Σάββατο 26 Μαΐου 05:32      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Οταν υπάρχει φλόγα στην ψυχή...

Οταν υπάρχει φλόγα στην ψυχή...Τίς παρακάτω σκέψεις χαράσσω, ?ξ ?φορμ?ς τ?ς ?δελφοποιήσεως δύο Σχολείων, το? Προτύπου Πειραματικο? Λυκείου το? Πανεπιστημίου Πατρ?ν καί το? Γενικο? Λυκείου Κύκκου Β’ Λευκωσίας, πού πραγματοποιήθηκε στό ?στορικό καί ?ρχαιολογικό Μουσε?ο τ?ς πόλεως τ?ν Πατρ?ν.
? ?κδήλωση τελο?σε ?πό τήν α?γίδα τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Πατρ?ν. Δέν ?το ?ξ’ ?λλου δυνατόν νά μή συμβ? κάτι τέτοιο, ?πό τήν στιγμή πού ?λθαν στό Γραφε?ο μου, ? Διευθύντρια το? Πειραματικο? Λυκείου Πανεπιστημίου τ?ν Πατρ?ν μέ τούς ?πευθύνους γιά τήν ?κδήλωση Καθηγητάς καί μο? ?νεκοίνωσαν τήν ?ντως συγκινητική πρότασή τους. ?σα ?λαβαν χώρα καί ?κούστηκαν στήν ?ορταστική ?κδήλωση γιά τήν ?δελφοποίηση, ?δειξαν μέ τόν ?ναργέστερο τρόπο τήν φλόγα πού κρύβεται στίς ψυχές τ?ν διδασκόντων καί τ?ν δύο Σχολείων, ?λλά καί τ?ν παιδι?ν, τά ?πο?α ?πέδειξαν ?τι ε?ναι γνήσιοι ?πόγονοι ?ρώων καί μαρτύρων τ?ς Πίστεως καί τ?ς Πατρίδος.
Πολλάκις σκεπτόμεθα, ?τι ?ν ?νεκα το? ?ρυμαγδο? τ?ς σύγχρονης ?ποχ?ς ?ξέλιπε τό πνευματικό βάθος καί τά ?ψηλά ?νδιαφέροντα γιά τά παιδιά μας, θά ε?μασταν μέσα σέ ?να πυκνό στοτάδι, μέσα σέ μιά ?παίσια κόλαση. Κατά τήν τελετή τ?ς ?δελφοποιήσεως τ?ν Σχολείων, φάνηκε ? βάση πάνω στήν ?ποία ?ργάζονται ο? συγκεκριμένοι Καθηγηταί, ?ς ?πεύθυνοι γιά τήν διαπαιδαγώγηση τ?ν παιδι?ν. Α?τή ? βάση ε?ναι ?σχυρή καί σταθερή, γιατί ε?ναι ποτισμένη ?πό τήν ?γάπη στίς ?ξίες πού κρατο?ν ?ρθιο τόν ?νθρωπο καί ?ν προκειμέν? α?τό τό ?θνος, τό δικό μας ?θνος.
Ο? ?ργασίες πού παρουσιάστηκαν τόσο ?πό τήν μεριά τ?ν παιδι?ν τ?ς Κύπρου, ?σο καί ?πό τήν μεριά τ?ν παιδι?ν τ?ς Πάτρας, ?ταν ?ξαιρετικά ?ρα?ες καί ?διαιτέρως ?νδιαφέρουσες καί γιά τόν λόγο α?τό προξένησαν βαθειά συγκίνηση.
