Σάββατο 26 Μαΐου 06:47      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Χρυσόστομος: Η εκκλησία είναι φιλόστοργη μητέρα

Χρυσόστομος: Η εκκλησία είναι φιλόστοργη μητέραΤα αισθήματα για την Πάτρα και τους Πατρινούς, η συμβουλή στη νέα Κυβέρνηση, οι σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, οι στόχοι που τέθηκαν πριν δέκα χρόνια και οι προκλήσεις του μέλλοντος…
Μια συζήτηση της «Π» με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο.

·      Σεβασμιώτατε, συμπληρώνετε δέκα χρόνια στη Μητρόπολη. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που αποκομίσατε τότε και ποια είναι η σημερινή εικόνα που έχετε για την πόλη και τους κατοίκους της;

"?λθα πρίν δέκα χρόνια στην Πάτρα, γιατί ?τσι τό θέλησε ? Θεός. ? ?πόφασή μου ?ταν καί ε?ναι νά παραμείνω στόν τόπο α?τό πού καθηγίασε ? ?πόστολος ?νδρέας μέ τό α?μα του, καταθέτοντας ?λες μου τίς δυνάμεις, τήν ψυχή μου, γιά τήν δόξα το? Θεο?, τήν τιμή στόν Πρωτόκλητο ?πόστολο καί τήν διακονία το? Πατραϊκο? Λαο?.
      Τόν Πατραϊκό Λαό τόν χαρακτηρίζει, ? πίστη στόν Θεό, ? ε?γένεια, ? καλοσύνη. Ε?ναι πνευματικά καλλιεργημένος καί α?τή τήν ?ντύπωση καί α?σθηση δίδει σέ ?ποιον ?ρχεται γιά πρώτη φορά στήν Πάτρα.
      ? πόλη α?τή μαγνητίζει μέ τίς φυσικές καί πνευματικές της χάρες, μέ τήν παράδοση καί τήν ?στορία της. Γιά μένα ε?ναι ? ?ραιότερος «προορισμός» καί ο? ?νθρωποί της ε?ναι τό ?ραιότερο δ?ρο, πού μο? χάρισε ? Θεός".
·      Αναλάβατε Ποιμενάρχης σε μια περιοχή που έχει γνωρίσει για τα καλά από οικονομική κρίση, ανεργία, απολύσεις κ.ά. Πώς βιώνετε αυτές τις καταστάσεις και πώς στέκεται η Εκκλησία αρωγός στο δοκιμαζόμενο λαό;

"?πό τήν ?μέρα πού ?λθα στήν Πάτρα, διεπίστωσα τό πρόβλημα α?τό. Ο? ο?κονομικοί μετανάστες ε?χαν κατακλύσει τό λιμάνι, τήν πόλη καί τά πέριξ α?τ?ς μέ ?λα τά σχετικά προβλήματα καί τίς δυσκολίες.
      ?νελάβαμε μιά δύσκολη δράση ?ς πρός τό θέμα α?τό, παρέχοντες, ?ς Εκκλησία, ?ποιες δυνατότητες ?χι μόνο γιά τήν ?ντιμετώπιση τ?ν ?λικ?ν ?ναγκ?ν 4.000 καί πλέον μεταναστ?ν, ?λλά καί γιά τήν ?πίλυσή του, σέ συνεργασία μέ τούς τοπικούς φορε?ς, ?λλά καί μέ κυβερνητικούς παράγοντες.
      Τό ?λλο σκέλος ?χει σχέση μέ τίς δυσκολίες το? Λαο? μας, ?νεκα τ?ς σοβούσης πολυεπίπεδης κρίσεως.
      ? Πάτρα ε?χε ζωή καί ?πιφάνεια ο?κονομική παλαιότερα, ?ς μιά βιομηχανική πόλη. Α?τή ? ε?ρωστία χάθηκε, ?ταν ?κλεισαν τά ?ργοστάσια, μέ ?λα τά γνωστά ?ποτελέσματα, ?φο? ο? ?νθρωποι ?χασαν τήν δουλειά τους καί θά ?λεγα τήν γ? κάτω ?πό τά πόδια τους. ?ν σέ ?λο α?τό προσθέστε καί τίς γενικώτερες δυσκολίες, ? πόλη μας ?πλήγη περισσότερο ?πό τίς ?λλες πόλεις.
      ? ?κκλησία ?ς φιλόστοργη μητέρα, ?νδιαφέρεται γιά τά παιδιά της, ?χι μόνο γιά τήν πνευματική τους ?πόσταση, ?λλά καί τήν σωματική τους διάσταση, ?φο? ?τσι, ?ς ψυχοσωματική ?ντότητα καί ?λότης δημιουργήθηκε ?πό τόν Θεό. Στό ?ργο α?τό τ?ς προσφορ?ς τ?ς ?γάπης ?χομε συνεργάτες καί συμπαραστάτες τούς καλούς μας ?ερε?ς καί ?λο τόν καλλιεργημένο καί ε?αίσθητο Λαό μας. Πολλές φορές μο? λέτε « Σεβασμιώτατε, μειώνονται τά ?λικά μέσα καί ?γαθά, πού ?χομε στή διάθεσή μας, γιά τήν κάλυψη τ?ν ?ναγκ?ν τ?ν συνανθρώπων μας». ?παντ?: «Δέν ?νησυχ?, διότι πιστεύω ?κράδαντα, ?τι δέν ?μειώθη ? ?γάπη καί ? ?ποία ο?δέποτε θά ?κλείψει. ?λοι μαζί μπορο?με νά κάνωμε θαύματα".

