Πέμπτη 24 Μαΐου 11:20      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα...

Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα...Κυριακή των Βαΐων. Μπροστά στη Μ. Εβδομάδα… Ο βηματισμός της Ιστορίας ξαποσταίνει στην είσοδο των Ιεροσολύμων. Εκεί, γινόμαστε μάρτυρες μιας ανεπιτήδευτης ταπεινώσεως· ο Ιησούς «επί πόλου όνου». Η πορεία προς το Πάθος ξεκινά… Ο δρόμος ευθύς, στρωμένος με κλάδους φοινίκων, αντηχεί από τις ουρανομήκεις ιαχές του όχλου: «Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Λίγες ημέρες αργότερα, το μονοπάτι γίνεται δύσβατο, κακοτράχαλο και οδηγεί στον Γολγοθά, ενώ οι επευφημίες του όχλου μετατρέπονται αίφνης σε βροντερή και απαιτητική κραυγή: «Αρον άρον σταύρωσον αυτόν...». Σήμερα, δεν μπορούμε παρά να ξεφύγουμε λίγο από τη συνήθη θεματογραφία της στήλης. Ετσι, αναδιφώντας για τις ανάγκες μίας μελέτης στον παλαιό πατραϊκό Τύπο, εντόπισα ένα κείμενο, άγνωστο ως επί το πολύ. Πρόκειται για μία ολοσέλιδη δημοσίευση της εφημερίδας «Νεολόγος Πατρών», που έλαβε χώρα το Σάββατο 7 Απριλίου 1934 (σ. 3-4), «επί τη ευκαιρία του θείου δράματος». Ο λόγος για μία επιστολή του Διοικητή της Ιουδαίας Ποντίου Πιλάτου προς τον Αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριο σχετικώς με τα γεγονότα της [κατα]δίκης του Ιησού. Μάλιστα, ο Πιλάτος επιχειρεί εισαγωγικώς να δικαιολογήσει τη σκοπιμότητα που υπαγόρευσε την αποστολή της επιστολής, ως εξής: «Τα συμβάντα των τελευταίων ολίγων ημερών εν τη επαρχία μου υπήρξαν τοιούτου χαρακτήρος ώστε εθεώρησα καλόν να τα αναφέρω εν λεπτομερείαις ως ταύτα συνέβησαν, επειδή δεν ήθελον εκπλαγή εάν προϊόντος του χρόνου ταύτα μεταβάλωσι την τύχην του έθνους ημών, διότι φαίνεται τελευταίως ότι οι θεοί έπαυσαν να είνε ίλεοι». Σε αυτήν την επιστολή απάντησε ο αυτοκράτορας Τιβέριος, με τον ακόλουθο τρόπο:
«Επειδή άδικον εψήφισες θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακίστων Ιουδαίων λαβών παρ` αυτών δώρα υπέρ του τοιούτου θανάτου, διά ταύτα καγώ ούτω κατά σου διατάττω: Ινα έλθης προς με δέσμιον, του δούναι απολογίαν περί της ψυχής ην αναιτίως παρέδωκας εις θάνατον. Αλλ' ω της σης ανοησίας και πωρώσεως, ότι τοσαύτα και τοιαύτα φοβερά σημεία και θαύματα παρ' αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τοιούτον άνθρωπον αθώον παραδούναι εις θάνατον! Τις δε σοι πεπωρωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε δέδωκε τοιαύτην τόλμην και εξουσίαν εις τοιούτον μέγα μισόθεον κίνημα, ίνα συμφωνήσης μετά του πονηρού Συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσης αυτοίς εξουσίαν του τοιούτου θανάτου; Διά γαρ ταύτα κρίσιν επενεγκείν με δει ταχέως· διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ, περί της υποθέσεως ταύτης, διά να λάβης και το εμόν θέλημα, αλλ' ότε ετέλεσας όσα και ηθέλησας, τότε μοι έγραψας τα κακώς τελεσθέντα, αλλ' ιδού γράφεις μοι και την ανοησίαν σου αυτοθελήτως, λέγων μοι ότι από τους Θεούς, ους ημείς λατρεύομεν, μείζονα τούτων έργα και θαύματα παρ' Αυτού τελούμενα είδες. Ω του φθόνου και της κακίας σας! Ει και ως Θεόν Τούτον ουκ εδέξασθε, καν ως ιατρόν ουκ έχετε Αυτόν; Εγώ γαρ εξ ακοής μόνον Τούτον μαθών, και τοιαύτα φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρ' Αυτού γενόμενα ακούσας, κέκρικα τω νοϊ μου μη είναι Αυτόν άνθρωπον μόνον, αλλά και Θεόν. Το γαρ αναστήσαι νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξαι και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξαι και παραλύτους ανορθώσαι, ταύτα Θεός μόνον δύναται ποιήσαι και ουχί άνθρωπος. Τις γαρ άνθρωπος ήκουσταί ποτε νεκρόν τετραήμερον εγείραι και οφθαλμούς τυφλού γεγενημμένου ανοίξαι; Ταύτα γαρ ου μόνον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλώ μάλλον και εκ μιας γυναικός, ήτις προ τινων ημερών ενταύθα ελθούσα ειπέ μοι ταύτα πάντα μετ` ακριβείας· κατήγετο δε αύτη εκ των ορίων Μαγδαλά, Μαρία καλουμένη, μαθήτρια και αύτη λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία μεμαρτύρηκε διηγησαμένη ενώπιον του πλήθους τα υπ` αυτού γεγονότα, και τα περί σου, και άλλα πολλά, και ότι εξέβαλε εξ αυτής επτά δαιμόνια λόγω μόνω. Διά ταύτα λοιπόν ου δύναμαι παραβλέψαι ταύτην την αδικίαν».
Καλή Ανάσταση!Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:20:46]