Τετάρτη 23 Μαΐου 08:36      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αδελφοί μου, μη φύγετε από την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Αδελφοί μου, μη φύγετε από την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία?δη ε?ρισκόμεθα πρό το? ?γίου Πάσχα. Σήμερα ? Κύριός μας ε?σέρχεται στήν ?γία Πόλη, ?πί πόλου ?νου καθεζόμενος καί ?κούει τά πλήθη νά κραυγάζουν τό «?σαννά». ? δρόμος ε?ναι ?στρωμμένος μέ τά ?μάτια καί ? λαός στά χέρια βαστάζει τά βαΐα τ?ν φοινίκων.
Τό βράδυ τ?ς ?δίας ?μέρας ? Κύριος μ?ς ?τοιμάζει διά τά μέλλοντα συμβαίνειν λέγοντάς μας: «?δού ?ναβαίνομεν ε?ς ?εροσόλυμα καί παραδοθήσεται ? υ?ός το? ?νθρώπου, καθώς γέγραπται περί α?το?...».
? ?ερός ?μνογράφος παρακολουθώντας τήν πορεία πρός τό Πάθος σημειώνει: «Δε?τε ο?ν κα? ?με?ς κεκαθαρμ?ναις διανο?αις, συμπορευθ?μεν α?τ? κα? συσταυρωθ?μεν κα? νεκρωθ?μεν δι’ Α?τ?ν τα?ς το? β?ου ?δονα?ς, ?να κα? συζ?σωμεν Α?τ?, κα? ?κο?σωμεν βο?ντος Α?το?, ο?κ?τι ε?ς τ?ν ?π?γειον ?ερουσαλ?μ δι? τ? παθε?ν, ?λλ? ?ναβα?νω πρ?ς τ?ν Πατ?ρα μου, κα? πατ?ρα ?μ?ν κα? Θε?ν μου κα? Θε?ν ?μ?ν, κα? συνανυψ? ?μ?ς ε?ς τ?ν ?νω ?ερουσαλ?μ, ?ν τ? Βασιλε?? τ?ν ο?ραν?ν». (Στιχηρ? ?δι?μελο Α?νων Μ. Δευτ?ρας). Δηλαδή. «?λ?τε νά πορευθο?με μαζί Του καί νά σταυρωθο?με μαζί Του, νά νεκρώσωμε τίς ?μαρτωλές ?πιθυμίες καί κοσμικές ?δονές, γιά νά ?πολαύσωμε τήν πραγματική ζωή μαζί Του καί νά τόν ?κούσωμε νά λέγ?. Δέν βαδίζω ?πλ?ς στήν ?πίγεια ?ερουσαλήμ γιά νά πάθω, ?λλά ?ναβαίνω πρός τόν ο?ράνιο Πατέρα μου καί δικό σας Πατέρα, τόν Θεό μου καί δικό σας Θεό καί σ?ς ?νυψώνω μαζί μου στήν ?νω ?ερουσαλήμ, ?που ε?ναι ? ο?ράνια το? Θεο? Βασιλεία».
?γωνιστήκαμε καί ?γωνιζόμεθα κατά τήν διάρκεια τ?ς Μεγάλης Τεσσαρακοστ?ς, τόν καλό καί τίμιο πνευματικό ?γ?να, μέσα ?πό νηστεία, προσευχή, περισυλλογή, νήψη, μυστηριακή ζωή καί ε?σερχόμεθα στήν τελευταία ?βδομάδα, τήν ?νομαζομένη Μεγάλη, ?φο? μεγάλα καί θαυμαστά, συγκλονιστικά γεγονότα ?λαβαν χώρα κατ' α?τήν.
Θά ζήσωμε μέ δέος καί ?σωτερικό συγκλονισμό κάθε στιγμή το? Θεανθρώπου πρός τό Πάθος. Θά ?δωμε τήν ?μαρτωλή νά προσπίπτ? μέ δάκρυα καί μ?ρα, ραίνουσα τούς ?χράντους πόδας Του. Θά τόν συνοδεύσωμε στόν κ?πο τ?ν ?λαι?ν, ?που θά βιώσ? τήν ?νθρώπινη ?γκατάλειψη καί μοναξιά. Θά ?δωμεν τόν ?δρ?τα νά τρέχ?, ?σεί θρόμβοι α?ματος ?πί τό πρόσωπον Α?το?. Καί μέσα στ?ς νύχτας τήν σιωπή καί τό κορύφωμα τ?ς ?γωνίας, θά παρακολουθήσωμε μέ σφιγμένη τήν καρδιά, τ?ς προδοσίας τό φίλημα, ?πό τόν ?γνώμονα Μαθητή.