·      Ποιοι είναι οι ειδικότεροι στόχοι που έχετε θέσει για να ενισχύσετε το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Πατρών;

"?ξιοποιώντας ?ποιαδήποτε ο?κονομικ? δυνατότητα, παρ? τ?ς ?ποιες δυσκολίες, διαθέτει ? ?ερ? Μητρόπολις μέσ? τ?ν ?νορι?ν, ?ερ?ν Μον?ν, Γενικο? Φιλοπτώχου κα? ?νοριακ?ν Φιλοπτώχων κα? τ?ς προσωπικ?ς συμβολ?ς ?λων ?μ?ν κα? τ?ν δυναμένων ?κ τ?ν συνεργατ?ν μας.
?πίσης, ?μπνέοντας ?σους ?χουν ο?κονομικ? δυνατότητα κα? ?πιφάνεια, ε?τε τ?ν δυνατότητα προσφορ?ς σέ ε?δη διατροφ?ς, προκειμένου ν? συμβάλλουν στ?ν ?ντιμετώπιση τ?ν δυσχερ?ν καταστάσεων πο? ?ντιμετωπίζει ? δοκιμαζόμενος Λαός μας.
?κόμα, μέσα ?π? φιλανθρωπικ?ς κα? ?λλες ?κδηλώσεις, ο? ?πο?ες ε?αισθητοποιο?ν το?ς ?νθρώπους, ?στε ν? συμπαρίστανται σ? ?ποιους ε?ρίσκονται σ? ?νάγκη.
?κάναμε τό ?δρυμα φιλοξενίας συγγεν?ν καί συνοδ?ν ?σθεν?ν τ?ν Νοσοκομείων τ?ς πόλεως καί ε?ελπιστο?με ?τι θά καταφέρωμε νά πραγματοποιήσωμε τά σχέδιά μας γιά ?να μεγαλύτερο. Δ?ν θ? σταματήσωμε τέλος, ν? ?πευθυνώμεθα πρ?ς κάθε ?ρμόδιο, ?π? πλευρ?ς Πολιτείας, μεταφέροντας τ? φων? το? δοκιμαζόμενου Λαο?, ?στε, ε? δυνατ?ν, ν? ?ντιμετωπισθο?ν, τ? ποικίλα προβλήματα".

