Τετάρτη 23 Μαΐου 02:45      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο τουρισμός είναι ο ισχυρός πυλώνας της νέας εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας

Ο τουρισμός είναι ο ισχυρός πυλώνας της νέας εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειαςΟ Τουρισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εθνικής μας Οικονομίας, στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Ο τουρισμός είναι ένας βασικός άξονας προτεραιοτήτων της χώρας μας στον κεντρικό αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Η συμβολή του Τουρισμού στο ΑΕΠ εκτιμάται περίπου στο 20% ενώ παραλλήλως συνεισφέρει αποφασιστικά στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση δημιουργώντας περισσότερες από 750.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.
Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα μας η χάραξη μιας πολιτικής στρατηγικής στον τουρισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του με στόχο να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για την κοινωνία και την εθνική οικονομία, που θα εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας και θα στηρίζουν την πραγματική οικονομία, με σταθερή επιδίωξη να επιμηκύνουμε την τουριστική μας περίοδο ώστε να έχουμε τουρισμό δώδεκα μήνες το χρόνο.
Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες της βιώσιμης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.
Προς τούτο είναι απαραίτητο να κινητροδοτήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που θα συμβάλλουν αποφασιστικά, αφ' ενός στην περαιτέρω εδραίωση της επέκτασης της περιόδου, και αφ' εταίρου θα ωφελήσουν περιοχές της πατρίδας μας που σήμερα δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και της ζήτησης που υπάρχει.
 Επιδίωξη μας σταθερή η διείσδυση σε νέες αγορές, όπως η Κίνα, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κορέα, η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των νέων αυτών αγορών.
 Απαιτείται ένας εθνικός ενιαίος τουριστικός σχεδιασμός και μια ενιαία τουριστική προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα εθνικό τουριστικό brand, καθώς επίσης πρέπει να γίνει βασική μας προτεραιότητα η προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, ξεμπλοκάροντας υποθέσεις επενδυτικών σχεδίων που λιμνάζουν, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που δυσχέραινε την επιχειρηματικότητα και δεν επιτρέπει να προχωρούν γρήγορα και άμεσα οι διαδικασίες για την υλοποίηση νέων επενδύσεων που αφορούν τον τουρισμό.
Ένας συνδυασμός ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πολιτισμού και αγροτικής ανάπτυξης, εξορθολογισμού των μεταφορικών μέσων και αναβάθμιση – δημιουργία σύγχρονων δικτύων τουριστικών υποδομών με τη συμβολή και τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία θα στηρίξουν αποτελεσματικά το εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει το Υπουργείο, οι Περιφέρειες και οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι σε στενή συνεργασία, όχι μόνο για αυτόν τον ενιαίο τουριστικό σχεδιασμό αλλά πάνω από όλα και με μια ενιαία τουριστική προβολή στο εξωτερικό για να μπορούμε να έχουμε ως Ελλάδα μια κοινή αισθητική και ένα κοινό στόχο. Πρέπει να προωθήσουμε αυτούς τους νέους προορισμούς.
Οι Περιφέρειες έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο στο σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, κυρίως στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών. Οι Περιφέρειες πρέπει να καταγράψουν τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία ως τουριστικοί προορισμοί, να καταγράψουν τις προτεραιότητές τους ως προς τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξή τους, και να υποβάλλουν αυτές τις προτάσεις στους αρμόδιους φορείς.
Όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους εξής τρόπους: πρώτον, με την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προορισμού. Πρέπει να αναβαθμιστούν και να αξιοποιηθούν η δημόσια τουριστική περιουσία, που περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης, αξιοποίησης χώρων ιδιαίτερης φυσικής, αρχιτεκτονικής, πολιτισμικής αξίας και έργα μέσω ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης.
Ακόμη, με ανάπτυξη και προώθηση των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού, όπως προανέφερα, με την εφαρμογή ποιοτικών περιβαλλοντικών και ενεργειακών προτύπων από τις τουριστικές επιχειρήσεις ISO, EMAS, ECO LABEL, GRENN KEY, κλπ, με τη θεσμοθέτηση ειδικών σημάτων ποιότητας, με την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και της διοικητικής ικανότητας του τουριστικού τομέα.
