Πέμπτη 24 Μαΐου 13:25      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αρχίζει το... μέτρημα για τις 100 δόσεις – Τι πρέπει να προσέξετε στη ρύθμιση

Αρχίζει το... μέτρημα για τις 100 δόσεις – Τι πρέπει να προσέξετε στη ρύθμισηΕντός των προσεχών ημερών θα μπορούν οι φορολογούμενοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, να κανονίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία μέσω του TAXISNET.
Τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση και τι πρέπει να προσέξετε:
1. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι φορολογικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου καθώς και το αναδρομικό «χαράτσι» (ΕΕΤΑ) του 2013 που βεβαιώθηκε πρόσφατα σε πολλούς φορολογούμενους.
2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (www.gsis.gr) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χειρόγραφα στις εφορίες.
3. Όσοι μπουν στη ρύθμιση θα λάβουν έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από 30% έως 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν. Με τη ρύθμιση διαγράφεται και μέρος ή το σύνολο των προσαυξήσεων για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις.
Οι δόσεις
Ειδικότερα, η εξόφληση της οφειλής μπορεί να γίνει
α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) από ενενήντα μία (91) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις προσαυξήσεις
4. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 26 Μαϊου 2015.
5. Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 20 ευρώ.
6. Ποσά οφειλών έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα ενώ οφειλές άνω των 5.000 ευρώ ρυθμίζονται με επιτόκιο 3%
7. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές οι οποίες έχουν ήδη ρυθμιστεί με προηγούμενες ρυθμίσεις όπως είναι η αρχική ρύθμιση των 100 δόσεων.
8. Για την παραμονή στη ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης να υποβάλλει όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις το αργότερο εντός τριών μηνών από την προθεσμία τους.
9. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης λαμβάνει φορολογική ενημερότητα και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του. Αν όμως θέλει να πουλήσει ακίνητο τότε η εφορία θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα διασφάλισης της οφειλής (π.χ. παρακράτηση της οφειλής από το τίμημα του ακινήτου).
10. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρώσει δυο συνεχόμενες δόσεις τους πρώτους 8 μήνες της ρύθμισης ή τρείς μετά τους οκτώ μήνες.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:25:42]