·      Διαπιστώνετε ότι οι συμπολίτες μας αισθάνονται μεγαλύτερη ανάγκη να απευθυνθούν στην Εκκλησία για να πάρουν κουράγιο στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που περνάμε;

"? Λα?ς γνωρίζει πολ? καλά, ?τι ? ?κκλησία ε?ναι ? φιλόστοργη μητέρα του, ? ?ποία ο?δέποτε τ?ν ?γκατέλειψε ? τ?ν ?πεγοήτευσε. Παρ? τ?ς ?ντίθετες φων?ς πο? σκοπ? ?χουν ν? κάμψουν τ?ν ?λπίδα το? Λαο?, τροφοδοτώντας τ?ν ?παισιοδοξία του, ο? ?νθρωποι ?ντιλαμβάνονται πλήρως, ?τι τ? μόνο σωτήριο κα? ?σφαλ?ς λιμάνι, ? μόνη ?γκαλι? τ?ς ?γάπης ε?ναι τ? Σ?μα το? Χριστο?, δηλ. ? ?γία μας ?ρθόδοξη ?κκλησία.
Ε?ναι ?στορικ?ς βεβαιωμένο, ?τι πάντοτε, ?διαίτερα ?μως σ? καιρο?ς δύσκολους γι? τ? ?θνος μας κα? τ?ν Πατρίδα μας, ? ?κκλησία στάθηκε στυλοβάτης κα? πνευματικ?ς σιτοδότης κα? ?χι μόνο, τ?ν παιδι?ν της.
Ο? πολλοί σ? κάποια δεδομένη στιγμ? ?γκατέλειψαν το?ς ?μπεριστάτους καί ?ν ?νάγκαις, ? ?κκλησία ποτέ. Γι? α?τ? κα? ?πολαμβάνει τ?ς ?μπιστοσύνης τ?ν ?νθρώπων κάθε ?λικίας κα? ?διαιτέρως τ?ν νέων. Α?τό ε?ναι πού ?νοχλε? τίς σκοτεινές καί βύθιες δυνάμεις. Δ?ν ε?ναι μόνο τ? ?λικ? ?γαθά, τ? ?πο?α στηρίζουν τ?ν ?νθρωπο κα? γι? τ? ?πο?α, σ?ν το?ς ?λλοις, τ? μέγιστα ?νδιαφέρεται ? ?κκλησία, ?λλ? ε?ναι ? ?γάπη, ? ?λπίδα, ? α?σιοδοξία, ? πίστη στήν ?θανασία καί στήν ?νάσταση μ? τ? ?πο?α ? ?κκλησία στηρίζει τ? παιδιά της στ?ς δύσκολες κα? ?πώδυνες καταστάσεις, ?λλά καί πάντοτε.
Γι? α?τ? κα? ?λοι προστρέχουν σ’ α?τ? μ? ?μπιστοσύνη, ?πως τ? παιδι? στ?ν ?γκαλι? τ?ς μάνας".

·      Παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις;
"Κα? βέβαια παρακολουθο?με τ?ς πολιτικ?ς ?ξελίξεις. Α?τό τό θεωρο?με καθ?κον μας, ?φεν?ς μ?ν γιατί ε?μαστε πολίτες α?τ?ς τ?ς χώρας, ?πως κάθε ?λληνας πολίτης, ?λλ? κα? ?κ τ?ς ?διότητός μας, ?ς πνευματικοί ?δηγοί το? Λαο? καί ποιμένες, ?χομε κάθε λόγο ν? ?νδιαφερώμεθα στό πλαίσιο τ?ς συνεργασίας, μέ τούς ?χοντας τήν πολιτική ε?θύνη γι? τ?ν πρόοδο τ?ς κοινωνίας μας κα? γιά τό καλό του. Θ? ?μασταν ?κτ?ς τόπου κα? χρόνου κα? ?ξιοι τ?ς μοίρας μας, ??ν δ?ν ε?χαμε α?τ? τ? ?νδιαφέρον γι? τ? καλ?ς νοούμενα συμφέροντα το? τόπου μας".

·      Τι θα συμβουλεύατε τη νέα κυβέρνηση;

"Ν? πορεύεται μ? γνώμονα τ? συμφέρον το? ?λληνικο? Λαο?, σ? σχέση μ? τ?ν ?διοπροσωπία του, τ?ν ?στορία του, τ?ν παράδοσή του κα? τ?ς βαθει?ς πνευματικ?ς ρίζες καί ?ναζητήσεις του, ?λλ? κα? τ?ς σύγχρονες ?παιτήσεις του, ?πως διαμορφώνονται ?π? τ?ς καταστάσεις, τ?ς ?πο?ες ?ντιμετωπίζει, ?ς μ? ?φελεν, ? Λαός μας.
Ν? φροντίσουν ο? Κυβερν?ντες πάνω ?π? τ?ς ?ποιες πολιτικ?ς κα? κομματικ?ς θέσεις τους, ν? θέσουν τ?ν σεβασμ? κα? τ? συμφέρον το? Λαο?, τ?ν ?ξιοπρέπεια τ?ν ?λλήνων κα? τ?ν ?ξασφάλιση μι?ς ?σφαλο?ς πορείας γι? τ? μέλλον τ?ς Πατρίδος μας".