      Τά παιδιά ?πό τήν Κύπρο, ?στίασαν στόν ?γιο ?πόστολο ?νδρέα, ? ?πο?ος ε?ναι ? ?γιος τ?ς Πάτρας καί τ?ς Κύπρου καί μ?ς μετέφεραν στά μαρτυρικά κατεχόμενα μέρη καί ε?δικά στήν πονεμένη Καρπασία, ?που ε?ρίσκεται ? ?ερά Μονή το? ?γίου ?ποστόλου ?νδρέου. Μ?ς ξενάγησαν καί στό Σχολε?ο τους, στό Μοναστήρι τ?ς Παναγίας το? Κύκκου καί σέ ?λλα μέρη τ?ς ?λληνικοτάτης Κύπρου μας. Φαινόταν, ?πό τήν φωνή, τήν ?κφραση, τό βλέμμα τ?ν μαθητ?ν, ?τι μετέφεραν τόν πόνο καί τήν δόξα, τόν ?ρωϊσμό καί τούς ?γ?νες, τήν ?λπίδα καί τήν ?πόφαση γιά τήν λευτεριά ?νός Λαο?, ? ?πο?ος τόσο ταλαιπωρήθηκε καί ταλαιπωρε?ται στό διάβα το? χρόνου. ?δειξαν τήν ?γωνία τους γιά τό πρόβλημα πού ταλανίζει ?χι μόνο τήν Κύπρο, ?λλά καί τόν κόσμο ?λόκληρο, ?φο? τό θέμα α?τό δέν ?φορ? μόνο τούς Κυπρίους ?λληνες ? τούς ?λληνες τ?ς Μητροπολιτικ?ς ?λλάδος, ?λλά ε?ναι θέμα καί ζήτημα παγκόσμιο. Σέρνεται, χρόνια τώρα, ?να μαρτύριο καί τό ποτάμι μέ τό α?μα καί τό δάκρυ δέν στέρεψε, ?λλά α?λακώνει τά μαρτυρικά χώματα καί πληγώνει τά παιδιά, τούς ?πογόνους ?σων χάθηκαν στίς μάχες ? ?γνοο?νται ?ξ‘ α?τίας τ?ς ?δικίας καί τ?ς ?διαφορίας τ?ν μεγάλων, ?πέναντι στή Μεγαλόνησο.
Π?ς νά μή θαυμάσ?ς α?τά τά παιδιά; Π?ς νά μή τά ?παινέσ?ς; Γεννήθηκαν μετά τήν καταστροφή. ?μως ε?ναι σάν νά τήν ?ζησαν. Θυμο?νται ?πό τό "παρελθόν", πού τούς κληρονόμησε ?κούσματα καί θεάματα, τόπους καί μνήματα μαρτύρων, ?δοφράγματα καί συρματοπλέγματα, δάκρυα καί θρήνους, μά πάνω ?π’ ?λα ?πόφαση γιά τήν νίκη, γιά τήν λευτεριά, γιά τήν καταξίωση, τήν δικαιοσύνη, τήν τιμή, τήν ?νδρεία, τήν πίστη στόν Θεό, τήν ?γάπη στήν Πατρίδα, τήν παραμονή στήν παράδοση τόσων α?ώνων πού κουβαλάει μέσα της μιά ξεχωριστή καί ?νδοξη φυλή.