Θά παρακολουθήσωμε ?κόμη τήν μαρτυρική πορεία, τούς ?μπτυσμούς, τίς μάστιγες, τούς κολαφισμούς, τήν ?ρνηση το? Πέτρου, τήν ?νοδο στό Φρικτό Γολγοθ?, τήν ?ψωση στόν Σταυρό. Θά ζήσωμε τόν τρόμο το? σεισμο? καί το? σκότους, μετά τό "τετέλεσται" καί τήν κλίση τ?ς μακαρίας κεφαλ?ς, ?φο? προηγουμένως θά βιώσωμε τόν συγκλονισμό τ?ς σωτήριας κραυγ?ς το? ληστο?: «Μνήσθητί μου Κύριε, ?ταν ?λθ?ς ?ν τ? Βασιλεί? σου».
Τήν Μεγάλη Παρασκευή θά λιτανεύσωμε τήν Ζωή ?ν Τάφ? καί θά ?ναμένωμε μετά τ?ς Παναγίας Μητρός Του καί τ?ν μακαρίων Μαθητ?ν τήν ?κ νεκρ?ν ?νάσταση. Α?τή ε?ναι ? ?ορτή τ?ν ?ορτ?ν καί πανήγυρις τ?ν Πανυγήρεων, τό Πάσχα δηλαδή. Τό πέρασμα ?πό τό σκοτάδι στό φ?ς, ?πό τόν θάνατο στήν ζωή, ?πό τήν γ? στόν ο?ρανό.
Πλ?θος λαο? ?μέτρητο θά συναχθ? στούς ?ερούς Ναούς γιά τόν λαμπρό ?ορτασμό, βαστάζοντες τίς ?ναστάσιμες λαμπάδες μέ τό ?νέσπερο φ?ς. Χαρά μεγάλη. Γιορτή για τήν νίκη τ?ς ζω?ς ?ναντίον το? θανάτου. ? ?ερός Χρυσόστομος πρ?τος καί μεγαλύτερος πανηγυριστής, θά ?ρχίσ? τόν ?μνο τόν ?πινίκιο, τόν ?νεπανάληπτο, ρίχνοντας φωτοβόλους ?στραπάς, ?πό τό χρυσόβολο στόμα του. «Ε? τις ε?σεβ?ς κα? φιλόθεος, ?πολαυέτω τ?ς καλ?ς ταύτης κα? λαμπρ?ς πανηγύρεως...». ?μως ?κε? πού κορυφώνεται ? χαρά το? ?γίου, ?κε? πού φτάνει στά δυσανάβατα ?ψη τ?ν ?γγέλων ? ?μνος, ? χρυσολόγος πατήρ τ?ς ?κκλησίας, περίλυπος, σταματάει... Τί ?παθες ?γιε καί ?παψες τήν ?δή; Τί ?χεις ?ωάννη καί δακρύεις; Γιατί ? λύπη διαδέχεται τήν μεγάλη το? προσώπου σου χαρά καί γλυκυτάτη ε?φροσύνη;
? ?πάντηση ?ρχεται ?πό τό θέαμα ?νώπιόν μας. Πολλοί δέν κατανοο?ν τό μεγαλε?ο τ?ς ?γάπης το? Θεο? καί φεύγουν. ?γκαταλείπουν τήν γιορτή. ?πομακρύνονται ?πό τό ο?ράνιο Τραπέζι. ?κλεισαν τήν καρδιά τους στό νικητήριο σάλπισμα. ?κλεισαν τά α?τιά τους στούς ?ναστάσιμους παιάνες. ?κλεισαν τά μάτια τους, στήν θέα το? ?ναστάντος.... Φεύγουν... Φεύγουν....Φεύγουν.... Περίλυπος ? Κύριος ?παναλαμβάνει τό πονεμένο ?ρώτημα πού ?πηύθυνε στούς Μαθητάς, τήν ?ρα τ?ς ?γωνίας στόν κ?πο τ?ν ?λαι?ν. «Ο?κ ?σχύσατε μίαν ?ραν ?γρυπν?σαι μετ' ?μο?;».