·      Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην πολιτικολογία και την έκφραση του κοινωνικού προβληματισμού για την Εκκλησία και για έναν Ποιμενάρχη;

"? ?κκλησία δ?ν πολιτικολογε?, ο?τε ο? Ποιμένες ?σχολο?νται μ? τ? θέμα α?τό. ?χομε ?μως κάθε δικαίωμα , ?ς πνευματικο? ταγο? το? ?λληνικο? Λαο?, ν? ?κφράζωμε τ?ν γνώμη μας, ν? ?παινο?με ?,τι καλ? γίνεται γι? α?τ? τ?ν Λαό, ν? καταθέτωμε τ?ν προβληματισμό μας, γι? θέματα σοβαρ? πο? ?πασχολο?ν τ?ν τόπο μας, συνεισφέροντες ?τσι στ?ν πρόοδο το? Λαο? μας κα? ?ν χρειαστ? ν? ?κφράζωμε κα? τ?ν ?ποια ?ντίθετη, ?ν θέλετε, θέση μας, ?χι ?κ πολιτικ?ς θέσεως ? πεποιθήσεως, ?λλ? ?κ τ?ς ?πιθυμίας μας γι? τ?ν ?περάσπιση τ?ν ?γι?ν συμφερόντων το? Λαο? μας".

·      Πιστεύετε ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για αναθεώρηση των σχέσεων Εκκλησίας -Κράτους; Σε ποια κατεύθυνση νομίζετε ότι πρέπει να κινηθούν;

"?χομε κα? ?λλες φορ?ς πε?, ?τι δ?ν ?πάρχει κανένα πρόβλημα ο?σιαστικ? στ?ς σχέσεις ?κκλησίας – Πολιτείας, καθόσον ?φίστανται διακριτο? ο? ρόλοι, μεταξ? τ?ν δύο θεσμ?ν. ?λες ο? ?λλες συζητήσεις ? ο? γν?μες πο? ?κφράζονται κατά καιρούς δ?ν ?χουν ?λλο σκοπ?, παρ? ν? πλήξουν τ?ν πνευματικ? ?πόσταση κα? τ?ς πνευματικ?ς ρίζες το? Λαο? μας.
Πολλάκις ?κούεται ? ?ρος «χωρισμ?ς» ?κκλησίας- Πολιτείας. ? ?ρος α?τ?ς ε?ναι τελείως ?δόκιμος, ?φο? τόσο ε?ς τ? ?ρθρον 3 το? Συντάγματος ?ρίζονται τ? σχετικά, περ? τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας ?ν ?λλάδι, ?σο κα? ε?ς τ? ?ρθρον 13, ?που διασφαλίζεται ? θρησκευτικ? ?λευθερία.
Θ? μπορούσαμε ν? μιλήσωμε γι? μιά περαιτέρω διασάφιση τ?ς διακριτότητος τ?ν ρόλων, βάσει τ?ν συγχρόνων δεδομένων τ?ν σχέσεων κα? ?χι γι? μιά τέλεια διακοπ? τ?ν σχέσεων μεταξ? ?κκλησίας κα? Πολιτείας.
Τ? λεπτό σημε?ο ε?ναι, ν? ?πάρχ? σεβασμ?ς στο?ς θεσμούς, ?στε ο? σχέσεις ν? λειτουργο?ν ?ψογα.
?σο γι? α?το?ς πο? μιλο?ν γι? τ?ν χωρισμ? δύο θεσμ?ν, ?κκλησίας κα? Πολιτείας, ?χομε ν? ?παντήσωμε ?ς ?ξ?ς: Μ? τ?ν ?ρο Πολιτεία ?ννοο?με το?ς πολίτες μι?ς χώρας, το?ς ?ρχοντας κα? το?ς νόμους βάσει το? ?ποίων διοικε?ται  μι? πολιτεία. ?κκλησία ε?ναι τ? μέλη πού ε?ναι βαπτισμένα στ? ?νομα το? Τριαδικο? Θεο? κα? ζο?ν μυστηριακ? μέσα στ?ν ?κκλησία, ? ?ποία ?χει μι? συγκεκριμένη διοικητικ? διάρθρωση, βάσει τ?ν ?ερ?ν κανόνων.
Ποι?ν θ? χωρίσωμε, λοιπ?ν τ? μέλη τ?ς ?κκλησίας πο? ε?ναι ταυτόχρονα κα? μέλη τ?ς Πολιτείας; Θ? ?πεμπολήσωμε μήπως τ?ν παράδοση, ? ?ποία ?χει διαμορφώσει τ? ?θη κα? ?χει διαποτίσει τ?ν ζω? τ?ν ?νθρώπων; ?πομένως μιλ?με γι? το?ς διακριτο?ς κα? μόνο ρόλους, γι? διοικητικ? χωρισμό, ? ?πο?ος ?δη ?πάρχει".