Καί τά δικά μας παιδιά τά Πατρινόπουλα, ?δειξαν τό μεγαλε?ο τ?ς ψυχ?ς τους, τήν ε?φυΐα, τήν ε?αισθησία, τήν ?ργατικότητα, τήν ?γάπη στόν τόπο μας, τήν φιλοξενία, τήν ?γάπη στούς ?δελφούς μας Κυπρίους, στά παιδιά τ?ς Μεγαλονήσου, μέ τά ?πο?α τούς ?νώνουν κοινά ?νδιαφέροντα, κοινή παράδοση, κοινοί ?γ?νες, κοινοί πόθοι καί ?ράματα. ?ξ ?λλου, ? Πάτρα, ?διαίτερα ? νεολαία τ?ς Πάτρας, ?χει ?να ?διαίτερο σύνδεσμο μέ τήν Κύπρο, μέ τά ?λληνόπουλα τ?ς μαρτυρικ?ς νήσου, ?πό τότε, ?πό τό 1955 ?ταν τά νει?τα τ?ς Πάτρας κατά χιλιάδες, συμπαρασύροντας ?λο τόν Πατραϊκό Λαό, ξεχύθηκαν στούς δρόμους τ?ς ?χαϊκ?ς πρωτευούσης σέ μιά μεγαλειώδη διαδήλωση καί πορεία, σέ ?να πρωτόγνωρο  ξεσηκωμό, γιά συμπαράσταση στόν ?γ?να τ?ς Κύπρου γιά τήν λευτεριά καί τήν ?νωση μέ τήν μητέρα ?λλάδα. Τά Πατρινόπουλα ε?χαν ?τοιμάσει ?πίσης ?να ?ρα?ο video ?φιερωμένο στόν ?γιο ?πόστολο ?νδρέα καί στούς δύο Ναούς του στήν Πάτρα, ?που φυλάσσονται  ? τάφος του, ? ?γία Κάρα του καί ? Σταυρός το? Μαρτυρίου του. Ε?χαν ?μως ?τοιμάσει καί ?να πολύ συγκινητικό video μέ τούς ?γ?νες καί τά μαρτύρια τ?ν Κυπρίων ?λλήνων ?δελφ?ν μας, μέ τήν ε?σβολή τ?ν Τούρκων στήν Κύπρο τό 1974, μιά πράξη ?δικη καί ?γκληματική, συνοδευομένη ?πό γεγονότα πού ?μαυρώνουν τόν ?νθρώπινο πολιτισμό καί κηλιδώνουν τήν ?νθρώπινη ?στορία. Καί ?ταν τόσο ζωντανό, τόσο ?μεσο, ?πως καί ? ζέση τ?ς καρδι?ς, ? φλόγα γιά τήν ?νθρωπιά, τήν δικαιοσύνη, τήν ε?ρήνη πού καίει μέσα στίς ψυχές τ?ν παιδι?ν μας. Π?ς νά μη καμαρών?ς γιά α?τά τά παιδιά; Π?ς νά μή τά θεωρ?ς δ?ρα το? Θεο? καί φ?τα καί ?λπίδα καί χαρά, μέσα στό ζόφο τ?ν σημεριν?ν καιρ?ν; Τούς ?ξίζει κάθε ?παινος γιά ?, τι ε?ναι, γιά ?, τι ?χουν στήν καρδιά τους ?ς θησαυρό πολύτιμο.
Θά σταθ?, κατά χρέος, καί στούς Καθηγητάς ?μφοτέρων τ?ν Σχολείων. Πολλές φορές στενοχωρούμεθα, καί δικαίως, γιά τήν κατάντια το? παιδαγωγικο? συστήματος. ?νησυχο?με, ?κφράζομε τούς φόβους μας γιά τόν πνευματικό κατήφορο, γιά τήν πενία τ?ς γλώσσας μας, γιά τήν πτωχεία γενικ?ς στό χ?ρο τ?ς ?κπαίδευσης. ?μως ε?τυχ?ς, ?χομε ?νθρώπους πού ?μπνέουν, πού ε?ναι φ?τα μέσα στήν κοινωνία, πού ?γαπο?ν τό λειτούργημά τους, πού βλέπουν τό παιδί ?ς ε?κόνα Θεο? καί γνωρίζουν ποιό ε?ναι τό χρέος τους ?ναντι Θεο? καί ?νθρώπων. ?χομε Δασκάλους πού πορεύονται μέ τό χέρι στήν καρδιά, μέ συνείδηση ε?θύνης ?ναντι το? παρελθόντος, το? παρόντος καί το? μέλλοντος α?το? το? τόπου. ?ναντι τ?ς χρυσ?ς ?λπίδος μας, πού ε?ναι τά παιδιά μας. ?χομε Δασκάλους πού δέν ζο?ν στήν πεζότητα, στό πνε?μα το? ?χαδελφισμο?, ? δέν κοιτάζουν τό ρολόϊ  γιά νά ?γκαταλείψουν τήν α?θουσα. ?χομε ?νθρώπους ο? ?πο?οι πον?νε γι’ αυτό τόν τόπο, τόν ?γαπ?νε, θέλουν νά ?χ? διάρκεια, συνέχεια... Α?τοί ε?ναι ο? μεγάλοι ε?εργέτες α?το? το? τόπου, μαζί μέ ?λους ?κείνους ο? ?πο?οι δέν συμβιβάζονται μέ τά πρόσκαιρα, τά φθηνά, τά ξενόφερτα, τά καθοδηγούμενα, τά καταστροφικά γιά τήν ?διοπροσωπία μας καί τήν πνευματική μας ταυτότητα. Τούς συγχαίρομε καί τούς ε?χαριστο?με καί τούς παρακαλο?με νά συνεχίσουν, παρά τόν κόπο, παρά τίς δυσκολίες, παρά τά ?μπόδια, νά ?ργάζωνται μέ τόν ?διο πόθο καί φλόγα ψυχ?ς, γιατί α?τός ? τόπος, τά παιδιά μας, τό ?χουν ?νάγκη καί τό ?ξίζουν.
