Δευτέρα 21 Μαΐου 08:32      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πανελλαδικές 2015: Δείτε τις απαντήσεις στη Χημεία-Βιοχημεία

Πανελλαδικές 2015: Δείτε τις απαντήσεις στη Χημεία-ΒιοχημείαΤο pelop.gr βρίσκεται στο πλευρό των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και μεταδίδει τα θέματα και τις λύσεις σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΟΡΜΗ".
Δείτε τις απαντήσεις στη Χημεία - Βιοχημεία (Τεχνολογική Κατεύθυνση-κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)
Τα θέματα ήταν βατά και απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας. Οι μαθητές θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και λεπτομερείς στο κομμάτι της Χημείας καθώς επίσης και θα έπρεπε να έχουν καλή γνώση των επιστημονικών όρων και εννοιών προκειμένου να απαντήσουν με πληρότητα το κομμάτι της Βιοχημείας.
Αντώνης Σκιαθάς Χημικός & ΙΙδιοκτήτης των Φροντιστηρίων ΟΡΜΗ


ΧΗΜΕΙΑ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. δ
Α2. β
Α3. α) Λάθος
β) Λάθος
γ) Σωστό
Α4.
α) 2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa +CO2 +H2O
β) CH3CN +2H2 -> CH3NH2
γ) CH3OH +SOCl2 -> CH3Cl +SO2 + HCl
Α5.
A: HCH=O
B: CH3OH
Γ: CH3Cl
Δ: CH3CN
Ε: CH3COOH
Ζ: CH3CH=O
Θ: CH3CHCH3

OH

Κ: CH3COOCHCH3

CH3
Λ: CH3ONa
Μ: CH3OCH3

ΘΕΜΑ Β
Β1. Υπολογίζουμε τα mol καθεμιάς από τις ουσίες των διαλυμάτων τα οποία αναμιγνύονται:
(HCOOH): mol= 0,6V
(NaOH): mol= 0,1V
(KOH): mol= 0,2V
Όπου V ο όγκος του κάθε διαλύματος.

mol      HCOOH + NaOH        HCOONa + H20      
Αρχικά       0,6 V 0,1 V - -      
Αντιδρούν       0,1 V 0,1 V - -      
Παράγονται       - - 0,1 V 0,1 V      
Τελικά      0,5 V - 0,1 V 0,1 V      

mol      HCOOH + KOH        HCOOK + H20      
Αρχικά       0,5 V 0,2 V - -      
Αντιδρούν       0,2 V 0,2 V - -      
Παράγονται       - - 0,2 V 0,2 V      
Τελικά      0,3 V - 0,2 V 0,2 V      

Στο τελικό διάλυμα έχουμε HCOOH, HCOONa, HCOOK, με συγκεντρώσεις:
C(HCOOH)= 0,3 V =0,1 M
3V
C(HCOONa)= 0,1V M = 0,1 M
3 V 3
C(HCOOK)= 0,2V M= 0,2 M
3 V 3


mol/L      HCOONa        Na+ + HCOO-      
Αρχικά      C(HCOONa) - -      
Τελικά       - C(HCOONa) C(HCOONa)      
C(HCOO-)= 0,1M
3

mol/L      HCOOK        K+ + HCOO-      
Αρχικά      C(HCOOK) - -      
Τελικά       - C(HCOOK) C(HCOOK)      
C(HCOO-)= 0,2M
3

mol/L      HCOOH + H2O        H3O+ + HCOO-      
Αρχικά      C(HCOOH) - -      
Ιοντίζονται       x - -      
Παράγονται      -       x x      
Τελικά      C(HCOOH)- x x x+ C(HCOONa) + C(HCOOK)      
Ka= [H3O+].[ HCOO-]ολ.
[HCOOH]      
Αντικαθιστώντας στην εξίσωση κάνοντας τις απαιτούμενες προσεγγίσεις, έχουμε:
[H3O+]=x
[ HCOO-]ολ.= x+ C(HCOONa) + C(HCOOK)= (0,1+0,2) M= 0,1M
3
[HCOOH]= 0,1M