·      Στην πρόσφατη ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης ορισμένα μέλη της έδωσαν πολιτικό όρκο. Ποια γνώμη έχετε γι’ αυτό;

"Δ?ν περιμέναμε ν? γίν? κάτι διαφορετικ? ?π? τ?ν ?κλεγέντα Πρωθυπουργό, κα? ?σους τ?ν ?κολούθησαν στ?ν λεγομένη «πολιτικ?» ?ρκωμοσία. ?ξ’ ?λλου α?τ? ?πιτάσσει στο?ς συγκεκριμένους ?νθρώπους ? ?δεολογία τήν ?ποία πρεσβεύουν.
Πολλ? ?λέχθησαν ?π? το? συγκεκριμένου θέματος ?π? πολλούς, ε?τε ?κκλησιαστικούς ε?τε μ? ?κκλησιαστικούς παράγοντες.
Βεβαίως στ?ν ?γία Γραφή, ε?ρίσκωμε τ? σχετικ? περ? το? ?ρκου, ?πως στ?ν Δεκάλογο: «Ο? λήψει τ? ?νομα Κυρίου το? Θεο? σου ?π? ματαί?» (?ξοδος, 20, 7) ? στ?ν Καιν? Διαθήκη « ?γ? δ? λέγω μ? ?μόσαι ?λως...(Ματθ. 5, 33-37). ?λλ? κα? ο? Πατέρες τ?ς ?κκλησίας μιλο?ν σχετικά, περ? τ?ς μ? χρήσεως το? ?ρκου.
?μως τ? ?ρώτημα ε?ναι ?λλο. Ο? πολιτικο? πού δ?ν ?ρκίστηκαν, ε?ναι ?π?ρ τ?ς καταργήσεως το? θρησκευτικο? ?ρκου, γιατί ?ποδέχονται τ?ν ?ντολ? το? Κυρίου; Τ? πράγματα ε?ναι τελείως διαφορετικά. Ο? καιρο? ?λλαξαν. Μέσα ?π? α?τ? τ?ν ?νέργεια περνάει μιά ?λλη στάση ?ναντι τ?ς πίστεως κα? τ?ς ?ποδοχ?ς τ?ν ?ληθει?ν το? ?ερο? Ε?αγγελίου. Ε?ναι ? κίνηση α?τ? χαρακτηριστικ? ?ναντι τ?ς θρησκευτικότητος, ? ?ποία χαρακτηρίζει τ?ν χώρα μας κα? τ?ν Λαό μας.
?με?ς παρ? τ?ν ?ποια στάση τ?ς ?κλελεγμένης ?π? τ?ν Λα? Κυβερνήσεως, ?ναντι α?το? το? θέματος, ε?χόμεθα κα? προσευχόμεθα, ? Θε?ς ν? το?ς στηρίζ? γι? ?, τι καλ? γι? τ?ν Πατρίδα μας.
Τ? ?κάναμε πάντοτε κα? γι? ?κείνους πο? ?ρκίζονταν κα? δυστυχ?ς ο? περισσότεροι ?θετο?σαν τ?ν ?ρκο τους κα? α?τ? ?ταν χειρότερο. Τώρα προσευχόμεθα περισσότερο.
?, τι δ?ν θέλουν ? δ?ν μπορο?ν ν? κάνουν ο? Κυβερν?τες μας, σ? σχέση μ? τ?ν ?ληθιν? Θεό μας καί τήν πίστη μας, πρέπει ν? τ? κάνωμε ?με?ς. ?ξ’ ?λλου, «πολ? ?σχύει δέησις δικαίου ?νεργουμένη».

