται από τις ρυθμίσει της σύμβασης.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:46:48]