Θά ?θελα νά σταθ? καί στόν κεντρικό ?μιλητή, τόν καθηγητή κ. Reinhard Jung, ?ρευνητή τ?ς ?καδημίας ?πιστημ?ν τ?ς Βιέννης, ? ?πο?ος ?νέπτυξε ό θέμα: «Κύπρος- ?χαΐα- ?ταλία, τ?ν ?ποχ? τ?ν λα?ν τ?ς θάλασσας.». ?κε?νο πού μ?ς συγκίνησε ?διαιτέρως ?κτός ?πό τά ?σα ?νδιαφέροντα ε?πε, ?το ? θαυμάσια ?πόδοση τ?ς ?μιλίας του σέ ?πταιστα ?λληνικά. ?νας μή ?λληνας, μίλησε μέ τόση ?νεση στά ?λληνικά πού προξένησε τόν θαυμασμό ?λων. Τί κρ?μα σκέφτηκα νά μή μπορο?ν ο? δικοί μας ?μιληταί, κάποιες φορές, νά ?ρθρώσουν λόγο, νά μή μπορο?ν νά ?ποδώσουν τά νοήματα, γιατί δέν ?μαθαν ?χι ?πλ?ς σωστά, γιατί δέν ?μαθαν τήν ?λληνική γλ?σσα. Σκέφτηκα τά παιδιά μας τά ?πο?α ?ποφοιτο?ν ?πό τά Σχολε?α ?λων τ?ν βαθμίδων, τίς τελευτα?ες δεκαετίες καί πού δέν γνωρίζουν βασικούς κανόνες τ?ς γραμματικ?ς καί το? συντακτικο? τ?ς ?λληνικ?ς γλώσσης. Μέγα τό ?γκλημα τό ?πο?ο συνετελέσθη τά τελευτα?α χρόνια μέ τήν πτωχεία, ? τί λέγω τήν καταστροφή τ?ς γλώσσας μας... Ποιός θά ?ναπληρώσ? α?τό τό κενό; Ποιός θά ?νορθώσ? α?τά τά ?ρείπια; Γιατί ?φήσαμε μέ περισσή ?διαφορία νά φτάσουν τά πράγματα ?ως ?δ?;
?θεώρησα ?παραίτητο νά ?κφράσω α?τές τίς σκέψεις μου, αύτά τά συναισθήματά μου, ?πως τά ?βίωσα κατά τήν τελετή τ?ς ?δελφοποιήσεως τ?ν δύο Σχολείων καί γιά τόν ?παινο τ?ν Μαθητ?ν καί τ?ν Καθηγητ?ν καί γιά τήν ε?θύνη ?λων μας γιά τήν περαιτέρω πορεία το? τόπου μας καί τήν πνευματική του ?ναγέννηση.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:32:50]