·      Πώς είναι οι σχέσεις σας με τις τοπικές αρχές και τους φορείς;

"Ο? σχέσεις μου μ? το?ς τοπικο?ς ?ρχοντες κα? φορε?ς ?ταν κα? ε?ναι ?ριστες. ?πάρχει σεβασμ?ς κα? ?λληλοκατανόηση. ?πίσης ?μοιβαία ?γάπη κα? ε?λικρίνεια. ?πηρετο?με ?λοι τ?ν πόλη το? ?γίου ?νδρέου, τ?ν Πάτρα δηλ., κα? τ?ν ε?ρύτερη περιοχ? κα? ?γωνιζόμαστε γι? τ? καλό το? ε?γενο?ς, ε?σεβο?ς κα? φιλοπροόδου Λαο? μας.
?ν πάντοτε χρειαζόταν α?τ? ? συνεργασία κα? ? ?νότης, πόσω μ?λλον ε?ναι ?παραίτητη σήμερα, πο? ? τόπος μας ?ντιμετωπίζει πλε?στα ?σα προβλήματα ?ξ’ α?τίας τ?ς πολυεπίπεδης κρίσεως, ?θικ?ς κα? ο?κονομικ?ς.
Πιστεύω, ?τι α?τ? ?χει δράσει κα? δρ? ε?εργετικ? γι? τ?ν κοινωνία μας, κα? τ? ?χει ?κτιμήσει δεόντως ? Πατραϊκ?ς Λαός.
? Λαός, ?μπνέεται ?π? τ? πνε?μα τ?ς ?γάπης κα? τ?ς ?νότητος, τ? ?πο?ο πρέπει νά διαθέτουν ο? τά πρ?τα φέροντες.
Γι? α?τ? κα? ?κφράζω τ?ν ε?αρέσκειά μου πρ?ς ?λους τους ?ρχοντες κα? το?ς τοπικο?ς φορε?ς, πο? συνεργαστήκαμε κα? συνεργαζόμαστε κατ? τ?ν μέχρι τώρα δεκαετ? διακονία μου στ?ν ?ποστολικ? Μητρόπολη τ?ν Πατρ?ν".

·      Σ’ αυτά τα δέκα χρόνια του ποιμαντικού σας έργου, τι πιστεύετε ότι έχετε πετύχει στην Μητρόπολη Πατρών και τι προσδοκάτε να επιτύχετε στο μέλλον;

"?κε?νο πο? α?σθάνομαι ?σωτερικά, βαθει? στ? ψυχή μου ?τι ?χω ?πιτύχει, ε?ναι ?τι ?γαπάω τόσο πολ? τ?ν Λα? πού μο? ?μπιστεύτηκε ? Θεός, ?στε ?ν χρειαστ?, ν? θυσιαστ? γι? α?τόν. Κα? ?κε?νο πο? προσδοκ? ν? ?πιτύχω στ? μέλλον, ε?ναι ν? τ?ν ?γαπήσω περισσότερο ?στε, ε? δυνατόν, ν? καταθέσω στ?ν προσπάθεια τ?ς πνευματικ?ς προόδου κα? τ?ς ε?τυχίας α?το? το? Λαο?, τ?ς ?ποιες δυνάμεις ?χουν μείνει τυχόν, ?νεκμετάλλευτες, καθόσον, ? ?παρξή μου ?λόκληρη κατ? τ? θέλημα κα? τ?ν ο?κονομία το? Θεο?, ε?ναι ταυτισμένη μ? τ?ν πρόοδο , τ?ν πόνο κα? τ?ν χαρ? το? ποιμνίου μου".

