Τετάρτη 23 Μαΐου 21:23      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παρουσίαση του «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» στην Ολομέλεια 2015 του δικτύου ALDA

Παρουσίαση του «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» στην Ολομέλεια 2015 του δικτύου ALDAΤο σχέδιο δράσης της ΑΣ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στην Ολομέλεια 2015 του δικτύου ALDA για την τοπική δημοκρατία και τη συμμετοχικότητα πολιτών, που διοργανώθηκε στην Podgorica, πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου (8 & 9.5.2015). Στην Ολομέλεια συμμετείχαν εκπρόσωποι από τριάντα πέντε (35) χώρες με δραστηριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, προώθηση ίσων ευκαιριών, ενίσχυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων (http://www.alda-europe.eu/newSite/).
Η επιστημονική υπεύθυνη του σχεδίου κα Χρύσα Γεραγά, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού & Δικτύωσης στην ΑΔΕΠ ΑΕ (Συντονιστής) παρουσίασε την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του σχεδίου ως προς τις μελέτες, την κατάρτιση, τη συμβουλευτική που συμπεριλαμβάνει την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, την πολυδιάστατη δικτύωση με σειρά θεματικών εργαστηρίων και επισκέψεων μελέτης σε επιχειρήσεις με απώτερο στόχο την προώθηση στην απασχόληση. Έμφαση δόθηκε στην διακρατική διάσταση της δικτύωσης, όπου ολοκληρώθηκε η έρευνα καλών πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ιταλία και είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του σχετικού οδηγού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διευκρινίσεις και συμπληρωματικά στοιχεία οι εκπρόσωποι των φορέων συμμετείχαν σε ειδικό εργαστήριο, παράλληλη ενέργεια στο πλαίσιο της Ολομέλειας. Η δικτύωση ενισχύθηκε με ανταλλαγή εμπειριών λόγω συναφών έργων των συμμετεχόντων στις εργασίες.
Είναι αξιοσημείωτο, ότι εκπρόσωποι του ALDA και κοινωνικών επιχειρήσεων από την Ιταλία θα συμμετέχουν με παρουσιάσεις στο διακρατικό συνέδριο της ΑΣ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών στις 8 Ιουνίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο.
Το σχέδιο δράσης είναι σε υλοποίηση από τα τέλη 2013 προς όφελος 80 ανέργων ατόμων και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ», με Συντονιστή την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ ΑΕ» και εταίρους το Δήμο Πατρέων, ΚΟΔΗΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΚΕΚ «PRACTICA Δυτικής Ελλάδας», EUROTEAM ΚΕΚ A.E., DATA RC και ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.
Η δικτύωση είναι σε εξέλιξη και θεωρείται δυναμική διαδικασία, ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Χρύσα Γεραγά / email: geraga@adep.gr / τηλ: 2610-361743, 746
Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων», Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:23:59]