Από την έκφραση της Κa=10-4 για το ασθενές οξύ HCOOH βρίσκουμε x=[H3O+]= 10-4 Μ και [OH-]= 10-10 M αφού Κw=10-14 .
Β2. Υπολογίζουμε τα mol της κάθε ουσίας, mol=CV.
mol (CHCOOH) = 10 . 0,6 = 6 10-3
1000

mol (KMnO4) = 20 . C (KMnO4) = 0,02 . C (KMnO4)
1000

5 HCOOH + 2KMnO4 + 3H2SO4 -> 5CO2 + 2MnSO4 + 1K2SO4 + 8H2O
5mol 2mol 5mol
6 10-3 mol 0,02 C(KMnO4) mol xmol
Ισχύει: 5. 0,02 C(KMnO4) = 2. 6 10-3 => C(KMnO4) = 2. 6 10-3 Μ = 0,12M
5. 0,02
Άρα βρίσκουμε C(KMnO4)=0,12Μ και mol CO2= 6.10-3mol =0,006mol και V (CO2)= 0,006.22,4l= 0,1344L μετρημένα σε STPσυνθήκες .
Β3.
α) Τα διαλύματα Δ1 και Δ4 τα διακρίνουμε αφού μετρήσουμε την τιμή του pH τους. Το Δ4 θα έχει μικρότερο pH από το Δ1 γιατί το HCl είναι ισχυρό οξύ ενώ το HCOOH ασθενές.
β) Τα διαλύματα Δ4 και Δ5 τα διακρίνουμε με ογκομέτρηση. Το Δ5 χρειάζεται διπλάσιο όγκο πρότυπου διαλύματος μέχρι το ισοδύναμο σημείο σε σχέση με το Δ4, γιατί ενώ τα δύο διαλύματα έχουν την ίδια συγκέντρωση το ένα είναι μονοπρωτικό (HCl) και το άλλο διπρωτικό (H2SO4).
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. β
Γ2. γ
Γ3. Δ
Γ4.
α) Η πεντόζη του DNA είναι η 2-δεοξυ-D-ριβόζη.
β) Τα ζεύγη αδενίνης- θυμίνης συγκρατούνται μεταξύ τους με δύο δεσμούς υδρογόνου.
γ) Τα ζεύγη γουανίνης- κυτοσίνης συγκρατούνται μεταξύ τους με τρεις δεσμούς υδρογόνου.
δ) Το υδροξύλιο του 3ου ατόμου άνθρακα του σακχάρου του πρώτου νουκλεοτιδίου ενώνεται με τη φωσφορική ομάδα του 5ου ατόμου άνθρακα του σακχάρου του δεύτερου νουκλεοτιδίου, ο δεσμός αυτός ονομάζεται φωσφοδιεστερικός δεσμός.
Γ5.
α) Η καμπύλη 1
β) Η καμπύλη 2 αντιστοιχεί στη μη συναγωνιστική αναστολή.
Ο μη-συναγωνιστικός αναστολέας προσδένεται σε περιοχή του ενζύμου διαφορετική από το ενεργό κέντρο. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει η τρισδιάστατη δομή του ενζύμου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δεσμεύσει το υπόστρωμα αποτελεσματικά. Δεν είναι απαραίτητο ο μη-συναγωνιστικός αναστολέας να έχει παρόμοιο σχήμα με αυτό του υποστρώματος. Η έκταση της μη-συναγωνιστικής αναστολής εξαρτάται από:
-      Τη συγκέντρωση του αναστολέα,
-      Τη συγγένεια του ενζύμου ως προς τον αναστολέα.
Κατά τη μη-συναγωνιστική αναστολή η Κm του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα μένει η ίδια, ενώ μεταβάλλεται Vmax.
Η καμπύλη 3 αντιστοιχεί στη συναγωνιστική αναστολή.
Ο συναγωνιστικός αναστολέας προσδένεται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου και εμποδίζει την πρόσδεση του υποστρώματος. Η δομή του συναγωνιστικού αναστολέα συνήθως μοιάζει με τη δομή του υποστρώματος. Η έκταση της συναγωνιστικής αναστολής εξαρτάται από :
-      Τη συγκέντρωση του υποστρώματος ,
-      Τη συγκέντρωση του αναστολέα,
-      Τη συγγένεια του ένζυμου ως προς το υπόστρωμα και ως προς τον αναστολέα.
Κατά τη συναγωνιστική αναστολή ο αναστολέας, επειδή μοιάζει με το υπόστρωμα, το συναγωνίζεται για την κατάληψη των θέσεων του ενεργού κέντρου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η Km του ενζύμου ως προς το υπόστρωμα (μειώνεται η συγγένεια τους εξαιτίας της παρέμβασης του αναστολέα). Η Vmax παραμένει αμετάβλητη.