·      Επιχειρώντας μια ανασκόπηση στην τελευταία δεκαετία, τι είναι αυτό που θυμάστε εντονότερα από την άσκηση των ποιμαντικών καθηκόντων σας στη Μητρόπολή μας;

"? ?μπιστοσύνη τ?ν ?νθρώπων στ?ν ?κκλησία, ? ?ποία ?κφράζεται ε?καίρως ?καίρως, ?ς ?κφραση ?φοσιώσεως πρ?ς α?τήν, ?γάπης κα? ?λπίδος. ? καταφυγ? το? Λαο?, σ? ?ρες δύσκολες στ?ν ?κκλησία, ?πως συνέβη κατ? τ?ν μεγάλο σεισμ? το? 2008.
?πίσης, ?κε?νο πο? θεωρ? ?τι σημάδεψε τ?ν μέχρι τώρα ?ρχιερατική μου διακονία στ?ν Πάτρα ε?ναι, ? ?ξοδος το? Σταυρο? το? ?γίου ?νδρέου κα? ? μεταφορά καί προσκυνηματική περιοδεία του στ?ς χ?ρες, Ρωσία, Ο?κρανία, Λευκορωσία, ?που ?φάνη ? δόξα τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας κα? ? πνευματικ? ?κτινοβολία τ?ς ?ποστολικ?ς πόλεως τ?ν Πατρ?ν, ?πως προεβλήθη παγκοσμίως ?π? τ? διεθν? ΜΜΕ.
?ταν συγκλονιστικ?ς ο? στιγμ?ς πο? ζήσαμε βλέποντας ?κκλησιαστικο?ς ταγο?ς κα? πολιτικο?ς ?γέτας μεγάλων δυνάμεων κα? ?κατομμύρια πιστο?ς ν? προσπίπτουν ?νώπιον το? Σταυρο? το? ?γίου ?νδρέου γι? ν? ?ντλήσουν χάρη κα? ε?λογία".

·      Στη διάρκεια των Πρωτοκλητείων έχουν παρουσιαστεί ιερές εικόνες, άμφια, ιερά σκεύη και άλλοι εκκλησιαστικοί θησαυροί που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το υλικό για ένα Βυζαντινό Εκκλησιαστικό Μουσείο. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το θέμα αυτό εκ μέρους σας;

"Τ? Πρωτοκλήτεια, τ? ?πο?α ε?ρίσκοντο σέ πτωτικ? κατάσταση, ?ταν ?λθα στ?ν Πάτρα, ?φρόντισα ?στε ν? ?ναδειχθο?ν σέ κορυφα?ο θρησκευτικ? κα? πολιτιστικ? θεσμ? τ?ς πόλεως κα? τ?ς τοπικ?ς μας κοινωνίας.
Πράγματι κατ? τ?ν διάρκεια τ?ν ?κδηλώσεων α?τ?ν, σ? ?κθέσεις ?κκλησιαστικ?ν θησαυρ?ν πο? πραγματοποιήθηκαν, παρουσιάσαμε κειμήλια τ?ς τοπικ?ς μας ?κκλησίας κα? κυρίως ?σα ?χουν σχέση μ? τ?ν ?γιο ?πόστολο ?νδρέα.
Στ? ?μεσα σχέδιά μας, κα? γι? α?τ? ?ργαζόμαστε ?ντατικ?, ε?ναι ν? δημιουργήσωμε ?να μουσε?ο, στ? ?πο?ο θ? ?κτίθεται α?τ?ς ? πνευματικός, ?κκλησιαστικ?ς κα? πολιτιστικ?ς πλο?τος τ?ς πόλεώς μας, ?στε ν? τ?ν ?ποθαυμάζουν κα? ν? ?φελο?νται ?χι μόνο ο? ?λληνες ?ρθόδοξοι Χριστιανοί, ?λλ? κα? ?πισκέπτες πο? φτάνουν στ?ν Πάτρα, ?π? ?λλες ?ρθόδοξες , ?λλ? κα? μ? ?ρθόδοξες χ?ρες το? κόσμου.
Πιστεύω ?τι μ? τ? χάρη το? Θεο? κα? δι? πρεσβει?ν το? ?γίου ?ποστόλου ?νδρέου, ? σφοδρ? α?τ? ?πιθυμία μας, θ? γίν? πραγματικότης πρ?ς δόξαν Θεο? κα? πνευματικ? ?φελος τ?ς τοπικ?ς κα? ?χι μόνο κοινωνίας μας".