Στο κομμάτι των υποδομών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, αφενός σε έργα αξιοποίησης του φυσικού, πολιτιστικού αποθέματος, αφετέρου σε έργα χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την προβολή της χώρας και τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Δυστυχώς αλλά η παρέμβαση του κράτους μέχρι σήμερα, δηλαδή η τουριστική πολιτική, βασίζεται για δεκαετίες αποκλειστικά σχεδόν στην εξισορρόπηση αποκλειστικά της τουριστικής προσφοράς, εκφρασμένη σε δυναμικότητες κλινών και άλλες εγκαταστάσεις και της τουριστικής ζήτησης κατά πάγια τακτική, εκφρασμένης στα ετήσια μεγέθη των αφίξεων, των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία κινείται η τουριστική πολιτική.
Οι αναφερόμενες επιπτώσεις στον τουρισμό στις οικονομίες υποδοχής, δεν συνιστούν ξεχωριστές κατηγορίες οικονομικοκοινωνικών επιδράσεων, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για διαφορετικές όψεις μιας και μόνης επίδρασης, αυτής της συνολικής επίπτωσης που ασκεί η τουριστική ζήτηση στην εγχώρια παραγωγή. Πολύ περισσότερο σε χώρες όπως εμείς που ο τουρισμός παίζει τόσο βαρύνοντα ρόλο για την οικονομία πια.
Το επόμενο είναι η θέσπιση εθνικού ειδικού αποθετηρίου ερευνών, μελετών και εκθέσεων, δηλαδή ότι γίνεται για τον τουρισμό, θέλουμε στα πλαίσια αυτού του παρατηρητηρίου να υπάρχει ένα αποθετήριο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι και πολύ περισσότερο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Σήμερα πολλές φορές αναζητάμε πράγματα ή επαναλαμβάνονται πράγματα, όταν δίνονται γι μελέτη, τα οποία έχουν ήδη γραφτεί. Αυτό θα πρέπει κάπου να αρχίσει να σταματά.
Σχεδόν από την δεκαετία του 20 έχουν γραφτεί εξαιρετικά κείμενα και εκθέσεις . Πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια λογική σύνδεσης με τις επιμέρους πολιτικές , δηλαδή μια λογική που δεν θα λέει ότι θα έρχεται οποιοδήποτε πολιτικό μέτρο που θα αγγίζει τον τουρισμό χωρίς να έχουμε ένα στοιχείο αναφοράς σε αυτό.
Πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και να προσαρμοστούμε κατάλληλα. Υπάρχει μια αντίληψη για τον Τουρισμό στη χώρα η οποία έχει παγιωθεί όλα αυτά τα χρόνια, που λέει «αφίξεις και τζίρος πάνε καλά» και ενώ αυτό είναι αλήθεια, όταν φτάνουν 21 εκατ. αφίξεις σε μια χώρα των 10 εκατ. κατοίκων δεν μπορεί κανείς να πει λάθος είναι αυτό. Πολύ καλό είναι. Και επίσης, είναι πολύ καλός ο τζίρος όταν έχει ήδη υπερβεί τα 12 δις. € κι όταν πηγαίνει και προς τα πάνω.
Όμως πως γίνεται ενώ ανεβαίνει ο τζίρος, ανεβαίνουν οι αφίξεις, να πέφτει η απασχόληση, να έχουμε δηλαδή λιγότερους εργαζόμενους και με μικρότερο εισόδημα. Έχουμε όμως πρόβλημα και με το all inclusive. Πρέπει να ‘’ψάξουμε’’ το μοντέλο αυτό που αναπτύσσεται ο Τουρισμός.
Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε, ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η πατρίδα μας είναι μια χώρα που μπορεί και πρέπει να τις προσελκύσει.
Ο καθένας από το μετερίζι του, οφείλει να συμβάλει στην ανάπτυξη του ελληνικού Τουρισμού, με έμφαση στην ποιότητα, στις εναλλακτικές μορφές Τουρισμού και στην πολυθεματικότητα των τουριστικών μας προϊόντων.
* Ο Νίκος Νικολόπουλος είναι Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και Γραμματέας της Κ.Ο. των ΑΝ.ΕΛ.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:45:28]