? ?ερός Χρυσόστομος προσπαθε? νά συνεχίσ?. ? ?ερεύς ?τενίζοντας τήν Ε?κόνα τ?ς ?ναστάσεως διαλαλε?: «?ναστήτω ? Θε?ς, κα? διασκορπισθ?τωσαν ο? ?χθρο? α?το?, κα? φυγ?τωσαν ?π? προσ?που α?το? ο? μισο?ντες Α?τ?ν... ?ς ?κλε?πει καπν?ς, ?κλιπ?τωσαν? ?ς τ?κεται κηρ?ς ?π? προσ?που πυρ?ς».
Ποιοί φεύγουν ?πό τό ?ναστάσιμο πανηγύρι; ?σοι κρατο?ν κεριά ?ναμμένα, ?σοι ?ψαλαν πρίν ?πό λίγο τό Χριστός ?νέστη, ?σοι ?φτασαν μέχρι τόν ?ερό Ναό νά ζήσουν τήν ε?φροσύνη τ?ς μεγάλης Γιορτ?ς.
Π?ς πέρασε ?δελφοί μου, στήν ζωή μας α?τή ? κακή συνήθεια; Π?ς α?τό τό νέφος ?ρχεται νά σκιάσ? τήν χαρά τ?ν ?γγέλων; Π?ς α?τός ? πειρασμός βρ?κε ε?καιρία καί μπ?κε στίς καρδιές τ?ν ?νθρώπων; Π?ς ?ρνούμεθα τήν ε?σέβεια καί τήν ?ραία ?ρθόδοξη παράδοση; Π?ς ?γκαταλείπωμε τόν Χριστό μετά τό «Χριστός ?νέστη»;
Τί θά ?παντήσωμε, ?δελφοί μου, στό ?ρώτημα το? Χριστο?; «Ο?κ ?σχύσατε μίαν ?ραν ?γρυπν?σαι μετ' ?μο?;».
Κουραστήκαμε Κύριε!
Πεινάσαμε Κύριε!
Δέν μ?ς ?ρέσεις πιά ?ναστημένε ?ησο?! ?ρκετά μ?ς ταλαιπώρησες τόσες ?μέρες. Καιρός νά ?πολαύσωμε τίς κοσμικές, τίς ψεύτικες ?πολαύσεις. Τό τραπέζι τό δικό σου ?ργε?. Τό δικό μας ε?ναι ?δη ?τοιμο. Καί τόσα ?λλα... πού κάνουν «περίλυπη τήν ψυχήν το? Κυρίου», περίλυπα τ?ν ?γίων καί τ?ν ?γγέλων τά πρόσωπα.
?δελφοί μου, τό ?τι φεύγουν πολλοί ?πό τήν ?νάσταση χωρίς νά περιμένουν νά τελειώσ? ? Θεία Λειτουργία, συνιστ? προσβολή πρός τόν ?σταυρωμένο καί ?ναστάντα Λυτρωτή μας. Ε?ναι μεγάλη ?μαρτία. ? ?ποιος ?γώνας ε?ς μάτην ?γένετο.
?ς συνειδητοποιήσωμε ?τι ? Κύριός μας θυσιάζεται ?πί το? Σταυρο?, κατεβαίνει στόν ?δη καί ?νασταίνεται γιά τήν ?δική μας σωτηρία.
? ?νάσταση ε?ναι τό κέντρο τ?ς ζω?ς μας. Γύρω ?πό τό γεγονός τ?ς ?ναστάσεως, ?φαίνεται ?λη ? ?στορία το? ?νθρωπίνου γένους.
?δελφοί μου καί παιδιά μου, μή φύγ? κανείς ?πό τήν ?ναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Ε?μαι βέβαιος ?τι θά ?κούσετε το? Κυρίου τήν πρόσκληση καί θά συμμετέχετε στό μεγάλο ?ναστάσιμο Τραπέζι.
Σ?ς ε?χομαι ?πό τά βάθη τ?ς ψυχ?ς μου, νά ζήσετε βαθειά πνευματικά τήν ?γία καί Μεγάλη ?βδομάδα καί ?ν χαρ? καί ?γεί? νά φθάσετε νά ?ορτάσετε τήν ?γία ?νάσταση.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:36:06]