·      Εχουμε διαπιστώσει να επιμένετε στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων της περιοχής μας και στα θέματα του θρησκευτικού τουρισμού. Ποιες σκέψεις κάνετε σ’ αυτόν τον τομέα;

"? ?ρώτησή σας α?τ? συνδέεται ?μεσα μ? τ?ν προηγουμένη. Πιστεύομε ?τι ? Πάτρα, τ? πρ?το κα? καλύτερο πο? ?χει ν? ?πιδείξ? ε?ναι ?,τι ?χει σχέση μ? τ?ν ?γιο ?πόστολο ?νδρέα, ο? Ναοί του, δηλ. ? Σταυρ?ς το? Μαρτυρίου του, ? ?γία Κάρα του κα? ? τάφος του.
?μως ? πόλη μας διαθέτει κα? ?λλα μνημε?α ?ρθοδόξου ?κκλησιαστικ?ς κα? πολιτιστικ?ς κληρονομι?ς, τ? ?πο?α ?φροντίσαμε κα? ?φροντίζομε καθ’ ?μέραν ν? ?ναδεικνύωνται ?τι περισσότερο, ?στε ? Πάτρα, ν? καθίσταται κέντρο πνευματικ?ς ?λξεως τ?ν ?νθρώπων, ?φο? κα? ?κ τ?ς θέσεώς της κα? τ?ς ?ποστολικότητός της κα? τ?ς ?ν γένει κληρονομι?ς κα? παραδόσεώς της ε?ναι ?νας φάρος τ?ς ο?κουμένης.
Σημειώνομε, ?π? πλευρ?ς μνημείων ?νδεικτικά, τ?ν ?στορικ? Να? τ?ς Ε?αγγελιστρίας, τ?ν περικαλλ? Να? το? Παντοκράτορος, τ?ν περίλαμπρο Να? τ?ς Παντανάσσης, τίς ?ερές Μονές τ?ς Παναγίας τ?ς Γηροκομιτίσσης,?λεούσης, ?μπλο? κα? ?γίων Πάντων κα? ?λλα ?κόμα μνημε?α τ?ς περιοχ?ς τ? ?πο?α ?χουν σχέση μ? τ?ν θρησκευτικ? ?ρθόδοξη παράδοσή μας.
? ?ξιοποίηση α?τ?ν τ?ν «θησαυρ?ν» μας σημαίνει πολλ? γι? τ?ν τόπο μας".

·      Σας ευχαριστώ

"Τελειώνοντας ?πιθυμ? νά σ?ς ε?χαριστήσω ?κ βάθους ψυχ?ς μου καί νά ε?χηθ? νά ?χετε π?σαν ε?λογίαν καί δωρεάν παρά Κυρίου, ?πως καί ?πας ? Πατραϊκός Λαός".

Η συνέντευξη που παραχωρήθηκε στη Γωγώ Καραλή, περιλαμβάνεται στο σημερινό (19/2) αφιέρωμα της "Πελοπόννήσου" στα 10 χρόνια από την ενθρόνιση του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χρυσοστόμου στη Μητρόπολη Πατρών.Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[06:00]  Δ.Ελλάδα:Κατσιφάρας για ΟΧΕ...
[03:00]  Πάτρα:Οι Δημοκρατικές Γυναίκες σε...
[χθες 23:40]  Πάτρα:Προφυλακίστηκε για κοκαΐνη...
[χθες 23:20]  Δ.Αχαΐα:Επίσκεψη Κατσιφάρα σε νέο...
[χθες 23:05]  Πάτρα:Νέα σύλληψη στο λιμάνι
[χθες 23:01]  Νέα πνοή στους Πετσάκους μετά το...
[χθες 22:57]  Αχαΐα:Οι βροχές «ανέβασαν»...
[χθες 22:54]  Αχαΐα:«Χρυσό» διεθνές βραβείο σε...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:47:46]