Θέμα Δ
Δ1.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Λάθος
Δ2.
Α: Γλυκόζη,
Β: 3-φωσφορική γλυκεριναλδεϋδη
Γ: 1,3-διφωσφογλυκερινικό
Δ: πυροσταφυλικό
Ε: ακετυλο-CoA
Z: αιθανόλη
Δ3.
α) Το πυροσταφυλικό που παράγεται κατά την αναερόβια διάσπαση της γλυκόζης μετατρέπεται στους ζυμομύκητες και σε μερικούς άλλους μικροοργανισμούς σε αιθανόλη. Η διαδικασία ονομάζεται αλκοολική ζύμωση.
β) Το πρώτο στάδιο αυτής της διεργασίας είναι η αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος, οπότε παράγεται ακεταλδεϋδη, η οποία στη συνέχεια ανάγεται σε αιθανόλη με ταυτόχρονη επανοξείδωση του NADH σε NAD+.
γ) Με τον παραπάνω τρόπο αναγεννάται το NAD+ και εξασφαλίζεται η συνεχής πορεία της γλυκόλυσης. Για να είναι δυνατή η συνεχής πορεία της γλυκόλυσης, πρέπει το NADH που σχηματίστηκε να επανοξειδωθεί σε NAD+. Η επανοξείδωση αυτή , κατά τον αερόβιο μεταβολισμό, επιτυγχάνεται διαμέσου της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Όταν όμως δεν υπάρχει οξυγόνο, πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση.
Δ4.
α) Η διαδικασία με την οποία το άτομο αυτό καλύπτει τις άμεσες ενεργειακές του ανάγκες είναι η γλυκονεογένεση. Με τον όρο γλυκονεογένεση εννοούμε τη μεταβολική πορεία σύνθεσης της γλυκόζης από μη υδατανθρακικές πρόδρομες ενώσεις. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε περίοδο ασιτίας, γιατί ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τη γλυκόζη ως βασικό καύσιμο. Ακόμη η γλυκονεογένεση είναι απαραίτητη σε περιόδους εντατικής άσκησης, οπότε παράγεται μεγάλη ποσότητα γαλακτικού οξέος. Τα κύρια, μη υδατανθρακικά , πρόδρομα μόρια που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση της γλυκόζης είναι το γαλακτικό οξύ, ορισμένα αμινοξέα που ονομάζονται γλυκοπλαστικά αμινοξέα και η γλυκερόλη.
β) Αν ο οργανισμός δε παραλάβει με την τροφή υδατάνθρακες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6-7 ώρες , αρχίζει η διαδικασία παραγωγής γλυκόζης από άλλα θρεπτικά συστατικά όπως π.χ. από πρωτεΐνες. Τα προϊόντα μεταβολισμού όμως κάποιων αμινοξέων , όπως της λευκίνης, λυσίνης, ισολευκίνης, φαινυλαλανίνης και τυροσίνης, οδηγούν στο σχηματισμό κετονικών οξέων , όπως του ακετοξικού, τα οποία συσσωρεύονται στο αίμα προκαλώντας κετοναιμία ή οξοναιμία. Ελαφρά κετοναιμία λόγω περιορισμένης νηστείας δεν έχει ουσιαστική επίδραση στον οργανισμό, παρατεταμένη όμως νηστεία οδηγεί σε βαριας μορφής κετοναιμία. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:32:31]