Τρίτη 22 Μαΐου 07:12      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Πρόσφατες εξελίξεις

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Πρόσφατες εξελίξειςΟι πρώτες δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου
Οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, ειδικά μετά την απελευθέρωση της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank – SNB) στις αρχές του τρέχοντος έτους, έχουν επωμιστεί ένα τεράστιο οικονομικό βάρος με τη δραματική αύξηση της δόσης και του άληκτου κεφαλαίου του δανείου τους. Τούτο συμβαίνει σε μια περίοδο που χρήματα δεν περισσεύουν ασφαλώς σε κανέναν, ενώ σε πολιτικό επίπεδο δεν φαίνεται να καθίσταται εφικτή, τουλάχιστον για την ώρα, μια συνολική νομοθετική ρύθμιση. Υπό το πρίσμα αυτό, αρκετοί δανειολήπτες ελβετικού φράγκου έχουν προσφύγει με ατομικές αγωγές κατά των τραπεζών που τους χορήγησαν το εν λόγω δάνειο, με θετικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα, καθώς οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και δικαιώνουν τους δανειολήπτες.
Συγκεκριμένα, η ελληνική δικαιοσύνη με την υπ’ αριθμ. 23/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, ακολουθώντας εν πολλοίς την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην υπόθεση Kasler (απόφαση της 30.4.2014, υπόθεση C-26/13), αναγνώρισε ότι ο όρος δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα σε EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής», τυγχάνει καταχρηστικός και, ως εκ τούτου, άκυρος. Κατά συνέπεια, οι καταβολές, που ο δανειολήπτης πραγματοποιεί προς εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεών του, να πρέπει να υπολογίζονται σε ελβετικά φράγκα με βάση τη μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία, που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου. Στη συγκεκριμένη απόφαση, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφεύγοντος δανειολήπτη (επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία), καταλήγοντας στην κρίση ότι ο τελευταίος δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες και τις μεταβολές που συνεπάγονταν γι’ αυτόν η αποδοχή της ανωτέρω ρήτρας. Με βάση το ίδιο ως άνω σκεπτικό έχουν εκδοθεί και άλλες αποφάσεις του ίδιου Πολυμελούς Δικαστηρίου, καθώς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αποτυπώνοντας, τουλάχιστον για την ώρα, μια πρώτη κρατούσα νομολογιακή τάση.
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω πρέπει να επισημανθεί ότι σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων, η νομολογία δεν είναι σταθερή. Αρκετές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων έχουν αποφανθεί θετικά, δηλαδή υπέρ των δανειοληπτών, παρέχοντας στους τελευταίους τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το άγχος (ασφαλώς «προσωρινό» και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί των σχετικών αγωγών) της πληρωμής των σημερινών αυξημένων δόσεων. Και τούτο διότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εμπεριέχει αίτημα να διαταχθεί η τράπεζα να αποδέχεται προσωρινά την καταβολή των μηνιαίων δόσεων με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία ελβετικού φράγκου με ευρώ, όπως αυτή καθορίστηκε κατά την υλοποίηση της εκταμίευσης του εκάστοτε δανείου. Ωστόσο δεν λείπουν και οι αρνητικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, με διαφορετικές αιτιολογίες επί των ως άνω ζητημάτων, γεγονός που δεν καθιστά την αποδοχή του ασφαλιστικού μέτρου αυτονόητη και εκ των προτέρων δεδομένη. Η επιλογή επομένως της κατάθεσης αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να γίνεται κατόπιν προσεκτικής στάθμισης του εκάστοτε φακέλου, πάντοτε σε συνδυασμό με την ανεύρεση της κατάλληλης νομικής βάσης.
Πέρα όμως από τις ατομικές αγωγές, καταναλωτικές οργανώσεις έχουν προβεί ήδη στην κατάθεση συλλογικής αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εκδίκαση της οποίας είναι προφανές ότι θα φτάσει μέχρι τον Αρειο Πάγο, με ό,τι βέβαια τούτο συνεπάγεται για το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει έως τότε. Με αυτήν, επιδιώκεται να κριθεί η παρανομία και η καταχρηστικότητα του εν λόγω συμβατικού όρου (ΓΟΣ) της δανειακής σύμβασης. Στο πλαίσιο της ως άνω συλλογικής αγωγής δεν εξετάζεται η περίπτωση κάθε μεμονωμένου δανειολήπτη ελβετικού φράγκου, ενώ η απόφαση που θα εκδοθεί επί της εν λόγω αγωγής παράγει μια «ιδιότυπη δεσμευτικότητα», όχι όμως και δεδικασμένο. Τούτο σημαίνει ότι κάθε δανειολήπτης ξεχωριστά θα έχει το δικαίωμα, εφόσον ο επίμαχος ΓΟΣ κριθεί καταχρηστικός, να επικαλεστεί την παραπάνω απόφαση στο πλαίσιο ατομικής δίκης, μεταξύ αυτού και της εκάστοτε τράπεζας.
Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο συνεχίζει να απασχολεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν σειράς προδικαστικών ερωτημάτων από ουγγρικό δικαστήριο (υπόθ. C-312/14, Banif Plus Bank), σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και προστασίας των επενδυτών σε δανειακές συμβάσεις ελβετικού φράγκου. Πάντως, και σε άλλες έννομες τάξεις, όπως λ.χ. στη γερμανική και στην αυστριακή, οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου έχουν δικαιωθεί από τα εκεί δικαστήρια. Μια επισκόπηση γερμανικών αποφάσεων, καταδεικνύει ότι τα γερμανικά δικαστήρια δικαίωσαν σε τρεις μέχρι σήμερα αποφάσεις τους γερμανούς δανειολήπτες, διαπιστώνοντας παραβιάσεις εκ μέρους της τράπεζας. Τον ίδιο δρόμο έχει χαράξει και η αυστριακή νομολογία.
Κλείνοντας τη σύντομη αυτή «ματιά» στις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, εθνικές και ευρωπαϊκές, οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου και ο νομικός κόσμος που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το εν λόγω ζήτημα, αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες δικαστικές αποφάσεις, ενδεχομένως δε και τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να δοθεί μια δίκαιη λύση στην οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία έτη χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:12:09]