Παρασκευή 25 Μαΐου 21:55      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το Υπ. Οικονομικών μαζεύει τα τελευταία υπόλοιπα 1.193 λογαριασμών από φορείς του Δημοσίου

Το Υπ. Οικονομικών μαζεύει τα τελευταία υπόλοιπα 1.193 λογαριασμών από φορείς του ΔημοσίουΜε μία «εξαιρετικώς επείγουσα» απόφαση, που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Διαύγεια, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, μεταφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό τα υπόλοιπα 1.193 λογαριασμών που διατηρούν φορείς του δημοσίου στις εμπορικές τράπεζες, οι οποίοι είτε δεν έχουν καμία κίνηση εδώ και πέντε χρόνια είτε περιέχουν ποσά μικρότερα των 100 ευρώ.
Πρόκειται για λογαριασμούς που ανήκουν σε δεκάδες φορείς του δημοσίου, όπως υπουργεία, ΚΤΕΟ, Διευθύνσεις Μεταφορών, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ακόμη και... ΚΨΜ, οι οποιοι αναζητήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στα μέσα Μαρτίου 2015.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, μεταφέρονται τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών «της Κεντρικη?ς Διοι?κησης που τηρου?νται στις εμπορικε?ς τρα?πεζες στο λογαριασμο? Νο 200 'Ε.Δ. - Συγκε?ντρωση εισπρα?ξεων και πληρωμω?ν'» στην Τρα?πεζα της Ελλα?δος. «Η μεταφορα? των υπολοι?πων και το κλει?σιμο των λογαριασμω?ν ολοκληρω?νεται με?χρι την 5η Ιουνι?ου 2015» σημειώνεται.
Η απόφαση του κ. Μάρδα επικαλείται «την ανα?γκη κλεισι?ματος λογαριασμω?ν της Κεντρικη?ς Διοι?κησης με ημερομηνι?α τελευται?ας κι?νησης με?χρι και την 31η/12/2009 ανεξαρτη?τως υπολοι?που ποσου? και των τραπεζικω?ν λογαριασμω?ν που παρουσια?ζουν στις 15/03/2015 υπο?λοιπο απο? 0,00 ε?ως 99,99 ευρω? με ημερομηνι?α τελευται?ας κι?νησης τα ε?τη 2010-2014 και με?σο ετη?σιο χρηματικο? υπο?λοιπο του ε?τους 2014 ι?σο η? μικρο?τερο των 99,99 ευρω?».
Τα μεταφερο?μενα ποσα? εισα?γονται στα ε?σοδα του κρατικου? πρου?πολογισμου?, υπο? τον ΚΑΕ εσο?δου 3916 «Χρηματικα? υπο?λοιπα περιουσι?ας ειδικω?ν ταμει?ων, λογαριασμω?ν και νομικω?ν προσω?πων που καταργου?νται» σημειώνεται.
Στο κείμενο της απόφασης γίνεται μνεία επιστολής της Διευ?θυνσης Λογαριασμω?ν Δημοσι?ου προς τις Εμπορικε?ς Τρα?πεζες και Πιστωτικα? Ιδρυ?ματα της χω?ρας για την καταγραφη? των λογαριασμω?ν της Κεντρικη?ς Διοι?κησης που τηρου?νται σε αυτε?ς, η οποία εστάλη στις 18 Μαρτίου 2015.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:55:13]